วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ข้อมูลว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ราชบุรี ชุดที่ 24 เขต 1

การเลือกตั้งทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฏาคม 2554 ที่จะถึงนี้ จะแบ่งการเลือกตั้ง ส.ส.ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ  แบบบัญชีรายชื่อจำนวน 125 คน และแบบแบ่งเขต เขตเลือกตั้งละ 1 คน จำนวน 375 คน รวมเป็น ส.ส.ทั้งสิ้น 500 คน 

ส่วน ส.ส.แบบแบ่งเขต ของจังหวัดราชบุรี ในการเลือกตั้งครั้งนี้แบ่งออกเป็น 5 เขต เลือก ส.ส.ได้เขตละ 1 คน โดยแต่ละเขตมีว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ดังนี้

เขตเลือกตั้งที่ 1
พื้นที่ อ..เมืองราชบุรี (ยกเว้น ต.น้ำพุ, ต.ห้วยไผ่,ต.ดอนแร่,ต.อ่างทอง) มีประชากรรวม 168,361 คน (ชาย 83,171 คน,หญิง 85,190 คน)

พล.อ.ชัยสิทธิ์  ชินวัตร
พล.อ.ชัยสิทธิ์  ชินวัตร
หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย
อายุ  65 ปี
ที่อยู่  95/6 หมู่ 2  ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
อาชีพก่อนลงสมัครเลือกตั้ง  ข้าราชการบำนาญ
การศึกษา
 • มัธยมต้น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
 • มัธยมปลาย โรงเรียนดรุณาราชบุรี
 • โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 5
 • โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 16
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 57
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 40
 • ปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม้โจ
การทำงาน
 • อดีตผู้บัญชาการทหารบก
 • อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด
**********************************************

นายสัญญา  สุทธิประเสริฐ
หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน
เกิด  อายุ 54 ปี
ที่อยู่  5/2 หมู่ 7 ต.คุ้งน้ำวน อ.เมือง จ.ราชบุรี
อาชีพก่อนลงสมัครเลือกตั้ง ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
การศึกษา
 • มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี
การทำงาน


***********************************************

นางกัลยา  ศิริเนาวกุล
นางกัลยา  ศิริเนาวกุล 
หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์
ที่อยู่ 80/22 ถ.คฑาธร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
เกิด 11 มิ.ย.2507
คู่สมรส รศ.ดร.บุญมาก ศิริเนาวกุล (อธิการบดี มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด – อดีต ส.ส.ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ 2 สมัย)
อาชีพก่อนลงสมัครรับเลือกตั้ง ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
การศึกษา 
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 • ได้การคัดเลือกจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มูลนิธิ Japan Foundation เป็นตัวแทนศึกษาวัฒนธรรมที่ประเทศญี่ปุ่น
 • ปริญญาโท ด้านคอมพิวเตอร์ MS(CIS) (Master of Science in Computer Information Systems), Assumption University
 • หลักสูตรผู้บริหาร Management Development Program, Asian Institue of Management, Manila, The Philippines
ประสบการณ์การทำงาน
 • นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม
 • ผู้จัดการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ Strategic Planning Manager, Avon Cosmetics Thailand
 • จนท.ฝ่ายวางแผนการตลาด Campaign Planner
 • ประธานลูกเสือชาวบ้านรุ่นวัดนาหนอง อ.เมือง ราชบุรี
ประสบการด้านการเมือง
 • ประธานพรรคประชาธิปัตย์ สาขาราชบุรี เขต 1
 • ผู้เชี่ยวชาญประจำตัว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 • ผู้ช่วยดำเนินงาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

*********************************************

นายสุจินต์  สังวาลวงศ์
หมายเลข 12 พรรครักษ์สันติ
เกิด อายุ 49 ปี
ที่อยู่ 24/1 หมู่ 3 ต.บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
อาชีพก่อนลงสมัครรับเลือกตั้ง รับราชการครู
การศึกษา
 • ปริญญาตรี
การทำงาน -
************************************************

นายมานิต  นพอมรบดี
นายมานิต  นพอมรบดี
หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย
เกิด  มกราคม 2498
คู่สมรส นางกอบกุล  นพอมรบดี  อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ราชบุรี เขต 1
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบล/แขวง ท่าราบ อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000 ​โทรศัพท์ : (032) 323372-3
อาชีพก่อนลงสมัครรับเลือกตั้ง นักการเมือง
การศึกษา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาการโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (นิสิตเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2551)
ประสบการณ์ทางการเมือง
 • รมช.กระทรวงสาธารณสุข เมื่อ พ.ศ.2551
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อ พ.ศ.2550
 • ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงสาธารณสุข
การเข้าประชุมสภา
 • การประชุมสภา ปี พ.ศ.2553 เข้า 56 ครั้ง จากจำนวน 59 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 94.92
 • การประชุมสภา ปี พ.ศ.2552 เข้า 57 ครั้ง จากจำนวน 60 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 95.00
 • การประชุมสภา ปี พ.ศ.2551 เข้า 64 ครั้ง จากจำนวน 65 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 98.46
กรรมาธิการ
 • ประธานคณะกรรมมาธิการวิสามัญ พรบ.สุขภาพแห่งชาติ 2550 (ฉบับแก้ไข)
 • รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่าง พรบ.การบริหารจัดการที่ดินสงวนของรัฐ
 • ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการพัฒนาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
 • รองประธานคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาน้ำในพื้นที่ภาคตะวันตก
 • กรรมาธิการวิสามัญร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2552
 • คณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น


*********************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น