วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ประมวลข่าวและคลิบวีดีโอข่าวการเลือกตั้ง ส.ส.ราชบุรี 2554


อ่านเพิ่มเติม
 ข้อมูลพิเศษ
เพื่อการเลือกตั้ง ส.ส. ในวันอาทิตยฺที่ 3 กรกฏาคม พ.ศ.2554
อ่านต่อ >>

กกต.ราชบุรีในพื้นที่แต่ละเขต และสถานที่ที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้ง 2554

ระดับจังหวัด
 • ศูนย์อำนวยการและประสานงานการเลือกตั้ง สำนักงาน กกต.จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3232-7439-40,0-3232-0105  โทรสาร. 0-3232-5702
 • สถานที่รับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (24-28 พ.ค.2554) ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ อ.เมือง จ.ราชบุรี
 • สถานที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด (26 มิ.ย.2554) บริเวณโดมสนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี  อ.เมือง จ.ราชบุรี
ระดับเขตเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1
 • ที่ตั้งสำนักงาน กกต.เขต  โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร./โทรสาร. 0-3232-5708
 • ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำอำเภอ ที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี โทร./โทรสาร. 0-3233-4837
 • ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง (26 มิ.ย.2554) หอประชุม 2 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อ.เมือง จ.ราชบุรี
เขตเลือกตั้งที่ 2
 • ที่ตั้งสำนักงาน กกต.เขต โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร./โทรสาร. 0-3232-0864
 • ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำอำเภอ
  • อ.ปากท่อ โทร./โทรสาร. 0-3228-1083
  • อ.วัดเพลง โทร./โทรสาร 0-3239-8083
  • อ.สวนผึ้ง โทร./โทรสาร. 0-3239-5015
  • อ.บ้านคา โทร./โทร. 0-3272-1065
 • ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง (26 มิ.ย.2554) โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อ.เมือง จ.ราชบุรี
เขตเลือกตั้งที่ 3
 • ที่ตั้งสำนักงาน กกต.เขต ที่ว่าการอำเภอโพธาราม โทร./โทรสาร. 0-3223-1224
 • ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำอำเภอ
  • อ.โพธาราม โทร./โทรสาร. 0-3223-1279
  • อ.จอมบึง โทร./โทรสาร. 0-3226-1437
 • ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง (26 มิ.ย.2554) หอประชุมเทศบาลเมืองโพธาราม (ริมน้ำ) อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
เขตเลือกตั้งที่ 4
 • ที่ตั้งสำนักงาน กกต.เขต โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โทร./โทรสาร.0-3220-0611
 • ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำอำเภอ อ.บ้านโป่ง โทร./โทรสาร.0-3220-0622
 • ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง (26 มิ.ย.2554) ใต้อาคาร 4 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
เขตเลือกตั้งที่ 5
 • ที่ตั้งสำนักงาน กกต.เขต โรงเรียนสายธรรมจันทร์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี โทร./โทรสาร.0-3225-3951
 • ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำอำเภอ
  • อ.ดำเนินสะดวก โทร./โทรสาร.0-3225-3824
  • อ.บางแพ โทร./โทรสาร.0-3238-3676
 • ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง (26 มิ.ย.2554) โรงเรียนสายธรรมจันทร์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

******************************************************

ที่มาข้อมูล
เอกสารประชาสัมพันธ์ของ กกต.จังหวัดราชบุรี แจกจ่ายในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พ.ค.2554 ณ ห้องประชุมกลปพฤกษ์ อาคาราชบุรีเกมส์ อ.เมือง จ.ราชบุรี
อ่านต่อ >>

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

สรุปรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และแบบแบ่งเขต จ.ราชบุรี

สรุปรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และแบบแบ่งเขต จ.ราชบุรี ที่จะทำการเลือกตั้งทั่วไปวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฏาคม พ.ศ.2554
(คลิกชมประมวลข่าวและคลิบวีดีโอข่าวการเลือกตั้ง ส.ส.ราชบุรี 2554)

ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ
(ดูรายละเอียดประวัติผู้สมัคร)

 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย 
  • ลำดับที่ 27 นางรพิพรรณ  พงศ์เรืองรอง
  • ลำดับที่ 34 นายนภินทร  ศรีสรรพางค์
  • ลำดับที่  42  น.ส.ขัตติยา สวัสดิผล
  • ลำดับที่ 100 ร.ต.ท.เชาวรินธร์  ลัทธศักย์ศิริ
  • ลำดับที่ 118 นายไชยรัตน์  ไทยเจียมอารีย์
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์
  • ลำดับที่ 62 ผศ.ดร.สืบแสง พรหมบุญ 
  • ลำดับที่ 94 นายประจักษ์ชัย ณ สงขลา  (ลาออกเนื่องเพราะบุตรชายถูกจับค้ายาไอซ์ เมื่อ 4 มิ.ย.2554)
  • ลำดับที่ 115 พล.อ.ณรงค์   มหาคุณ
 • หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย
  • ลำดับที่ 71 นางชวนพิศ พันธ์เพียร
  • ลำดับที่ 72 นางสาวนิติยา พรหมสวัสดิ์ 
  • ลำดับที่ 73 นางนิยา คงพิบูลย์
 • หมายเลข 20 พรรคการเมืองใหม่ ลำดับที่ 19 นายคมกฤช พงษ์สุวรรณ
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา  ลำดับที่ 18 นายมนัส  บุญจำนงค์
 • หมายเลข 26 พรรคมาตุภูมิ ลำดับที่ 11 น.ส.จิรรัชวัลคุ์ ทรงสุวรรณวิภา


เขตเลือกตั้งที่ 1 
พื้นที่ อ.เมืองราชบุรี (ยกเว้น ต.น้ำพุ, ต.ห้วยไผ่,ต.ดอนแร่,ต.อ่างทอง)
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย พล.อ.ชัยสิทธิ์  ชินวัตร
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายสัญญา  สุทธิประเสริฐ
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ นางกัลยา  ศิริเนาวกุล
 • หมายเลข 12 พรรครักษ์สันติ นายสุจินต์  สังวาลวงศ์
 • หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย นายมานิต  นพอมรบดี
เขตเลือกตั้งที่ 2
พื้นที่ อ.เมืองราชบุรี (เฉพาะ ต.น้ำพุ, ต.ห้วยไผ่,ต.ดอนแร่, ต.อ่างทอง), อ.ปากท่อ,อ.สวนผึ้ง, อ.วัดเพลง และ อ.บ้านคา
(ดูรายละเอียดประวัติผู้สมัคร)
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย  นายพงษ์ศักดิ์  กิจประเสริฐ
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายธีรพงษ์   ชิ้นสกุล
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ นายสามารถ  พิริยปัญญาพร
 • หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย นางบุญยิ่ง  นิติกาญจนา
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นายสรรค์ชัย  นิติกาญจนา
เขตเลือกตั้งที่ 3
พื้นที่ อ.โพธาราม (ยกเว้น ต.บ้านฆ้อง,ต.บ้านสิงห์,ต.ดอนทราย) อ.จอมบึง
(ดูรายละเอียดประวัติผู้สมัคร)
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายสายัณห์  จังพานิช
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายวิเชษฐ์  อินทชยาคม
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ น.ส.ปรีชญา  ขำเจริญ
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นางปารีณา (ไกรคุปต์) ปาจรียางกูร
เขตเลือกตั้งที่ 4
พื้นที่ อ.บ้านโป่ง
(ดูรายละเอียดประวัติผู้สมัคร)
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายวสันต์  เที่ยงตรง
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายอุทัย  ทาจันทร์
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์  นายยศศักดิ์  ชีววิญญู
 • หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย น.ส.ชะวรลัทธิ์  ชินธรรมมิตร
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นายณัฐพล สุธาพจน์
เขตเลือกตั้งที่ 5
พื้นที่ อ.ดำเนินสะดวก, อ.บางแพ,อ.โพธาราม (เฉพาะ ต.บ้านฆ้อง, ต.บ้านสิงห์, ต.ดอนทราย)
(ดูรายละเอียดประวัติผู้สมัคร)
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายอำพร  เพ็ญธำรงรัตน์
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผนดิน นายสุชิน  ทองดี
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ น.ส.ณัชณิชา  ขำเจริญ
 • หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย นายบุญดำรง  ประเสริฐโสภา
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นายสมศักดิ์  รัตนมุง

****************************************************************
คลิกชมประมวลข่าวและคลิบวีดีโอข่าวการเลือกตั้ง ส.ส.ราชบุรี 2554
อ่านต่อ >>

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ข้อมูลชาวราชบุรีที่สมัครเป็น ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ

การเลือกตั้งทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฏาคม 2554 ที่จะถึงนี้ จะแบ่งการเลือกตั้ง ส.ส.ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ  แบบบัญชีรายชื่อจำนวน 125 คน และแบบแบ่งเขต เขตเลือกตั้งละ 1 คน จำนวน 375 คน รวมเป็น ส.ส.ทั้งสิ้น 500 คน  

วิธีการคำนวณว่า ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ แต่ละพรรคจะได้เข้าสภากี่คน

สูตร   จำนวนผู้ที่ลงคะแนนแบบบัญชีรายชื่อทั่วประเทศ หารด้วย 125 = คะแนนต่อ ส.ส. 1 คน

ตัวอย่าง(สมมติ) ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งประเทศ จำนวน 47,000,000 คน มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนแบบบัญชีรายชื่อ 60%  รวมเป็นคะแนนทั้งสิ้น (รวมทุกพรรค)   28,200,000 คะแนน นำมาหารด้วย 125 คน = 225,600  คะแนนต่อ ส.ส. 1 คน  หมายความว่า
 • ถ้าพรรค ก. ได้คะแนนทั้งประเทศ 2,256,000 คะแนน หารด้วย 225,600  = 10  หมายถึงพรรคนี้ก็จะได้ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 10 คนเรียงตามลำดับที่ส่ง
 • ถ้าพรรค ข.  ได้คะแนนทั้งประเทศ 4,512,000  คะแนน หารด้วย 225,600 = 20 หมายถึง พรรคนี้ก็จะได้ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 20 คนเรียงตามลำดับที่ส่ง
 • ถ้าพรรค ค. ได้คะแนนทั้งประเทศ 10,000 คะแนน หารด้วย 225,600 = 0.04 หมายถึง พรรคนี้ก็จะไม่มีสิทธิ์ได้ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ

ข้อมูลหมายเลขประจำพรรค และจำนวนที่ส่งผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ
(ส่งครบ คือ 125 คน, หมายเลขประจำพรรคจะใช้เป็นหมายเลขประจำตัวของว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต สังกัดพรรคนั้นๆ ด้วย)  
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 125 คน
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 125 คน
 • หมายเลข 3 พรรคประชาธิปไตยใหม่ ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 6 คน
 • หมายเลข 4 พรรคประชากรไทย ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 13 คน
 • หมายเลข 5 พรรครักประเทศไทย ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 11 คน
 • หมายเลข 6 พลังชล ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 18 คน
 • หมายเลข 7 พรรคประชาธรรม ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 25 คน
 • หมายเลข 8 พรรคดำรงไทย ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 13 คน
 • หมายเลข 9 พรรคพลังมวลชน ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 8 คน
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 125 คน
 • หมายเลข 11 พรรคไทยพอเพียง ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 3 คน
 • หมายเลข 12 พรรครักษ์สันติ ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 64 คน
 • หมายเลข 13 พรรคไทยเป็นสุข ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 5 คน
 • หมายเลข 14 พรรคกิจสังคม ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 125 คน
 • หมายเลข 15 พรรคไทยเป็นไท ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 10 คน
 • หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 125 คน
 • หมายเลข 17 พรรคแทนคุณแผ่นดิน ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 32 คน
 • หมายเลข 18 พรรคเพื่อฟ้าดิน ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 1 คน
 • หมายเลข 19 พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 30 คน
 • หมายเลข 20 พรรคการเมืองใหม่ ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 24 คน
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 125 คน
 • หมายเลข 22 พรรคเสรีนิยม ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 8 คน
 • หมายเลข 23 พรรค ชาติสามัคคี ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 9 คน
 • หมายเลข 24 พรรคบำรุงเมือง ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 14 คน
 • หมายเลข 25 พรรคกสิกรไทย ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 2 คน
 • หมายเลข 26 พรรคมาตุภูมิ ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 40 คน
 • หมายเลข 27 พรรคชีวิตที่ดีกว่า ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 4 คน
 • หมายเลข 28 พรรคพลังสังคมไทย ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 5 คน 
 • หมายเลข 29 พรรคเพื่อประชาชนไทย ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 4 คน
 • หมายเลข 30 พรรคมหาชน ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 6 คน
 • หมายเลข 31 พรรคประชาชนชาวไทย ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 5 คน
 • หมายเลข 32 พรรครักแผ่นดิน ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 1 คน
 • หมายเลข 33  พรรคประชาสันติ ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 34 คน
 • หมายเลข 34 พรรคความหวังใหม่ ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 125 คน
 • หมายเลข 35  พรรคอาสามาตุภูมิ ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 3 คน
 • หมายเลข 36 พรรคพลังคนกีฬา ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 103 คน
 • หมายเลข 37 พรรคพลังชาวนาไทย ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 5 คน
 • ห,ายเลข 38 พรรคไทยสร้างสรรค์ ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 4 คน
 • หมายเลข 39 พรรคเพื่อนเกษตรไทย ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 23 คน
 • หมายเลข 40 พรรคมหารัฐพัฒนา ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 2 คน
  รวม 40 พรรค ผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ 1,410 คน

ข้อมูลชาวราชบุรี ที่ลงสมัครเป็น ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อในแต่ละพรรค
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย
  • ลำดับที่ 27 นางรพิพรรณ  พงศ์เรืองรอง
  • ลำดับที่ 34 นายนภินทร  ศรีสรรพางค์
  • ลำดับที่  42  น.ส.ขัตติยา สวัสดิผล
  • ลำดับที่ 100 ร.ต.ท.เชาวรินธร์  ลัทธศักย์ศิริ
  • ลำดับที่ 118 นายไชยรัตน์  ไทยเจียมอารีย์
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์
  • ลำดับที่ 62 ผศ.ดร.สืบแสง พรหมบุญ
  • ลำดับที่ 94 นายประจักษ์ชัย ณ สงขลา (ลาออกเนื่องเพราะบุตรชายถูกจับค้ายาไอซ์ เมื่อ 4 มิ.ย.2554)
  • ลำดับที่ 115 พล.อ.ณรงค์   มหาคุณ
 • หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย
  • ลำดับที่ 71 นางชวนพิศ พันธ์เพียร
  • ลำดับที่ 72 นางสาวนิติยา พรหมสวัสดิ์ 
  • ลำดับที่ 73 นางนิยา คงพิบูลย์
 • หมายเลข 20 พรรคการเมืองใหม่
  • ลำดับที่ 19 นายคมกฤช  พงษ์สุวรรณ
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา
  • ลำดับที่ 18 นายมนัส  บุญจำนงค์
 • หมายเลข 26 พรรคมาตุภูมิ
  • ลำดับที่ 11 น.ส.จิรรัชวัลคุ์ ทรงสุวรรณวิภา

ข้อมูลเพิ่มเติมผู้สมัคร

นางรพิพรรณ  พงศ์เรืองรอง พรรคเพื่อไทย ลำดับที่ 27
ภรรยา นายอริสมันต์  พงศ์เรืองรอง (ดูรายละเอียด)
ภูมิลำเนาเดิม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
เกิด อายุ 40 ปี
การศึกษา -
ประสบการณ์การทำงาน -
ประสบการณ์ด้านการเมือง -

********************************************************

นายนภินทร  ศรีสรรพางค์
นายนภินทร ศรีสรรพางค์ พรรคเพื่อไทย ลำดับที่ 34
ที่อยู่ 479 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
เกิด 30 มี.ค.2502
การศึกษา
 • ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนดรุณาราชบุรี
 • มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสารสิทธิพิทยาคม
 • มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์การทำงาน
 • ทนายความ
 • ผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอ็กโกรคอมเมอร์ส กรุ๊ป จำกัด ผู้ดำเนินการตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดราชบุรี (ตลาดศรีเมือง)
 • ประธานคณะกรรมการตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดราชบุรี (ตลาดศรีเมือง)
 • อุปนายกสมาคมตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจปี พ.ศ.2541-2542
ประสบการด้านการเมือง
 • สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี (พ.ศ.2527-2531)
 • สมาชิกสภาจังหวัดราชบุรี (พ.ศ.2533-2538)
 • รองประธานสมาชิกสภาจังหวัดราชบุรี (พ.ศ.2535-2536)
 • ประธานสภาจังหวัดราชบุรี (พ.ศ.2538)
 • ประธานคณะกรรมการข้อบัญญัติ จังหวัดราชบุรี
 • สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดราชบุรี (พ.ศ.2543-2549)
 • กรรมาธิการรับฟังความเห็น และประชาสัมพันธ์ในการร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2540

********************************************************

น.ส.ขัตติยา  สวัสดิผล
น.ส.ขัตติยา สวัสดิผล พรรคเพื่อไทย ลำดับที่ 42
บุตรสาว พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล (ดูรายละเอียด)
การศึกษา
 • มัธยมศึกษา โรงเรียนราชินีบน
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท University of Wisconsin-Madison
 • ปริญญาโท ด้านกฎหมาย จาก The George Washington University
การทำงาน ด้านกฏหมาย สำนักงานกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จำกัด
*******************************************************

ร.ต.ท.เชาวรินธร์
ลัทธศักย์ศิริ
ร.ต.ท.เชาวรินธร์  ลัทธศักย์ศิริ พรรคเพื่อไทย ลำดับที่ 100
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 297/2-4 ถนน เพชรเกษม ตำบล/แขวง หน้าเมือง อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000 โทร.0-3233-8414
เกิด 20 พ.ย.2488
อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้ง นักการเมือง
การศึกษา
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า
ประสบการณ์ทางการเมือง
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อ พ.ศ.2550
 • สมาชิกวุฒิสภาเมื่อ พ.ศ.2543
 • รมช.กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ พ.ศ.2539
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อ พ.ศ.2538
 • รมช.กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ พ.ศ.2538
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อ พ.ศ.2535  หมายเหตุ2535/1
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อ พ.ศ.2535   หมายเหตุ2535/2
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อ พ.ศ.2529
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อ พ.ศ.2526
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อ พ.ศ.2522
การประชุมสภา
 • การประชุมสภา ปี พ.ศ.2553 เข้า 52 ครั้ง จากจำนวน 59 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 88.14
 • การประชุมสภา ปี พ.ศ.2552 เข้า 52 ครั้ง จากจำนวน 60 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 86.67
 • การประชุมสภา ปี พ.ศ.2551 เข้า 64 ครั้ง จากจำนวน 65 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 98.46
กรรมาธิการ คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ (รองประธาน)

***********************************************

นายไชยรัตน์ ไทยเจียมอารีย์
นายไชยรัตน์  ไทยเจียมอารีย์ พรรคเพื่อไทย ลำดับที่ 118
ที่อยู่ 149/1-4 หมู่ 5 ถ.เพชรเกษม ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
เกิด 10 สิงหาคม 2514
การศึกษา
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
 • ปริญญาประกาศนียบัตร การบริหารนโยบายสาธารณะและหลักธรรมาภิบาล  มหาวิทยาลัยแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตฟูลเลอร์ตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรการบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน
 • ประธานมูลนิธิสังคมสร้างสุข (องค์กรสาธารณประโยชน์)
 • ประธานคณะกรรมการประสานการจัดตั้งฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา (ศูนย์การศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและอุตสาหกรรมบริการ) วิทยาเขตจังหวัดสมุทรสงคราม
 • อาจารย์พิเศษบรรยายด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและแนวทางการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อาจารย์พิเศษบรรยายด้านนโยบายภาครัฐ และการจัดการองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • ประธานชมรมคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสมุทรสงคราม
 • ประธานคณะกรรมการโครงการ 1 วัด 1 ศูนย์การเรียนรู้
 • กรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ประสบการณ์ด้านการเมือง
 • ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • โฆษกประจำกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรสงคราม 
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
 • อนุกรรมการที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 • กรรมการบริหารนิคมอุตสาหกรรมท่าเรือมาบตาพุด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร
 • นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎร

*********************************************

ผศ.ดร.สืบแสง  พรหมบุญ
ผศ.ดร.สืบแสง พรหมบุญ  พรรคประชาธิปัตย์ ลำดับที่ 62
สมรส กับ รศ.ดร.คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ (น้องสาว คุณ วลัยลักษณ์ ทรัพย์คีรี) (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
เกิด 18 ธันวาคม 2484

การศึกษา
 • ประถมศึกษา โรงเรียนพิณพลราษฎร จ.พิษณุโลก
 • มัธยมศึกษา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กทม.
 • ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม)
 • ปริญญาโท มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน (แมดิสัน) วิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน (แมดิสัน) วิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา
การทำงาน
 • อาจารย์ประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย และ ประธานคณะกรรมการสืบค้นประวัติศาสตร์ไทยจากเอกสารจีน สำนักนายกรัฐมนตรี
 • รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

************************************************


นายประจักษ์ชัย  ณ สงขลา
(ลาออก)
นายประจักษ์ชัย ณ สงขลา พรรคประชาธิปัตย์  ลำดับที่ 94
บุตรชาย นายเทียม ณ สงขลา อดีต ส.ส.ราชบุรี ชุดที่ 5,7,8
(ดูรายละเอียด)
เกิด 13 กรกฎาคม 2487
ที่อยู่ 89/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา  จังหวัดราชบุรี 70180
ประวัติการศึกษา

 • ประถมศึกษา ร.ร.อํานวยศิลป์ธนบุรี กทม.
 • มัธยมศึกษา ร.ร.อํานวยศิลป์พระนคร กทม.
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
 • พ.ศ. 2516-2524 อุตสาหกรรมการเกษตร ,ฟาร์มเลี้ยงวัว
 • พ.ศ. 2525-ปัจจุบัน อุตสาหกรรมเหมืองแร่,หินอ่อน,โรงแรม
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายเฉลิมชัย ศรี่อ่อน)
(ลาออกเนื่องเพราะบุตรชายถูกจับค้ายาไอซ์ เมื่อ 4 มิ.ย.2554)


***************************************************
พล.อ.ณรงค์  มหาคุณ

พล.อ.ณรงค์ มหาคุณ พรรคประชาธิปัตย์ ลำดับที่ 115
เกิด  29 มิ.ย. 2484
ประวัติการศึกษา
 • ประถมศึกษา  อัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ
 • มัธยมศึกษา เตรียมทหาร รุ่นที่ 1
 • ปริญญาตรี  ร.ร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 12
 • ร.ร.เสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 52
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 37
 • ร.ร.ทหารช่าง สหรัฐอเมริกา หลักสูตรชั้นนายพัน (สอบได้ที่1)
ประวัติการทำงาน
 • ผู้บังคับกองร้อยทหารช่างซ่อมบำรุงหนัก
 • ผู้บังคับกองพันทหารช่องที่ 51 กรมทหารช่างที่1 รักษาพระองค์
 • ผู้บังคับกองพันทหารช่างก่อสร้างที่ 111
 • ผู้บังคับการกรมทหารช่างที่ 3
 • ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3
 • รองแม่ทัพภาคที่ 3
 • ที่ปรึกษากองทัพบก
 • หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • หาปรมาภรณ์ช้างเผือก
 • มหาวชิรมงกุฎ
 • เหรียญรัตนาภรณ์ ร.9 ชั้นที่ 4

**************************************************

นางชวนพิศ พันธ์เพียร  พรรคภูมิใจไทย ลำดับที่ 71
ที่อยู่  170 ม.5 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
เกิด
การศึกษา
ประสบการณ์การทำงาน
ประสบการทางด้านการเมือง  เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการตำรวจ
ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม


**********************************************

นางสาวนิติยา พรหมสวัสดิ์ พรรคภูมิใจไทย ลำดับที่ 72
ที่อยู่  18 ม.7 ต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
เกิด -
การศึกษา -
ประสบการณ์การทำงาน -
ประสบการณ์ด้านการเมือง -

***********************************************

นางนิยา คงพิบูลย์  พรรคภูมิใจไทย ลำดับที่ 73
ที่อยู่ 121 ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
เกิด -
การศึกษา -
ประสบการณ์การทำงาน -
ประสบการณ์ด้านการเมือง -

************************************************

นายคมกฤช  พงษ์สุวรรณ พรรคการเมืองใหม่ ลำดับที่ 19
ที่อยู่   -
เกิด  -
การศึกษา -
ประสบการณ์การทำงาน -
ประสบการณ์ด้านการเมือง -***********************************************

นายมนัส  บุญจำนงค์ พรรคชาติไทยพัฒนา ลำดับที่ 18
ข้อมูล (ดูรายละเอียด)

***********************************************

น.ส.จิรรัชวัลคุ์ ทรงสุวรรณวิภา พรรคมาตุภูมิ ลำดับที่ 11
อายุ 27 ปี
ที่อยู่ 48/653  ซอยนิมิตใหม่ 40  แขวงสามวาตะวันออก  เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
อาชีพ ธุรกิจก่อสร้าง
การศึกษา
 • ปริญญาเอก
การทำงาน

************************************************
อ่านต่อ >>

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ข้อมูลว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ราชบุรี ชุดที่ 24 เขต 5

การเลือกตั้งทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฏาคม 2554 ที่จะถึงนี้ จะแบ่งการเลือกตั้ง ส.ส.ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ  แบบบัญชีรายชื่อจำนวน 125 คน และแบบแบ่งเขต เขตเลือกตั้งละ 1 คน จำนวน 375 คน รวมเป็น ส.ส.ทั้งสิ้น 500 คน  

ส่วน ส.ส.แบบแบ่งเขต ของจังหวัดราชบุรี ในการเลือกตั้งครั้งนี้แบ่งออกเป็น 5 เขต เลือก ส.ส.ได้เขตละ 1 คน โดยแต่ละเขตมีว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ดังนี้ (ดูแผนที่การแบ่งเขต)

เขตเลือกตั้งที่ 5
พื้นที่ อ.ดำเนินสะดวก, อ.บางแพ,อ.โพธาราม (เฉพาะ ต.บ้านฆ้อง, ต.บ้านสิงห์, ต.ดอนทราย) ประชากรรวม 167,378 คน (ชาย 80,350 คน, หญิง 87,028 คน)

 
นายอำพร เพ็ญธำรงรัตน์


นายอำพร เพ็ญธำรงรัตน์
หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย
ที่อยู่  116 หมู่ 11 ต.วัดแก้ว อ.บางแพ จ.ราชบุรี
เกิด  อายุ 50 ปี
อาชีพก่อนการรับเลือกตั้ง  เกษตรกร
การศึกษา 
 • ปริญญาตรี
ประสบการณ์ทางการเมือง
 • สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
 • ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

****************************************

นายสุชิน   ทองดี
หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน
เกิด อายุ 33 ปี
ที่อยู่ 100 ซอยศาลเจ้าพ่อเขียว หมู่ 5 ถ.หลักห้า-ดำเนินสะดวก ต.ขุนพิทักษ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
อาชีพก่อลงสมัครรับเลือกตั้ง อาชีพอิสระ/รับจ้าง
การศึกษา
การทำงาน
****************************************


น.ส.ณัชณิชา  ขำเจริญ
 น.ส.ณัชณิชา  ขำเจริญ
หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์
(น้องสาว น.ส.ปรีชญา  ขำเจริญ พรรคประชาธิปัตย์ ผู้สมัคร ส.ส.ราชบุรี เขต 3)
เกิด อายุ 27 ปี
ที่อยู่  18/4 หมู่ 2  ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 
อาชีพก่อนลงสมัครรับเลือกตั้ง อาชีพอื่นๆ
การศึกษา
 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
การทำงาน  กสท.โทรคมนาคม*******************************************************


นายบุญดำรง  ประเสริฐโสภา
 นายบุญดำรง  ประเสริฐโสภา
หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย
(พี่ชายนายบุญลือ ประเสริฐโสภา อดีต ส.ส.ราชบุรี)
เกิด อายุ 53 ปี
ที่อยู่ 317/12  หมู่ 9 ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
อาชีพก่อนลงสมัครรับเลือกตั้ง นักการเมือง
การศึกษา
 • ปริญญาตรี
 • ปริญญาโท
การทำงาน
 • สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (เขต 1 ดำเนินสะดวก)

*******************************************************


นายสมศักดิ์  รัตนมุง
 นายสมศักดิ์ รัตนมุง
หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา
ที่อยู่  389 หมู่ 4 ต.บ้านไร่ อ.ดำเนินสะดวก  จ.ราชบุรี  70130
เกิด  อายุ 62 ปี
การศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์  สถาบันราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
อาชีพก่อนเข้ารับการเลือกตั้ง  ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
ประสบการณ์การทำงาน
ประสบการณ์ด้านการเมือง
 • สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เขต อ.ดำเนินสะดวก 5 สมัย
 • ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 4 สมัย
 • รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 1 สมัย
 • นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  2 สมัย
 • ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
 • นายกสโมสรไลออน  ดำเนินสะดวก
 • คณะกรรมการการศึกษาจังหวัดราชบุรี (กปจ.) 3 สมัย
 • ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2

*******************************************************

อ่านต่อ >>

ข้อมูลว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ราชบุรี ชุดที่ 24 เขต 4

การเลือกตั้งทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฏาคม 2554 ที่จะถึงนี้ จะแบ่งการเลือกตั้ง ส.ส.ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ  แบบบัญชีรายชื่อจำนวน 125 คน และแบบแบ่งเขต เขตเลือกตั้งละ 1 คน จำนวน 375 คน รวมเป็น ส.ส.ทั้งสิ้น 500 คน  

ส่วน ส.ส.แบบแบ่งเขต ของจังหวัดราชบุรี ในการเลือกตั้งครั้งนี้แบ่งออกเป็น 5 เขต เลือก ส.ส.ได้เขตละ 1 คน โดยแต่ละเขตมีว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ดังนี้ (ดูแผนที่การแบ่งเขต)

เขตเลือกตั้งที่ 4
พื้นที่ อ.บ้านโป่ง มีประชากรรวม 169,900 คน (ชาย 81,592 คน, หญิง 88,308 คน)

นายวสันต์  เที่ยงตรง
หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย
เกิด  อายุ 55 ปี
ที่อยู่  118 หมู่ 11 ซอยสุขาภิบาล ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
อาชีพก่อนการรับเลือกตั้ง  นักการเมือง
การศึกษา 
 • ปริญญาตรี
ประสบการณ์ทางการเมือง
 • สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

************************************************

นายอุทัย   ทาจันทร์
หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน
เกิด  อายุ 43 ปี
ที่อยู่  8 หมู่ 13 ต.คุ้งพยอม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
อาชีพก่อนลงสมัครรับเลือกตั้ง อาชีพอิสระ/รับจ้าง
การศึกษา
การทำงาน
************************************************

ยศศักดิ์  ชีววิญญู
นายยศศักดิ์ ชีววิญญู
หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์
ที่อยู่  บ้านเลขที่ 382 หมู่ 9 ตำบลกรับใหญ่ อำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70190
เกิด 21 พฤษภาคม พ.ศ.2518
อาชีพก่อนการรับเลือกตั้ง  นักการเมือง
การศึกษา
 • ประถมศึกษา โรงเรียนเทพวิทยา
 • มัธยมศึกษา โรงเรียนกรับใหญ่ก้องกุศลกิจพิทยาคม
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์ทางการเมือง
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อ พ.ศ.2552
 • สมาชิกสภาเทศบาล
การเข้าประชุมสภา
 • การประชุมสภา ปี พ.ศ.2553 เข้า 59 ครั้ง จากจำนวน 59 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00
 • การประชุมสภา ปี พ.ศ.2552 เข้า 60 ครั้ง จากจำนวน 60 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00
กรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

**************************************

น.ส.ชะวรลัทธิ์  ชินธรรมมิตร
หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย
ที่อยู่ 62/1 หมู่ 19 บ้านครก ถ.แสงชูโต ต.ท่าผา อ.บ้างโป่ง จ.ราชบุรี 70110
เกิด 20 มิ.ย. 2508
อาชีพก่อนลงสมัครรับเลือกตั้ง นักการเมือง
การศึกษา
 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการค้าระหว่างประเทศ)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการค้าระหว่างประเทศ)  อิสเทรินมิชิแกน ยูนิเวอร์ซิตี้ สหรัฐอเมริกา
ประสบการด้านการทำงาน
 • ร่วมพิธีสาบานตนเข้ารับตําแหน่งของประธานาธิบดี จอร์ช บุช ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา พ.ศ.2532
 • อาสาสมัครร่วมทีมจัดระเบียบสังคม กระทรวงมหาดไทย 2547-2548
ประสบการณ์ด้านการเมือง
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ (6 ก.พ. 2548 - 6 ก.พ. 2549)
กรรมาธิการ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ...................

*************************************

นายณัฐพล สุธาพจน์
หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา
เกิด อายุ 45 ปี
ที่อยู่ 244 หมู่ 11 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
อาชีพก่อนลงสมัครรับเลือกตั้ง ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
การศึกษา
 • ปริญญาตรี
การทำงาน
****************************************
อ่านต่อ >>