วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2553

นโยบายกลุ่มสมดุลย์ในการเลือกตั้ง 26 ก.ย.2553

กลุ่มสมดุลย์เป็นกลุ่มการเมืองในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี ซึ่งกำหนดให้มีการเลือกตั้้งในวันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2553 โดยแบ่งการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลออกเป็น 3 เขต

กลุ่มสมดุลย์ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งดังนี้

เป็นนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี จับสลากได้เบอร์ 3 ได้แก่ นายศิริพันธ์ เรืองจินดา (ทนายโจ้) ไม่มีรองนายก
 
ประวัติ
 • บุคคลตัวอย่างแห่งปี 2550 จาก ฯพณฯ องคมนตรี
 • คนดีสังคมไทย พ.ศ.2550 จาก ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ
 • ทนายความเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ.2549
 • ทนายความดีเด่น พ.ศ.2548 แห่งสภาทนายความแห่งประเทศไทย
 • ทนายความผู้ทำคดี "กลุ่มคนร้ายยิงถล่มรถเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยา อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี" หรือคดี "แพะจอบิ"

เป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี จำนวน 18 คน
ไม่ได้ส่ง

นโยบายในการหาเสียง
ยังไม่มีข้อมูล

สโลแกนในการหาเสียง
อดทน ขยัน พยายาม ทำให้ดีที่สุด

ที่มาข้อมูล
กลุ่มสมดุลย์. (2553). นามบัตรประชาสัมพันธ์. แจกจ่ายเมื่อ 1 ก.ย.2553
อ่านต่อ >>

นโยบายกลุ่มทางเลือกใหม่ในการเลือกตั้ง 26 ก.ย.2553

กลุ่มทางเลือกใหม่เป็นกลุ่มการเมืองในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี ซึ่งกำหนดให้มีการเลือกตั้้งในวันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2553 โดยแบ่งการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลออกเป็น 3 เขต

กลุ่มทางเลือกใหม่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งดังนี้

เป็นนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี ได้แก่ นางนิษา  โพธิเวชสกุล จับสลากลงสมัครได้เบอร์ 4 โดยมี  พ.ต.นรินทร์ พิริยะเกษม ข้าราชการบำนาญทหาร ตำแหน่งอาจารย์โรงเรียนทหารช่าง อดีตสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี ปี 2545-2549 เป็นรองนายกเทศมนตรี


ประวัติผู้สมัครนายกฯ
 • อายุ 49 ปี บุตรชาย 1 คน ชื่อ นายสรปภณ (แชมป์) โพธิเวชกุล อายุ 28 ปี ทำงานที่ร้านนิษาสมุนไพร
 • ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 1/42 ถ.สมบูรณ์กุล อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 08-1657-7921
 • ประกอบอาชีพ แพทย์แผนไทย (รักษาโรคผิวหนัง)/เจ้าของผลิตภัณฑ์นิษาสมุนไพร 
ประวัติการศึกษา
 • ป.1-7 โรงเรียนคลองตาจ่า (คงจีบอุทิศ) จ.สมุทรสงคราม
 • ม.ศ.1-3 โรงเรียนเมธีชุณหวัณวิทยาลัย จ.สมุทรสงคราม
 • ปวช.1-3 โรงเรียนราชบุรีบริหารธุรกิจ จ.ราชบุรี
 • วิชาแพทย์แผนไทย ได้รับใบประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมไทย (บ.ภ.)
 • วิชาแพทย์แผนไทย ได้รับใบประกอบโรคศิลปะสาขาผดุงครรภ์ไทย (บ.ผ.)
 • วิชาแพทย์แผนไทย ได้รับใบประกอบโรคศิลปะสาขาเวชกรรมไทย (บ.ว.)
 • วิชาแพทย์แผนไทย ได้รับใบอนุญาตให้เป็นครูผู้รับมอบตัวศิษย์สาขาเภสัชกรรมไทย
 • ระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์บัญฑิต สาขารัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ภาคพิเศษ รุ่น 3)
ตำแหน่งทางสังคมในปัจจุบัน
 • นายกสมาคมนักเรียนเก่าเมธีชุณะวัณวิทยาลัย
 • อดีตนายกสโมสรโรตารีพลอยราชบุรี ปีบริหาร 2552-2553
 • กรรมการประชาสัมพันธ์หอการค้าจังหวัดราชบุรี กรรมการ 3 สมัย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546-ปัจจุบัน
 • ผู้ประสานงานสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี กลุ่มศรีเมืองราช
 • ประธานรุ่น 8 สถาบันพัฒนาบุคคล กรุงเทพฯ
 • ประธานรุ่นที่ 202 สถาบันพัฒนาบุคลากร กรุงเทพฯ
 • ประธานรุ่นที่ 19 ชมรมนักพูดในที่ชุมชนจังหวัดราชบุรี
ตำแหน่งทางสังคมในอดีต
 • เป็นผู้สื่อข่าวสาธารณสุข (ผสส.) รุ่นแรก ตั้งแต่ปี พ.ศ.2522 แล้วปรับเปลี่ยนเป็น อสม.
 • ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ต.พงสวาย เป็นเลขานุการ อ.เมือง (รวม 10 ปี)
 • เป็นผู้สื่อข่าวพาณิชย์ดูแลพื้นที่ตำบลพงสวาย และหลุมดิน
 • เป็นประธานชมรมนักศึกษามหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดราชบุรี 2 สมัย
 • เป็นกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 2 ต.พงสวาย ดูแลฝ่ายการศึกษา
 • เป็นคณะกรรมการชุมชนสมบูรณ์กุล และฝ่ายตรวจสอบงบประมาณโครงการ SML
 • เป็นประชาสัมพันธ์ และที่ปรึกษาชมรมแพทย์แผนไทย จังหวัดราชบุรี
 • ได้รับการสรรหาเป็น กกต.จังหวัดราชบุรี ติด 1 ใน 15 คน
 • เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดราชบุรี ได้ลำดับที่ 2 (66,258 คะแนน)
 • เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้ลำดับที่ 2 (78,268 คะแนน)

เป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี จำนวน 8 คน ในแต่ละเขตจำนวน 3 เขต ดังนี้

เขต 1
เบอร์ 13 : นายโกมิน  อุดมสินต์
เบอร์ 14 : นายพิชัย  เอกเกษมสุข
เบอร์ 15 : นายธีรวัฒน์ ประกอบมงคล

เขต 2
เบอร์ 13 : นายทัศไนย เล้าพูนพิทยะ
เบอร์ 15 : นายคมกฤช บริสุทธิ์

เขต 3
เบอร์ 14 : นายศุภชัย โพธิ์พุทธประสิทธิ์
เบอร์ 15 : นายวิวัฒน์  ลออจันทร์สว่าง
เบอร์ 16 : น.ส.สมลักษณ์  ดวงแก้ว

นโยบายที่ใช้หาเสียง
 1. นโยบายด้านการพัฒนาการบริหารการจัดการ จะยึดหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีเป็นการบริหารงานที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม พัฒนาองค์กรเทศบาลและข้าราชการประจำด้วยความยุติธรรมไม่ก้าวก่าย เพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
 2. นโยบายด้านส่งเสริมสุขภาพชีวิต จะส่งเสริมในเรื่องสุขภาวะและการบริการสาธารณสุข โดยอาศัยบุคลากรที่สำคัญคือ อาสาสมัครสาธารณสุข ส่งเสริมนันทนาการแก่ ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี ผู้พิการ (จัดทางลาด) ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ช่วยเหลือผู้ที่ถูกทารุณกรรม และไม่ได้รับความเป็นธรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนเพื่อให้ตรงตามความต้องการ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน หาช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าในชุมชน สนับสนุนโครงการป้องกันประชาชนให้ปลอดจากยาเสพติด ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ประเพณีต่างๆ ยกระดับมาตรฐานของสถานบริการสาธารณสุขที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อความรวดเร็วในการเข้าถึงการรักษาของประชาชนในท้องถิ่น
 3. นโยบายด้านการศึกษา จะส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กเล็กและเยาวชน ปลูกจิตสำนึกให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ เน้น "มีความรู้ คู่คุณธรรม" มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
 4. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและรักษาสิ่งแวดล้อม จะบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของโรคต่างๆ เช่น ยุง หนู ฉีดวัคซีนป้องกันโรคสุนัขบ้า และควบคุมกำเนิด ควบรณรงค์ให้ประชาชนมีการแยกขยะอย่างจริงจัง จัดทำธนาคารขยะทุกชุมชน พัฒนาตลาดให้เป็นตลาดน่าซื้อ สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขอนามัย
 5. นโยบายด้านการพัฒนาเมือง จะปรับปรุงและติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะในชุมชนอย่างทั่วถึง เพื่อให้ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปรับปรุงระบบการประปาให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น โดยมีที่พักน้ำดิบให้เพียงพอต่อความต้องการการผลิต ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ทางสาธารณะ ลดฝุ่น ดูแลระบบการระบายน้ำให้ได้มาตรฐานเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังก่อนฤดูฝน ตลอดจนการจัดระบบจราจร พร้อมการทำงานแบบบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่นเมืองราชบุรียังต้องพัฒนาอีกหลายประการ

สโลแกนในการหาเสียง
 • สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ใส่ใจชุมชน
 • เมืองราชบุรีก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต สุจริตโปร่งใส ไร้คอรัปชั่น ตรวจสอบได้
 • มิติใหม่ ของเมืองราชบุรีที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงถ้าเลือกกลุ่มทางเลือกใหม่

ที่มาข้อมูล
กลุ่มทางเลือกใหม่. (2553). แผ่นพับประชาสัมพันธ์. แจกจ่ายเมื่อ 2 ก.ย.2553
อ่านต่อ >>

นโยบายกลุ่มศมานันท์พัฒนาในการเลือกตั้ง 26 ก.ย.2553

กลุ่มศมานันท์พัฒนาเป็นกลุ่มการเมืองในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี ซึ่งกำหนดให้มีการเลือกตั้้งในวันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2553 โดยแบ่งการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลออกเป็น 3 เขต

กลุ่มศมานันท์พัฒนา ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง ดังนี้

เป็นนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี ได้แก่ นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ จับสลากลงสมัครได้เบอร์ 1 โดยมี นายเรืองชัย  เนตรปฐมพร (มรรค) เป็นรองนายกเทศมนตรี
เป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี จำนวน 18 คน โดยใช้ เบอร์ 1-6 ในแต่ละเขตจำนวน 3 เขต ดังนี้

เขต 1
เบอร์ 1 : นายไพจิตร  บุลทวีนันท์ อดีต สท.เมืองราชบุรี
เบอร์ 2 : นางเสาวณิต  นันท์ธนะวานิช อดีต สท.เมืองราชบุรี
เบอร์ 3 : นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล อดีต สท.เมืองราชบุรี
เบอร์ 4 : นายไพฑรย์ มลสวัสดิ์ อดีต สท.เมืองราชบุรี
เบอร์ 5 : นายโกศล  รุ่งหทัยธรรม อดีตเลขานุการนายกเทศมนตรี
เบอร์ 6 : นางวรรณวิมล  แซ่ตั้ง ประธานชุมชนราษฎรยินดี

เขต 2
เบอร์ 1 : นายวีระ  ทรงเจริญ อดีต สท.เมืองราชบุรี

เบอร์ 2 : นายสมบัติ  ตรรกชูวงศ์ อดีต สท.เมืองราชบุรี
เบอร์ 3 : นายวิชัย  เจนนิติธรรม อดีตนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
เบอร์ 4 : นายประสิทธิ์  เชาว์ไกร อดีต สท.เมืองราชบุรี
เบอร์ 5 : นายละออง  จันทร์แม้น อดีต สท.เมืองราชบุรี
เบอร์ 6 : นางสุนทรี  เลิศสุวรรณ คนรุ่นใหม่พร้อมพัฒนา

เขต 3
เบอร์ 1 : นายทวีป  เหนือมณีมงคล อดีต สท.เมืองราชบุรี
เบอร์ 2 : นายวิทยา  เหล่างาม อดีต สท.เมืองราชบุรี
เบอร์ 3 : นายประกอบ  อินทร์เกตุ อดีต สท.เมืองราชบุรี
เบอร์ 4 : นายณรงค์  เกาะแก้ว อดีต สท.เมืองราชบุรี
เบอร์ 5 : นายรัตนา ช้างพลายงาม อดีตประธาน อปพร.รุ่นที่ 4
เบอร์ 6 : นายอุดม  อังกุรกวิน ประธานชุมชนสายฝนร่วมใจ
นโยบายเร่งด่วนที่ใช้หาเสียง
 1. ปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อนรัฐประชาพัฒนาจากเฟส 1 หอนาฬิกาเป็นเฟส 2 จากหอนาฬิกาถึงจวนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และเฟส 3 คือจากเฟส 1 หอนาฬิกาถึงด่านป่าไม้ราชบุรี เพื่อเป็นที่จำหน่ายสินค้าทางการเกษตร มีเรือท่องเที่ยว กีฬาทางน้ำและเป็นที่จอดรถตลอดแนวอย่างเพียงพอ
 2. เพิ่มแหล่งผลิตน้ำประปาที่ ต.หลุมดิน ซึ่งเป็นของเทศบาลอีกแห่งหนึ่งและปรับปรุงการผลิตน้ำประปาภายในเขตเทศบาลให้ทันสมัยเพื่อที่จะให้ประชาชนมีน้ำใช้ที่สะอาดเพียงพอต่อความต้องการและสามารถดื่มได้
 3. ส่งเสริมให้มีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มขึ้นอีก 2 เขต คือ เขต 2 เขาวัง และเขต 3 บ้านไร่
 4. ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองฝรั่งให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยส่งเสริมให้พ่อค้าแม่ค้ามาจำหน่ายสินค้า เป็น ตลาดน้ำเมืองราช
 5. ก่อสร้างปรับปรุงถนน ป้ายบอกทาง สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้ดีและได้มาตรฐาน ดำเนินการให้มีถนนสายใหม่ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการจราจรและนำความเจริญมาสู่ท้องถิ่น เช่น ถนนสาย ข.16 ซึ่งเป็นถนนเชื่อมระหว่างถนนมนตรีสุริยวงศ์กับถนนเลี่ยงเมือง ค.2 (ถนนมนตรีซอย 3-ถนนซอยบาร์สายฝน-ถนนเลี่ยงเมือง)
 6. ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ที่ทันสมัยได้มาตรฐาน สะอาดปลอดภัยเพื่อสุขอนามัยของประชาชน
 7. ส่งเสริมให้เพิ่มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มากขึ้น มีความทันสมัยและเพียงพอ
 8. ปรับปรุงคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น โดยเฉพาะผู้สูงอายุและคนพิการให้ได้รับเบี้ยยังชีพอย่างเหมาะสม
 9. ดำเนินการติดตามระบบบำบัดน้ำเสียและเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำได้สะดวก ไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง รวมถึงการป้องกันน้ำหลากไหลท่วมเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ
 10. สนับสนุนการออกกำลังกาย โดยเพิ่มจุดและอุปกรณ์การออกกำลังกายกลางแจ้งและในร่มอย่างเพียงพอ
 11. สร้างสนามเด็กเล่นที่ทันสมัย แข็งแรงและได้ประโยชน์ กระจายอยู่ทั่วเขตเทศบาล
 12. ส่งเสริมให้โรงเรียนมีบุคลากรครูที่ดีมีประสิทธิภาพ มีจริยธรรมและคุณธรรม
 13. จัดหาทุนการศึกษา เสื้อผ้า หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนและอาหารกลางวัน แก่เด็กที่ยากจนและขาดแคลนอย่างทั่วถึง
 14. สร้างหอสมุดขนาดใหญ่ เพื่อเด็ก เยาวชน และประชาชน
 15. สร้างหอนาฬิกาและสวนหย่อมบริเวณสามแยกปึงถาวร
 16. ปรับปรุงตลาดสดเทศบาลให้เป็นตลาดที่ทันสมัย สะอาด ปลอดภัย จัดให้มีที่จอดรถอย่างเพียงพอ
 17. อุทยานเรียนรู้ขนาดใหญ่ในเขตเทศบาล
 18. ส่งเสริมกลุ่มแม่บ้านให้มีอาชีพเสริม โดยจัดอบรมให้มีความรู้ จัดตั้งกลุ่มอาชีพ มีจำหน่ายจริง มีรายได้จริงและยั่งยืน
 19. สร้างอาคารแก่ผู้สูงอายุ ให้เป็นที่จัดกิจกรรมนันทนาการ ฝึกอาชีพ และออกกำลังกาย
 20. จัดระเบียบวินัยในการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ สะอาด ปราศจากมลพิษ ไม่หมักหมมส่งกลิ่นเหม็น
 21. จัดให้มีการทำแผนล้างท่อระบายน้ำทั่วทั้งเขตเทศบาล
 22. จัดให้มีการทำแผนกำจัดยุงลายร่วมกับสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สโลแกนในการหาเสียง
 • พูดจริง ทำจริง ไม่ทิ้งประชาชน

ที่มาข้อมูล
กลุ่มศมานันท์พัฒนา. (2553). โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์. แจกจ่ายเมื่อ 31 ส.ค.2553
อ่านต่อ >>

นโยบายกลุ่มหวงแหนถิ่นกำเนิดในการเลือกตั้ง 26 ก.ย.2553

กลุ่มหวงแหนถิ่นกำเนิดเป็นกลุ่มการเมืองในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี ซึ่งกำหนดให้มีการเลือกตั้้งในวันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2553 โดยแบ่งการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลออกเป็น 3 เขต

กลุ่มหวงแหนถิ่นกำเนิดส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งดังนี้

เป็นนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี  ได้แก่ นายพิชัย  นันทชัยพร (ดูประวัติ) จับสลากลงสมัครได้เบอร์ 2  โดยมี
 1. นายบดินทร์ภัทร์  อธิบดิ์ตระกูล (ชื่อเดิม นายวีระ ชวาลีมาภรณ์) นายกสมาคมฮากกาจังหวัดราชบุรี เป็นรองนายกเทศมนตรี 
 2. นายโกมล ตันติวรนุกูล ประธานชมรมร้านขายยาจังหวัดราชบุรีและกรรมการบริหารชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย เป็นรองนายกเทศมนตรี
เป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี จำนวน 18 คน โดยใช้ เบอร์ 7-12 ในแต่ละเขตจำนวน 3 เขต ดังนี้

เขต 1
เบอร์ 7 : นายอดิศักดิ์  โอภาสกรวงศ์   (แหลม(ใช้))
เบอร์ 8 : นางสุภา  สันดุษฎี (ป๊าแอ๊ว ลูกครูรวมพรหมบุรี)
เบอร์ 9 : นายปิยะวงศ์ เสริมทรัพย์ (เล็ก เอพี)
เบอร์ 10 : นางเนาวรัตน์  อยู่ภิรมย์ (รัตน์)
เบอร์ 11 : นายแก้ว  แสงอาทิตย์ (อาจารย์แก้ว)
เบอร์ 12 : นายธีรพร  ปริญญากร (ช้าง)

เขต 2
เบอร์ 7 : นายพิสัณห์  เรืองเดช (อดีตประธานสภาเทศบาลฯ)
เบอร์ 8 : นายสมพร  กิจประเสริฐ (ปุ๊ อดีตรองประธานสภาเทศบาลฯ)
เบอร์ 9 : น.ส.พรรณเพ็ญ ชิ้นแสงชัย (ยุ้ย)
เบอร์ 10 : นายวรวุฒิ  บุตรแสนภูมิ (วุฒิ)
เบอร์ 11 : นายสาโรช  แสงมณีเดช (ตึ๋ง)
เบอร์ 12 : ร.ต.ต.อุดมศักดิ์  ฝ้ายเครือ (ดาบคม)

เขต 3
เบอร์ 7 : นายสุรเดช  สุนทรศานติก (หมู สหคุณ)
เบอร์ 8 : ด.ต.ไพบูลย์  สุวรรณดารา (ดาบบูลย์)
เบอร์ 9 : นายธนวรกฤต  ศุภรัตนชาติพันธุ์ (อดีตประธานชุมชนคนตลาด)
เบอร์ 10 : นายพรั้ง โค้วถาวร (ป๋าพรั้ง)
เบอร์ 11 : นายชัยธง ชูช่วย (ประธานชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร)
เบอร์ 12 : นายชัยชนะ พงษ์สุวรรณ (ลุงนะ)


นโยบายเร่งด่วนที่ใช้หาเสียง
ด้านเศรษฐกิจ
 • ยกระดับตลาดเก่าโคยกี๊สู่การพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 • เขื่อนรัฐประชาพัฒนาจะดำเนินการก่อสร้างตลอดแนวให้เสร็จสิ้นทั้งโครงการ
 • กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างกิจกรรม เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของรายได้ที่มากขึ้นในเขตเทศบาล
ด้านการศึกษา
 • เป็นศูนย์เด็กเล้กระดับมาตรฐาน 3 ภาษา
 • มีโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองราชบุรี ชั้นอนุบาล 1-3
 • ยกระดับมาตรฐานโรงเรียนเทศบาล 1-5 ให้เทียบเท่าโรงเรียนชั้นนำมากยิ่งขึ้น
 • โรงเรียนเทศบาล 3 ขายาการศึกษาต่อถึง ม.6
 • มีลานกิจกรรมสำหรับเยาวชน ณ บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา
ด้านสังคมและวัฒนธรรม
 • ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมด้านต่างๆ ของชุมชน ได้แก่ สงกรานต์ แห่เทียน เทศกาลกินเจ ลอยกระทง โดยเฉพาะงานราชบุรีไชน่าทาวน์ที่ยิ่งใหญ่อลังการฯ
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • มีบริการเปิดคลินิกเทศบาล ณ บริเวณสวนภูมิรักษ์ เพิ่มอีก 1 แห่ง
 • มีสถานที่เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมทำร่วมกันยามว่าง (ศูนย์พัฒนาบุคลิกภาพผู้สูงอายุ)
ด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
 • ถนนทุกสายทุกซอยที่ยังขาดการพัฒนา (ท่อระบายน้ำ, พื้นดินลูกรัง) จะดำเนินการเสร็จสิ้น
 • ระบบไฟฟ้าในเขตเทศบาลจะเป็นระบบไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อความปลอดภัยและสวยงาม เช่น ถนนอัมรินทร์ และถนนวรเดช ฯลฯ
การมีส่วนร่วมตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย
 • มีการทำประชาพิจารณ์ ในการจัดทำโครงการต่างๆ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชน
คุณธรรม จริยธรรม กับการบริการ
 • เพิ่มจุดบริการบรรเทาสาธารณภัย สถานีดับเพลิงทั้ง 3 เขต ส่งเสริมสมรรถภาพการป้องกันภัย เน้นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สโลแกนในการหาเสียง
 • พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเมืองราชบุรี
 • นโยบายทุกอย่าง..เป็นจริงได้
 • ราชบุรีก้าวหน้า..เลือก เปี๊ยก ฮอนด้า พัฒนายกทีม

สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.huanghaen.com/


ที่มาข้อมูล
กลุ่มหวงแหนถิ่นกำเนิด. (2553). แผ่นพับประชาสัมพันธ์. แจกจ่ายเมื่อ 29 ส.ค.2553
อ่านต่อ >>