วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ข้อมูลว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ราชบุรี ชุดที่ 24 เขต 3

การเลือกตั้งทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฏาคม 2554 ที่จะถึงนี้ จะแบ่งการเลือกตั้ง ส.ส.ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ แบบบัญชีรายชื่อจำนวน 125 คน และแบบแบ่งเขต เขตเลือกตั้งละ 1 คน จำนวน 375 คน รวมเป็น ส.ส.ทั้งสิ้น 500 คน  

ส่วน ส.ส.แบบแบ่งเขต ของจังหวัดราชบุรี ในการเลือกตั้งครั้งนี้แบ่งออกเป็น 5 เขต เลือก ส.ส.ได้เขตละ 1 คน โดยแต่ละเขตมีว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ดังนี้ (ดูแผนที่การแบ่งเขต)

เขตเลือกตั้งที่ 3
พื้นที่ อ.โพธาราม (ยกเว้น ต.บ้านฆ้อง,ต.บ้านสิงห์,ต.ดอนทราย) อ.จอมบึง มีประชากรรวม 167,095 คน (ชาย 81,506 คน,หญิง 85,589 คน)


นายสายัณห์   จังพานิช
หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย
เกิด  อายุ 47 ปี
ที่อยู่  20 ถ.ประชาวาส ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
อาชีพก่อนลงสมัครรับเลือกตั้ง   ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
การศึกษา
 • ปริญญาตรี
ประสบการณ์ทางการเมือง
 • นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

*********************************************************

นายวิเชษฎ์  อินทชยาคม
หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน
เกิด อายุ 52 ปี
ที่อยู่  25 หมู่ 1 ต.คลองข่อย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
อาชีพก่อนลงสมัครรับเลือกตั้ง ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
การศึกษา
การทำงาน

**************************************************

น.ส.ปรีชญา  ขำเจริญ
หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 18/4 หมู่ที่ 2 ตำบล/แขวง เตาปูน อำเภอ/เขต โพธาราม จังหวัด ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70120
เกิด: วันที่ 07 ตุลาคม พ.ศ.2518
อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้ง:  นักการเมือง
การศึกษา 

 • ประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดช่องลม จังหวัดราชบุรี
 • มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนราชบริกานุเคราะห์
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี
 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
 • ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์ทางการเมือง 

 • บัณฑิตอาสาประชาสงเคราะห์
 • สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลเขาขวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 • เลขานุการสาขาประชาธิปัตย์
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อ พ.ศ.2550
การเข้าประชุมสภา
 • การประชุมสภา ปี พ.ศ.2553 เข้า 58 ครั้ง จากจำนวน 59 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 98.31
 • การประชุมสภา ปี พ.ศ.2552 เข้า 57 ครั้ง จากจำนวน 60 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 95.00
 • การประชุมสภา ปี พ.ศ.2551 เข้า 59 ครั้ง จากจำนวน 65 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 90.77
กรรมาธิการ  คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ


******************************************************************

นางปารีณา (ไกรคุปต์) ปาจรียางกูร
หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 99/9 หมู่ที่ 3 ตำบล/แขวง บางโตนด อำเภอ/เขต โพธาราม จังหวัด ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70120
เกิด 19 พ.ค.2519
อาชีพก่อนรับเลือกตั้ง นักการเมือง
การศึกษา ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ University of La Vane ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์ทางการเมือง
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อ พ.ศ.2550
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อ พ.ศ.2548
การเข้าประชุมสภา
 • การประชุมสภา ปี พ.ศ.2553 เข้า 40 ครั้ง จากจำนวน 59 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 67.80
 • การประชุมสภา ปี พ.ศ.2552 เข้า 47 ครั้ง จากจำนวน 60 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 78.33
 • การประชุมสภา ปี พ.ศ.2551 เข้า 55 ครั้ง จากจำนวน 65 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 84.62
กรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการตำรวจ


*******************************************

อ่านต่อ ข้อมูลว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ราชบุรี ชุดที่ 24 เขต 4

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น