วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ข้อมูลผู้สมัคร นายก อบจ.ราชบุรี (พ.ศ.2554)

ด้วยนายวันชัย  ธีรสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อ 30 พ.ค.2554 ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วน จ.ราชบุรี จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ ดังนี้

ระเวลารับสมัคร  8-12 มิถุนายน 2554
วันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฏาคม พ.ศ.2554
เขตเลือกตั้ง จ.ราชบุรีเป็นเขตเลือกตั้ง เลือกได้ 1 คน

ข้อมูลผู้สมัคร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (ถึง วันที่ 9 มิ.ย.2554)

หมายเลข 1  นายสมบัติ   ปานสุวรรณ
อายุ  39 ปี 
ที่อยู่  เลขที่ 30 หมู่ที่ 4 ต.หัวโพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี 
การศึกษา ปริญญาตรีจากสถาบันราชภัฎกาญจนบุรี
อาชีพ  เกษตรกร (ทำนา)**************************************


หมายเลข 2 นายวันชัย  ธีระสัตยกุล
อายุ 49 ปี
ที่อยู่ 79 ม.4 ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี
ประวัติการศึกษา
 • ประถมศึกษา โรงเรียนวัดอรุณรัตนคิรี, โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
 • มัธยมศึกษา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
 • ปริญญาตรี สาขาส่งเสริมการเกษตร  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการทำงาน
 • อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดราชบุรี
 • อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 2 สมัย
 • ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี
 • ประธานชมรมบัณฑิต มสธ.จ.ราชบุรี
นโยบาย
 • พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน จ.ราชบุรี
 • พัฒนาด้านการศึกษาและกีฬา
 • ส่งเสริมการท่องเที่ยว
 • ส่งเสริมการพัฒนาด้านเกษตรอย่างยั่งยืน
 • แก้ปัญหาความยากจนโดยส่งเสริมอาชีพให้ทุกคนมีงานทำ
 • บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

*********************************************************

หมายเลข 3 นายกล้าหาญ  เจริญธรรม
อายุ 50 ปี
ที่อยู่   ชาวตำบลหนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
การศึกษา
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว*******************************************************

2 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ14 กรกฎาคม 2554 21:09

  รู้สึกมีเลศนัยหรือปล่าวครับ เบอร์ 1 กับ 3 เหมือนไม้ประดับ รับจ้างหรือปล่าวครับ ถ้าเราลงช่องไม่ลง คะแนนจะมีผลทำใ้ห้เบอร์ 2 ไม่ได้ได้หรือปล่าวครับ ดูจากสือแล้วแกค่อนข้างเอาเปรียบ เงินภาษีของพวกเรานะครับ ไม่อยากเลือกเบอร์ 2 เลย แต่อีกสองเบอร์ก็ไม่รู้จัก.

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ31 ตุลาคม 2554 16:50

  ใช่คะ เห็นด้วยกับความคิดเห็นที่ 1 ไม่มีความยุติธรรมซะเรย

  ตอบลบ