วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ผลการเลือกตั้ง ส.ส.ราชบุรี เขต 1 แยกรายตำบล ( 3 ก.ค.2554)

ผลการรวมคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต  จ.ราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฏาคม พ.ศ.2554
(อย่างเป็นทางการ)
(คลิกชมประมวลข่าวและคลิบวีดีโอข่าวการเลือกตั้ง ส.ส.ราชบุรี 2554)

เขตเลือกตั้งที่ 1 
พื้นที่ อ.เมืองราชบุรี (ยกเว้น ต.น้ำพุ, ต.ห้วยไผ่,ต.ดอนแร่,ต.อ่างทอง)
 • หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย นายมานิต นพอมรบดี จำนวน 34,150 คะแนน (1)
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร จำนวน 27,682 คะแนน (2)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ นางกัลยา ศิริเนาวกุล จำนวน 27,486 คะแนน(3)
 • หมายเลข 12 พรรครักษ์สันติ นายสุจินต์ สังวาลวงศ์ จำนวน 517 คะแนน(4)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายสัญญา สุทธิประเสริฐ จำนวน 326 คะแนน(5)
 • ไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 6,531 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 6.42
 • บัตรเสีย จำนวน 4,974 บัตร คิดเป็นร้อยละ 4.89
 • จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 126,534 คน
 • จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ 101,666 คน คิดเป็นร้อยละ 80.35

แยกคะแนนรายตำบล

ต.หน้าเมือง (เขตเทศบาลเมืองราชบุรี)
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร จำนวน 5,248 คะแนน (3)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายสัญญา สุทธิประเสริฐ จำนวน 32 คะแนน (5) 
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ นางกัลยา ศิริเนาวกุล จำนวน 7,058 คะแนน (1)
 • หมายเลข 12 พรรครักษ์สันติ นายสุจินต์ สังวาลวงศ์ จำนวน 141 คะแนน (4)
 • หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย นายมานิต นพอมรบดีจำนวน 5,495 คะแนน (2) 
 • ไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 2,324 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 10.99
 • บัตรเสีย จำนวน 844 บัตร คิดเป็นร้อยละ 3.99
ต.โคกหม้อและ ต.พงสวาย (เขตเทศบาลตำบลหลักเมือง)
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร จำนวน 3,147 คะแนน (1)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายสัญญา สุทธิประเสริฐ จำนวน 17 คะแนน (5) 
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ นางกัลยา ศิริเนาวกุล จำนวน 2,869 คะแนน (3)
 • หมายเลข 12 พรรครักษ์สันติ นายสุจินต์ สังวาลวงศ์ จำนวน 66 คะแนน (4)
 • หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย นายมานิต นพอมรบดีจำนวน 3,004 คะแนน (2) 
 • ไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 711 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 6.90
 • บัตรเสีย จำนวน 496 บัตร คิดเป็นร้อยละ 4.81
ต.หลุมดิน  (เขตเทศบาลตำบลหลุมดิน)
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร จำนวน 930 คะแนน (1)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายสัญญา สุทธิประเสริฐ จำนวน 3 คะแนน (5) 
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ นางกัลยา ศิริเนาวกุลจำนวน 643 คะแนน (3)
 • หมายเลข 12 พรรครักษ์สันติ นายสุจินต์ สังวาลวงศ์ จำนวน 11 คะแนน (4)
 • หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย นายมานิต นพอมรบดีจำนวน 890 คะแนน (2) 
 • ไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 99 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 3.63
 • บัตรเสีย จำนวน 148 บัตร คิดเป็นร้อยละ 5.43
ต.เจดีย์หัก และ ต.เกาะพลับพลา  (เขตเทศบาลตำบลเขางู)
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร จำนวน 1,116 คะแนน (3)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายสัญญา สุทธิประเสริฐ จำนวน 5 คะแนน (5) 
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ นางกัลยา ศิริเนาวกุล จำนวน 1,450 คะแนน (2)
 • หมายเลข 12 พรรครักษ์สันติ นายสุจินต์ สังวาลวงศ์ จำนวน 7 คะแนน (4)
 • หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย นายมานิต นพอมรบดี จำนวน 1,898 คะแนน (1) 
 • ไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 149 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 3.03
 • บัตรเสีย จำนวน 300 บัตร คิดเป็นร้อยละ 6.99
ต.เจดีย์หัก
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร จำนวน 3,045 คะแนน (2)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายสัญญา สุทธิประเสริฐ จำนวน 7 คะแนน (5) 
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ นางกัลยา ศิริเนาวกุล จำนวน 2,897 คะแนน (3)
 • หมายเลข 12 พรรครักษ์สันติ นายสุจินต์ สังวาลวงศ์ จำนวน 72 คะแนน (4)
 • หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย นายมานิต นพอมรบดี จำนวน 3,199 คะแนน (1) 
 • ไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 689 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 6.61
 • บัตรเสีย จำนวน 514 บัตร คิดเป็นร้อยละ 4.93
ต.ดอนตะโก
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร จำนวน 2,420 คะแนน (1)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายสัญญา สุทธิประเสริฐ จำนวน 7 คะแนน (5) 
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ นางกัลยา ศิริเนาวกุล จำนวน 2,391 คะแนน (2)
 • หมายเลข 12 พรรครักษ์สันติ นายสุจินต์ สังวาลวงศ์ จำนวน 55 คะแนน (4)
 • หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย นายมานิต นพอมรบดีจำนวน 2,305 คะแนน (3) 
 • ไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 728 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 8.81
 • บัตรเสีย จำนวน 355 บัตร คิดเป็นร้อยละ 4.30
ต.หนองกลางนา
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร จำนวน 530 คะแนน (3)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายสัญญา สุทธิประเสริฐ จำนวน 3 คะแนน (4) 
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ นางกัลยา ศิริเนาวกุล จำนวน 550 คะแนน (2)
 • หมายเลข 12 พรรครักษ์สันติ นายสุจินต์ สังวาลวงศ์ จำนวน 3 คะแนน (4)
 • หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย นายมานิต นพอมรบดี จำนวน 993 คะแนน (1) 
 • ไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 71 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 3.12
 • บัตรเสีย จำนวน 127 บัตร คิดเป็นร้อยละ 5.58
ต.คุ้งน้ำวน
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร จำนวน 598 คะแนน (3)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายสัญญา สุทธิประเสริฐ จำนวน 70 คะแนน (4) 
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ นางกัลยา ศิริเนาวกุล จำนวน 613 คะแนน (2)
 • หมายเลข 12 พรรครักษ์สันติ นายสุจินต์ สังวาลวงศ์ จำนวน 8 คะแนน (5)
 • หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย นายมานิต นพอมรบดี จำนวน 781 คะแนน (1) 
 • ไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 128 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 5.58
 • บัตรเสีย จำนวน 97 บัตร คิดเป็นร้อยละ 4.23
ต.คุ้งกระถิน
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร จำนวน 760 คะแนน (3)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายสัญญา สุทธิประเสริฐ จำนวน 7 คะแนน (4) 
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ นางกัลยา ศิริเนาวกุล จำนวน 820 คะแนน (2)
 • หมายเลข 12 พรรครักษ์สันติ นายสุจินต์ สังวาลวงศ์ จำนวน 4 คะแนน (5)
 • หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย นายมานิต นพอมรบดี จำนวน 1,409 คะแนน (1) 
 • ไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 173 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 5.24
 • บัตรเสีย จำนวน 129 บัตร คิดเป็นร้อยละ 3.91
ต.สามเรือน
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร จำนวน 490 คะแนน (3)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายสัญญา สุทธิประเสริฐ จำนวน 5 คะแนน (5) 
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ นางกัลยา ศิริเนาวกุล จำนวน 491 คะแนน (2)
 • หมายเลข 12 พรรครักษ์สันติ นายสุจินต์ สังวาลวงศ์ จำนวน 8 คะแนน (4)
 • หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย นายมานิต นพอมรบดี จำนวน 1,770 คะแนน (1) 
 • ไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 93 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 3.06
 • บัตรเสีย จำนวน 178 บัตร คิดเป็นร้อยละ 5.86
ต.พิกุลทอง
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร จำนวน 943 คะแนน (2)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายสัญญา สุทธิประเสริฐ จำนวน 4 คะแนน (4) 
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ นางกัลยา ศิริเนาวกุล จำนวน 376 คะแนน (3)
 • หมายเลข 12 พรรครักษ์สันติ นายสุจินต์ สังวาลวงศ์ จำนวน 3 คะแนน (5)
 • หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย นายมานิต นพอมรบดี จำนวน 1,268 คะแนน (1) 
 • ไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 67 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 2.34
 • บัตรเสีย จำนวน 201 บัตร คิดเป็นร้อยละ 7.02
ต.หินกอง
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร จำนวน 1,061 คะแนน (3)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายสัญญา สุทธิประเสริฐ จำนวน 6 คะแนน (5) 
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ นางกัลยา ศิริเนาวกุล จำนวน 1,176 คะแนน (2)
 • หมายเลข 12 พรรครักษ์สันติ นายสุจินต์ สังวาลวงศ์ จำนวน 11 คะแนน (4)
 • หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย นายมานิต นพอมรบดี จำนวน 1,859 คะแนน (1) 
 • ไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 139 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 3.08
 • บัตรเสีย จำนวน 252 บัตร คิดเป็นร้อยละ 5.60
ต.เขาแร้ง
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร จำนวน 557 คะแนน (2)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายสัญญา สุทธิประเสริฐ จำนวน 3 คะแนน (4) 
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ นางกัลยา ศิริเนาวกุล จำนวน 379 คะแนน (3)
 • หมายเลข 12 พรรครักษ์สันติ นายสุจินต์ สังวาลวงศ์ จำนวน 3 คะแนน (4)
 • หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย นายมานิต นพอมรบดี จำนวน 938 คะแนน (1) 
 • ไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 49 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 2.38
 • บัตรเสีย จำนวน 130 บัตร คิดเป็นร้อยละ 6.31
ต.เกาะพลับพลา
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร จำนวน 1,690 คะแนน (2)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายสัญญา สุทธิประเสริฐ จำนวน 9 คะแนน (5) 
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ นางกัลยา ศิริเนาวกุล จำนวน 885 คะแนน (3)
 • หมายเลข 12 พรรครักษ์สันติ นายสุจินต์ สังวาลวงศ์ จำนวน 34 คะแนน (4)
 • หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย นายมานิต นพอมรบดี จำนวน 1,893 คะแนน (1) 
 • ไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 198 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 4.01
 • บัตรเสีย จำนวน 230 บัตร คิดเป็นร้อยละ 4.66
ต.บางป่า
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร จำนวน 874 คะแนน (2)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายสัญญา สุทธิประเสริฐ จำนวน 1 คะแนน (5) 
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ นางกัลยา ศิริเนาวกุล จำนวน 631 คะแนน (3)
 • หมายเลข 12 พรรครักษ์สันติ นายสุจินต์ สังวาลวงศ์ จำนวน 3 คะแนน (4)
 • หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย นายมานิต นพอมรบดี จำนวน 1,396 คะแนน (1) 
 • ไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 101 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 3.18
 • บัตรเสีย จำนวน 174 บัตร คิดเป็นร้อยละ 5.47
ต.คูบัว
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร จำนวน 1,614 คะแนน (3)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายสัญญา สุทธิประเสริฐ จำนวน 113 คะแนน (4) 
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ นางกัลยา ศิริเนาวกุล จำนวน 1,850 คะแนน (2)
 • หมายเลข 12 พรรครักษ์สันติ นายสุจินต์ สังวาลวงศ์ จำนวน 21 คะแนน (5)
 • หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย นายมานิต นพอมรบดี จำนวน 2,329 คะแนน (1) 
 • ไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 235 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 3.60
 • บัตรเสีย จำนวน 337 บัตร คิดเป็นร้อยละ 5.16
ต.ท่าราบ
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร จำนวน 499 คะแนน (2)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายสัญญา สุทธิประเสริฐ จำนวน 15 คะแนน (4) 
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ นางกัลยา ศิริเนาวกุล จำนวน 385 คะแนน (3)
 • หมายเลข 12 พรรครักษ์สันติ นายสุจินต์ สังวาลวงศ์ จำนวน 8 คะแนน (5)
 • หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย นายมานิต นพอมรบดี จำนวน 1,273 คะแนน (1) 
 • ไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 94 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 3.91
 • บัตรเสีย จำนวน 132 บัตร คิดเป็นร้อยละ 5.49
ต.บ้านไร่
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร จำนวน 1,172 คะแนน (1)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายสัญญา สุทธิประเสริฐ จำนวน 11 คะแนน (5) 
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ นางกัลยา ศิริเนาวกุล จำนวน 1,055 คะแนน (2)
 • หมายเลข 12 พรรครักษ์สันติ นายสุจินต์ สังวาลวงศ์ จำนวน 21 คะแนน (4)
 • หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย นายมานิต นพอมรบดีจำนวน 987 คะแนน (3) 
 • ไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 222 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 6.07
 • บัตรเสีย จำนวน 189 บัตร คิดเป็นร้อยละ 5.17
เลือกตั้งล่วงหน้า (ในเขต)
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร จำนวน 273 คะแนน (1)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายสัญญา สุทธิประเสริฐ จำนวน 2 คะแนน (5) 
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ นางกัลยา ศิริเนาวกุล จำนวน 247 คะแนน (2)
 • หมายเลข 12 พรรครักษ์สันติ นายสุจินต์ สังวาลวงศ์ จำนวน 9 คะแนน (4)
 • หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย นายมานิต นพอมรบดีจำนวน 202 คะแนน (3) 
 • ไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 94 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 11.24
 • บัตรเสีย จำนวน 9 บัตร คิดเป็นร้อยละ 1.08
เลือกตั้งล่วงหน้า (นอกเขต/นอกราชอาณาจักร)
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร จำนวน 688 คะแนน (2)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายสัญญา สุทธิประเสริฐ จำนวน 6 คะแนน (5) 
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ นางกัลยา ศิริเนาวกุล จำนวน 720 คะแนน (1)
 • หมายเลข 12 พรรครักษ์สันติ นายสุจินต์ สังวาลวงศ์ จำนวน 29 คะแนน (4)
 • หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย นายมานิต นพอมรบดีจำนวน 261 คะแนน (3) 
 • ไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 211 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 10.53
 • บัตรเสีย จำนวน 88 บัตร คิดเป็นร้อยละ 4.40

******************************
อ่านเพิ่มเติม

ที่มาข้อมูล : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จ.ราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1 บริเวณโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 4 ก.ค.2554 เวลา 09:00 น.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น