วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต จ.ราชบุรี (3 ก.ค.2554)

ผลการรวมคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ.ราชบุรี  วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฏาคม พ.ศ.2554 (อย่างเป็นทางการ)

เขตเลือกตั้งที่ 1 
พื้นที่ อ.เมืองราชบุรี (ยกเว้น ต.น้ำพุ, ต.ห้วยไผ่,ต.ดอนแร่,ต.อ่างทอง)
 • หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย นายมานิต นพอมรบดี จำนวน 34,150 คะแนน (1)
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร จำนวน 27,682 คะแนน (2)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ นางกัลยา ศิริเนาวกุล จำนวน 27,486 คะแนน(3)
 • หมายเลข 12 พรรครักษ์สันติ นายสุจินต์ สังวาลวงศ์ จำนวน 517 คะแนน(4)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายสัญญา สุทธิประเสริฐ จำนวน 326 คะแนน(5)
 • ไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 6,531 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 6.42
 • บัตรเสีย จำนวน 4,974 บัตร คิดเป็นร้อยละ 4.89
 • จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 126,534 คน
 • จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ 101,666 คน คิดเป็นร้อยละ 80.35
เขตเลือกตั้งที่ 2
พื้นที่ อ.เมืองราชบุรี (เฉพาะ ต.น้ำพุ, ต.ห้วยไผ่,ต.ดอนแร่, ต.อ่างทอง), อ.ปากท่อ,อ.สวนผึ้ง, อ.วัดเพลง และ อ.บ้านคา
(ดูรายละเอียดประวัติผู้สมัคร) , ดูผลคะแนนแยกรายอำเภอ
 • หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย นางบุญยิ่ง  นิติกาญจนา จำนวน 35,288 คะแนน (1)
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย  นายพงษ์ศักดิ์  กิจประเสริฐ จำนวน 31,559 คะแนน (2)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ นายสามารถ  พิริยปัญญาพร จำนวน 22,950 คะแนน (3)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายธีรพงษ์   ชิ้นสกุล จำนวน 331 คะแนน (4)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นายสรรค์ชัย  นิติกาญจนา จำนวน 286 คะแนน (5) 
 • ไม่ประสงค์ลงคะแนน  จำนวน 2,920 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 2.94
 • บัตรเสีย  จำนวน 6,034 บัตร คิดเป็นร้อยละ 6.08
 • จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  118,960 คน
 • จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์  99,377 คน คิดเป็นร้อยละ 83.54
เขตเลือกตั้งที่ 3
พื้นที่ อ.โพธาราม (ยกเว้น ต.บ้านฆ้อง,ต.บ้านสิงห์,ต.ดอนทราย) อ.จอมบึง
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นางปารีณา ไกรคุปต์ จำนวน 32,702 คะแนน (1)
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายสายัณห์  จังพานิช  จำนวน 31,531 คะแนน (2)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ น.ส.ปรีชญา  ขำเจริญ จำนวน 30,663 คะแนน (3)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายวิเชษฐ์  อินทชยาคม จำนวน 252 คะแนน (4)
 • ไม่ประสงค์ลงคะแนน  จำนวน 4,834 คะแนน
 • บัตรเสีย  จำนวน 6,841 บัตร คิดเป็นร้อยละ 6.45
 • จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  125,643 คน
 • จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์  105,989 คน คิดเป็นร้อยละ 84.36
เขตเลือกตั้งที่ 4
พื้นที่ อ.บ้านโป่ง
 • หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย น.ส.ชะวรลัทธิ์  ชินธรรมมิตร จำนวน 35,511 คะแนน (1)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์  นายยศศักดิ์  ชีววิญญู จำนวน 30,195 คะแนน (2)
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายวสันต์  เที่ยงตรง จำนวน 29,344 คะแนน (3)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายอุทัย  ทาจันทร์ จำนวน 253 คะแนน (4)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นายณัฐพล สุธาพจน์ จำนวน 129 คะแนน (5)
 • ไม่ประสงค์ลงคะแนน  จำนวน 3,688 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 3.49
 • บัตรเสีย  จำนวน 5,619 บัตร คิดเป็นร้อยละ 5.32
 • จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  128,321 คน
 • จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์  105,635 คน คิดเป็นร้อยละ 82.32
เขตเลือกตั้งที่ 5
พื้นที่ อ.ดำเนินสะดวก, อ.บางแพ,อ.โพธาราม (เฉพาะ ต.บ้านฆ้อง, ต.บ้านสิงห์, ต.ดอนทราย)
 • หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย นายบุญดำรง  ประเสริฐโสภา จำนวน 38,354 คะแนน (1)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ น.ส.ณัชณิชา  ขำเจริญ จำนวน 25,946 คะแนน (2)
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายอำพร  เพ็ญธำรงรัตน์ จำนวน 20,755 คะแนน (3)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นายสมศักดิ์  รัตนมุง จำนวน 11,421 คะแนน (4)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผนดิน นายสุชิน  ทองดี จำนวน 405 คะแนน (5)
 • ไม่ประสงค์ลงคะแนน  จำนวน 3,377 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 3.20
 • บัตรเสีย  จำนวน 5,332 บัตร คิดเป็นร้อยละ 5.05
 • จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  127,860 คน
 • จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์  105,590 คน คิดเป็นร้อยละ 82.58

ภาพรวมทั้งจังหวัดราชบุรี

 • จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 627,318 คน
 • จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 518,257 คน คิดเป็นร้อยละ 82.61
 • จำนวนบัตรดี 468,036 บัตร คิดเป็นร้อยละ 90.31
 • จำนวนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 21,350 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 4.12
 • จำนวนบัตรเสีย 28,871 บัตร คิดเป็นร้อยละ 5.57

**********************************
อ่านเพิ่มเติม
ที่มาข้อมูล :  กกต.จังหวัดราชบุรี 4 ก.ค.2554 เวลา 09:00 น.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น