วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.อบจ.ราชบุรี ปี 2555

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบจ.ราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี  (นายสุพรชัย  จิตตุรงค์อาภรณ์) ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.ราชบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2555 โดยมีสมาชิก 30 คน แบ่งออกเป็น 30 เขตเลือกตั้ง ดังนี้
(ดูรายชื่อผู้สมัคร ส.อบจ.ราชบุรี ปี 2555)

อำเภอเมืองราชบุรี 
จำนวนสมาชิกที่จะมีการเลือกตั้ง 7 คน เขตเลือกตั้งละ 1 คน จำนวน 7 เขตเลือกตั้ง ดังนี้
 • เขตเลือกตั้งที่ 1 เทศบาลตำบลหลักเมือง (เฉพาะ ต.พงสวายทุกหมู่) ต.บางป่า ต.พิกุลทอง ต.สามเรือน ต.ท่าราบ
 • เขตเลือกตั้งที่ 2 เทศบาลตำบลหลักเมือง (เฉพาะ ต.โคกหม้อทุกหมู่) เทศบาล ต.หลุมดิน เทศบาลเมืองราชบุรี (บางส่วน)
 • เขตเลือกตั้งที่ 3 ต.หนองกลางนา ต.เขาแร้ง ต.เกาะพลับพลา เทศบาล ต.เขางู ต.เจดีย์หัก (หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 6)
 • เขตเลือกตั้งที่ 4 เทศบาลเมืองราชบุรี (บางส่วน) ต.เจดีย์หัก (เว้นหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6)
 • เขตเลือกตั้งที่ 5 เทศบาล ต.ห้วยชินสีห์ (ต.อ่างทอง เฉพาะหมู่ที่ 6 ถึงหมู่ที่ 11) ต.ดอนแร่ ต.ห้วยไผ่ ต.น้ำพุ ต.หินกอง
 • เขตเลือกตั้งที่ 6 เทศบาล ต.ห้วยชินสีห์ (ต.อ่างทอง เฉพาะหมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 5) ต.ดอนตะโก (เฉพาะหมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 10)  ต.คูบัว
 • เขตเลือกตั้งที่ 7 ต.คุ้งน้ำวน ต.คุ้งกระถิน ต.บ้านไร่ เทศบาลเมืองราชบุรี (บางส่วน)

อำเภอบ้านโป่ง 
จำนวนสมาชิกที่จะมีการเลือกตั้ง 6 คน เขตเลือกตั้งละ 1 คน จำนวน 6 เขตเลือกตั้ง ดังนี้
 • เขตเลือกตั้งที่ 1 เทศบาลเมืองบ้านโป่ง ต.สวนกล้วย (เฉพาะหมู่ที่ 1,2,3,4,10 และหมู่ที่ 13) ต.นครชุมน์ (เฉพาะหมู่ที่ 9,10 และหมู่ที่ 11)
 • เขตเลือกตั้งที่ 2  เทศบาล ต.ท่าผา (เฉพาะหมู่ที่ 1,2,5,6 และหมู่ที่ 4 ต.ปากแรตเฉพาะส่วนที่อยู่ในเขตเทศบาล ต.ท่าผา) ต.ปากแรต  ต.สวนกล้วย (เฉพาะหมู่ที่ 5,6,7,8,9,11 และหมู่ที่ 12) ต.หนองอ้อ (เฉพาะหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2)
 • เขตเลือกตั้งที่ 3 ต.หนองอ้อ (ยกเว้นหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2) เทศบาล ต.กระจับ ต.ดอนกระเบื้อง ต.หนองกบ
 • เขตเลือกตั้งที่ 4 เทศบาล ต.กรับใหญ่ เทศบาล ต.ห้วยกระบอก เทศบาล ต.ท่าผา (ยกเว้น หมู่ที่ 1,2,5 และหมู่ที่ 6 ต.ท่าผา และหมู่ที่ 4 ต.ปากแรต เฉพาะส่วนที่อยู่ในเขตเทศบาล ต.ท่าผา)
 • เขตเลือกตั้งที่ 5 ต.เขาขลุง  ต.หนองปลาหมอ ต.บ้านม่วง ต.นครชุมน์ (ยกเว้น หมู่ที่ 9,10 และหมู่ที่ 11)
 • เขตเลือกตั้งที่ 6 เทศบาล ต.เบิกไพร ต.ลาดบัวขาว ต.คุ้งพยอม

อำเภอโพธาราม 
จำนวนสมาชิกที่จะมีการเลือกตั้ง 5 คน เขตเลือกตั้งละ 1 คน จำนวน 5 เขตเลือกตั้ง ดังนี้
 • เขตเลือกตั้งที่ 1 ต.หนองกวาง ต.เตาปูน ต.เขาชะงุ้ม ต.ธรรมเสน เทศบาล ต.เขาขวาง (ต.เตาปูน หมู่ที่ 1,2 ต.เขาชะงุ้ม หมู่ที่ 6 เฉพาะพื้นที่เขตเทศบาล และ ต.ชำแระ หมู่ที่ 5 เฉพาะเขตพื้นที่เทศบาล)
 • เขตเลือกตั้งที่ 2  ต.ชำแระ ต.สร้อยฟ้า ต.ท่าชุมพล ต.บางโตนด เทศบาล ต.เขาขวาง (ต.บางแก้ว หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 9)
 • เขตเลือกตั้งที่ 3 เทศบาลเมืองโพธาราม ต.คลองข่อย เทศบาล ต.เจ็ดเสมียน เทศบาล ต.ดอนทราย
 • เขตเลือกตั้งที่ 4 ต.คลองตาคต เทศบาล ต.บ้านสิงห์ เทศบาล ต.บ้านฆ้อง (เฉพาะหมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8)
 • เขตเลือกตั้งที่ 5 ต.ดอนกระเบื้อง ต.หนองโพ เทศบาล ต.หนองโพ เทศบาล ต.บ้านเลือก เทศบาล ต.บ้านฆ้อง (เฉพาะหมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 10)

อำเภอดำเนินสะดวก 
จำนวนสมาชิกที่จะมีการเลือกตั้ง 3 คน เขตเลือกตั้งละ 1 คน จำนวน 3 เขตเลือกตั้ง ดังนี้
 • เขตเลือกตั้งที่ 1 เทศบาล ต.บ้านไร่ ต.แพงพวย ต.สี่หมื่น เทศบาล ต.ดำเนินสะดวก
 • เขตเลือกตั้งที่ 2 ต.ดอนกรวย ต.ดอนคลัง เทศบาล ต.บัวงาม ต.ท่านัด (ทั้งตำบลยกเว้นในเขตเทศบาล ต.ดำเนินสะดวก)
 • เขตเลือกตั้งที่  3 ต.ขุนพิทักษ์ เทศบาล ต.ประสาทสิทธิ์ ต.ดอนไผ่ ต.ตาหลวง (ทั้งตำบลยกเว้นในเขตเทศบาล ต.ดำเนินสะดวก) เทศบาล ต.ศรีดอนไผ่

อำเภอจอมบึง 
จำนวนสมาชิกที่จะมีการเลือกตั้ง 2 คน เขตเลือกตั้งละ 1 คน จำนวน 2 เขตเลือกตั้ง ดังนี้
 • เขตเลือกตั้งที่ 1 ต.จอมบึง ต.เบิกไพร ต.ปากช่อง เทศบาล ต.จอมบึง
 • เขตเลือกตั้งที่ 2 ต.ด่านทับตะโก ต.แก้มอ้น ต.รางบัว เทศบาล ต.ด่านทับตะโก

อำเภอปากท่อ 
จำนวนสมาชิกที่จะมีการเลือกตั้ง 2 คน เขตเลือกตั้งละ 1 คน จำนวน 2 เขตเลือกตั้ง ดังนี้
 • เขตเลือกตั้งที่ 1 ต.ดอนทราย ต.วังมะนาว ต.ปากท่อ ต.บ่อกระดาน ต.ป่าไก่ ต.วัดยางงาม ต.วันดาว เทศบาล ต.ปากท่อ
 • เขตเลือกตั้งที่ 2 ต.ยางหัก เทศบาล ต.ทุ่งหลวง ต.อ่างหิน ต.หนองกระทุ่ม ต.ห้วยยางโทน

อำเภอบางแพ 
จำนวนสมาชิกที่จะมีการเลือกตั้ง 2 คน เขตเลือกตั้งละ 1 คน จำนวน 2 เขตเลือกตั้ง ดังนี้
 • เขตเลือกตั้งที่ 1 ต.วัดแก้ว เทศบาล ต.บางแพ
 • เขตเลือกตั้งที่ 2 ต.หัวโพ ต.ดอนใหญ่ ต.ดอนคา เทศบาล ต.โพหัก

อำเภอวัดเพลง 
จำนวนสมาชิกที่จะมีการเลือกตั้ง 1 คน เขตเลือกตั้งละ 1 คน จำนวน 1 เขตเลือกตั้ง ดังนี้
 • เขตเลือกตั้งที่ 1 เทศบาล ต.วัดเพลง ต.วัดเพลง ต.เกาะศาลพระ ต.จอมประทัด

อำเภอสวนผึ้ง 
จำนวนสมาชิกที่จะมีการเลือกตั้ง 1 คน เขตเลือกตั้งละ 1 คน จำนวน 1 เขตเลือกตั้ง ดังนี้
 • เขตเลือกตั้งที่ 1 เทศบาล ต.สวนผึ้ง เทศบาล ต.บ้านชัฎป่าหวาย ต.สวนผึ้ง ต.ป่าหวาย ต.ท่าเคย ต.ตะนาวศรี

อำเภอบ้านคา 
จำนวนสมาชิกที่จะมีการเลือกตั้ง 1 คน เขตเลือกตั้งละ 1 คน จำนวน 1 เขตเลือกตั้ง ดังนี้
 • เขตเลือกตั้งที่  1 ต.บ้านคา ต.บ้านบึง ต.หนองพันจันทร์

**********************************
ที่มาข้อมูล : ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังราชบุรี ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2555

อ่านเพิ่มเติม

อ่านต่อ >>

วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ.ราชบุรี ปี 2555

สรุปผลการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (ส.อบจ.ราชบุรี) ระหว่างวันที่ 2 - 6 กรกฎาคม 2555 มียอดผู้สมัคร 54 คน ทั้ง 30 เขตเลือกตั้ง และกำหนดเลือกตั้งในวันที่ 5 สิงหาคม 2555 เวลา 08:00-15:00 น. โดยมีรายชื่อผู้สมัคร ดังนี้
หมายเหตุ : แต่ละเขตเลือกได้ 1 คน (ดูการแบ่งเขตเลือกตั้ง)


อำเภอเมืองราชบุรี 
เขต 1  ผู้สมัคร จำนวน 1 คน 
 • น.ส.กุลวดี  นพอมรบดี หมายเลข 1 
เขต 2  ผู้สมัคร จำนวน  1  คน
 • นายสมคิด   อโศกสกุล หมายเลข 1
เขต 3  ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
 • นายอำนาจ  ทองพิบูลย์  หมายเลข 1
 • นายสามารถ  ประจวบวัน หมายเลข 2
เขต 4 ผู้สมัคร จำนวน 1 คน
 • น.ส.วิลาสินี  สุพานิชวรภาชน์  หมายเลข 1
เขต 5 ผู้สมัคร จำนวน 1 คน
 • นายอรรถพล  พระลักษณ์  หมายเลข 1
เขต 6 ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
 • นายประภาส   มากสิน  หมายเลข 1
 • นายเสริมพงษ์  ว่องรัตนศิริ  หมายเลข 2
เขต 7 ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
 • นายดุจตะวัน   วิไลวงษ์   หมายเลข 1
 • นายยุทธศักดิ์   เจริญทรง  หมายเลข 2

อ.บ้านโป่ง
เขต 1 ผู้สมัคร จำนวน 3 คน
 • นายอรรถกรณ์  โฆษพงศา หมายเลข 1
 • สิบเอกวิทยา  ตันติวนิชาโกศล  หมายเลข 2
 • น..ส.อัญชลีภรณ์  อุดมสุข  หมายเลข 3
เขต 2 ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
 • นายวิมล   ธัยยาวัฒน์  หมายเลข 1
 • นายพรเทพ  จิรวัฒนาพันธ์  หมายเลข 2
เขต 3 ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
 • น.ส.อ้อยทิพย์   เลิศชุติมากุล   หมายเลข 1
 • นายชัยทัศน์  ตั้งวรกิจถาวร  หมายเลข 2
เขต 4 ผู้สมัคร จำนวน 1 คน
 • นายสมนึก  ตาลเจริญ  หมายเลข 1
เขต 5 ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
 • นายสุวัตน์   ผลอุดม  หมายเลข 1
 • นายภูเบศ   โสดสงค์  หมายเลข 2
เขต 6 ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
 • นายสุทัศน์   ฤกษ์สกุลชัย  หมายเลข 1
 • นายภูดิส  สุวรรณพฤกษ์  หมายเลข 2

อำเภอโพธาราม
เขต 1 ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
 • นายสายัณห์  มุยเจริญ  หมายเลข 1
 • นายอุทัย  แป้นกลัด หมายเลข 2
เขต 2 ผู้สมัคร จำนวน 3 คน
 • นายจตุพร  กมลพันธ์ทิพย์  หมายเลข 1
 • ว่าที่ ร.อ.อำนาจ   ขำวิเศษ  หมายเลข 2
 • างสายทอง  ทรงสุจินต์  หมายเลข 3
เขต 3  ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
 • น.ส.ศิริพร  เนียมรักษา หมายเลข 1
 • ว่าที่ ร.ต.ชัยวัฒน์ ทาเวียง  หมายเลข 2
เขต 4  ผู้สมัคร จำนวน 3 คน
 • นายคมกฤต  โศภาวชิราวัฒน์  หมายเลข 1
 • นายสมเกียรติ  ตันติเอมอร  หมายเลข 2
 • น.ส.ธัญญารัตน์    ศศิสุริยาภูมิ  หมายเลข 3
เขต 5 ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
 • นายรัตนะ  สนธิสะอาด  หมายเลข 1
 • ร.ต.ต.นุกูล  จิตมณี  หมายเลข 2

อำเภอดำเนินสะดวก
เขต 1 ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
 • นายสังข์สุวรรณ  ประเสริฐโสภา  หมายเลข 1
 • นายสยาม  นิลวัฒน์  หมายเลข 2
เขต 2 ผู้สมัคร จำนวน 1 คน
 • นายชัยวัฒน์  หงส์ศุภางค์พันธุ์  หมายเลข 1
เขต 3 ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
 • นายสรรค์ชัย  ปวุติภัทรพงศ์  หมายเลข 1
 • นายสุพัฒ  ตันตระกูล หมายเลข 2

อำเภอปากท่อ
เขต 1 ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
 • นายสมศักดิ์  สีนวลสด  หมายเลข 1
 • นายธีระพงษ์  ชิ้นสกุล  หมายเลข 2
เขต 2 ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
 • นางเล็ก  อุดมนพวงศ์  หมายเลข 1
 • นายกฤษณะ  พลอยชุม  หมายเลข 2

อำเภอจอมบึง
เขต 1 ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
 • นายอุดม  นิธิเศรษฐทรัพย์  หมายเลข 1
 • นายอนุคม  ศักดิ์อิสระพงศ์   หมายเลข 2
เขต 2 ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
 • นายวุฒิ    พนาพรสกุล  หมายเลข 1
 • นายธนกฤต  วิรุฬห์ภูติ  หมายเลข 2

อำเภอบางแพ
เขต 1 ผู้สมัคร จำนวน 1 คน
 • นายจักรี  รัตนารามิก
เขต 2 ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
 • นายประทุม   เนียมฉาย  หมายเลข 1
 • นายสมชาย  บุญชู  หมายเลข 2

อำเภอวัดเพลง
เขต 1 ผู้สมัคร จำนวน 1 คน
 • นายสุธีร์  เล้าศศิวัฒนพงศ์

อำเภอสวนผึ้ง
เขต 1 ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
 • นางสุภัสสร  มาบางยาง หมายเลข 1
 • นายเล็ก  แป้นพิบูลลาภ หมายเลข 2

อำเภอบ้านคา
เขต 1 ผู้สมัคร จำนวน 1 คน
 • นายนิธิวรรธน์  ศิริจรรยาพงษ์  หมายเลข 1

************************
ที่มา : กกต.อบจ.ราชบุรี


อ่านเพิ่มเติม
การแบ่งเขตเลือกตั้ง
อ่านต่อ >>