วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ข้อมูลผู้สมัคร นายก อบจ.ราชบุรี (พ.ศ.2554)

ด้วยนายวันชัย  ธีรสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อ 30 พ.ค.2554 ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วน จ.ราชบุรี จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ ดังนี้

ระเวลารับสมัคร  8-12 มิถุนายน 2554
วันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฏาคม พ.ศ.2554
เขตเลือกตั้ง จ.ราชบุรีเป็นเขตเลือกตั้ง เลือกได้ 1 คน

ข้อมูลผู้สมัคร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (ถึง วันที่ 9 มิ.ย.2554)

หมายเลข 1  นายสมบัติ   ปานสุวรรณ
อายุ  39 ปี 
ที่อยู่  เลขที่ 30 หมู่ที่ 4 ต.หัวโพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี 
การศึกษา ปริญญาตรีจากสถาบันราชภัฎกาญจนบุรี
อาชีพ  เกษตรกร (ทำนา)**************************************


หมายเลข 2 นายวันชัย  ธีระสัตยกุล
อายุ 49 ปี
ที่อยู่ 79 ม.4 ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี
ประวัติการศึกษา
 • ประถมศึกษา โรงเรียนวัดอรุณรัตนคิรี, โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
 • มัธยมศึกษา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
 • ปริญญาตรี สาขาส่งเสริมการเกษตร  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการทำงาน
 • อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดราชบุรี
 • อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 2 สมัย
 • ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี
 • ประธานชมรมบัณฑิต มสธ.จ.ราชบุรี
นโยบาย
 • พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน จ.ราชบุรี
 • พัฒนาด้านการศึกษาและกีฬา
 • ส่งเสริมการท่องเที่ยว
 • ส่งเสริมการพัฒนาด้านเกษตรอย่างยั่งยืน
 • แก้ปัญหาความยากจนโดยส่งเสริมอาชีพให้ทุกคนมีงานทำ
 • บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

*********************************************************

หมายเลข 3 นายกล้าหาญ  เจริญธรรม
อายุ 50 ปี
ที่อยู่   ชาวตำบลหนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
การศึกษา
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว*******************************************************
อ่านต่อ >>

ข้อมูลผู้สมัครนายก อบจ.ราชบุรี และ สจ.ราชบุรี เขต 1 และ 5 (พ.ศ.2554)

ด้วยนายวันชัย  ธีรสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้ลาออกเมื่อ 30 พ.ค.2554 และนายวสันต์  เที่ยงตรง สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 5 อ.บ้านโป่ง และนายบุญดำรง  ประเสริฐโสภา สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.ดำเนินสะดวก ได้ลาออกเพื่อไปลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วน จ.ราชบุรี จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ ดังนี้

ระเวลารับสมัคร (ทั้งนายก อบจ. และ สจ.) 8-12 มิถุนายน 2554
วันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฏาคม พ.ศ.2554

ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
(จังหวัดราชบุรีเป็นเขตเลือกตั้ง)
แบ่งออกเป็น 30 เขต 1,012 หน่วยเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 635,691 คน (ชาย 303,422 คน หญิง 332,269 คน)
เลือกได้ 1 คน (ดูรายละเอียดประวัติผู้สมัคร)
 • หมายเลข 1 นายสมบัติ  ปานสุวรรณ
 • หมายเลข 2 นายวันชัย  ธีระสัตยกุล
 • หมายเลข 3 นายกล้าหาญ  เจริญธรรม
ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เขต 5  อ.บ้านโป่ง
(ตำบลที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่ ต.เขาขลุง, ต.หนองปลาหมอ,ต.บ้านม่วง และ ต.นครชุมน์)
แบ่งออกเป็น 33 หน่วยเลือกตั้ง  ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 22,393 คน 
เลือกได้ 1 คน
 • หมายเลข 1 นายสุรชัย  นพรัตน์นิติพงศ์
 • หมายเลข 2 นายธนภูมิ  ทับยุทธพงศ์ (ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วไม่ผ่าน เนื่องจากไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร)
 • หมายเลข 3 นายอนุชิต  เมติเจียม
 • หมายเลข 4 นายพรศักดิ์   รุจิรัตน์
ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เขต 1 อ.ดำเนินสะดวก
(ตำบลที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่ ต.บ้านไร่, ต.แพงพวย, ต.สี่หมื่น และเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก)
แบ่งออกเป็น 36 หน่วยเลือกตั้ง  ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 24,280 คน  
เลือกได้ 1 คน
 • หมายเลข 1 น.ส.สุชาดา   เกิดสนอง  (ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วไม่ผ่าน เนื่องจากไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร)
 • หมายเลข 2 นายธวัชชัย  จตุรนต์รัศมี
 • หมายเลข 3 นายประภาส  ศรีคง
 • หมายเลข 4 นายสยาม  นิลวัฒน์
 • หมายเลข 5 น.ส.เจตนิพัฐ  ภัสตราภรณ์  (ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วไม่ผ่าน เนื่องจากไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร)

************************************
อ่านต่อ >>