วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ผลการเลือกตั้ง ส.ส.ราชบุรี เขต 4 แยกรายตำบล ( 3 ก.ค.2554)

ผลการรวมคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต  จ.ราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฏาคม พ.ศ.2554
(อย่างเป็นทางการ)

(คลิกชมประมวลข่าวและคลิบวีดีโอข่าวการเลือกตั้ง ส.ส.ราชบุรี 2554)

เขตเลือกตั้งที่ 4
พื้นที่ อ.บ้านโป่ง
 • หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย น.ส.ชะวรลัทธิ์  ชินธรรมมิตร จำนวน 35,511 คะแนน (1)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์  นายยศศักดิ์  ชีววิญญู จำนวน 30,195 คะแนน (2)
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายวสันต์  เที่ยงตรง จำนวน 29,344 คะแนน (3)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายอุทัย  ทาจันทร์ จำนวน 253 คะแนน (4)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นายณัฐพล สุธาพจน์ จำนวน 129 คะแนน (5)
 • ไม่ประสงค์ลงคะแนน  จำนวน 3,688 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 3.49
 • บัตรเสีย  5,619 บัตร คิดเป็นร้อยละ 5.32 
 • จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  128,321 คน
 • จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์  105,635 คน คิดเป็นร้อยละ 82.32

แยกคะแนนรายตำบล

ต.บ้านโป่ง
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายวสันต์  เที่ยงตรง จำนวน 2,247 คะแนน (3)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายอุทัย  ทาจันทร์ จำนวน 22 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์  นายยศศักดิ์  ชีววิญญู จำนวน 4,177 คะแนน (1)
 • หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย น.ส.ชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร จำนวน 2,738 คะแนน (2)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นายณัฐพล สุธาพจน์ จำนวน 19 คะแนน (5)
ต.ปากแรต
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายวสันต์  เที่ยงตรง จำนวน 2,347 คะแนน (2)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายอุทัย  ทาจันทร์ จำนวน 13 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์  นายยศศักดิ์  ชีววิญญู จำนวน 2,683 คะแนน (1)
 • หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย น.ส.ชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร จำนวน 2,292 คะแนน (3)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นายณัฐพล สุธาพจน์ จำนวน 8 คะแนน (5)
ต.หนองอ้อ
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายวสันต์  เที่ยงตรง จำนวน 3,040 คะแนน (2)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายอุทัย  ทาจันทร์ จำนวน 14 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์  นายยศศักดิ์  ชีววิญญู จำนวน 3,164 คะแนน (1)
 • หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย น.ส.ชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร จำนวน 2,790 คะแนน (3)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นายณัฐพล สุธาพจน์ จำนวน 13 คะแนน (5)
ต.หนองกบ
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายวสันต์  เที่ยงตรง จำนวน 2,053 คะแนน (2)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายอุทัย  ทาจันทร์ จำนวน 8 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์  นายยศศักดิ์  ชีววิญญู จำนวน 1,816 คะแนน (3)
 • หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย น.ส.ชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร จำนวน 2,325 คะแนน (1)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นายณัฐพล สุธาพจน์ จำนวน 4 คะแนน (5)
ต.ดอนกระเบื้อง
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายวสันต์  เที่ยงตรง จำนวน 379 คะแนน (3)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายอุทัย  ทาจันทร์ จำนวน 5 คะแนน (5)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์  นายยศศักดิ์  ชีววิญญู จำนวน 1,091 คะแนน (1)
 • หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย น.ส.ชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร จำนวน 876 คะแนน (2)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นายณัฐพล สุธาพจน์ จำนวน 6 คะแนน (4)
ต.สวนกล้วย
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายวสันต์  เที่ยงตรง จำนวน 2,180 คะแนน (3)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายอุทัย  ทาจันทร์ จำนวน 8 คะแนน (5)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์  นายยศศักดิ์  ชีววิญญู จำนวน 2,525 คะแนน (1)
 • หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย น.ส.ชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร จำนวน 2,286 คะแนน (2)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นายณัฐพล สุธาพจน์ จำนวน 9 คะแนน (4)
ต.นครชุมน์
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายวสันต์  เที่ยงตรง จำนวน 1,285 คะแนน (1)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายอุทัย  ทาจันทร์ จำนวน 11 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์  นายยศศักดิ์  ชีววิญญู จำนวน 1,114 คะแนน (2)
 • หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย น.ส.ชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร จำนวน 1,109 คะแนน (3)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นายณัฐพล สุธาพจน์ จำนวน 7 คะแนน (5)
ต.บ้านม่วง
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายวสันต์  เที่ยงตรง จำนวน 968 คะแนน (1)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายอุทัย  ทาจันทร์ จำนวน 69 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์  นายยศศักดิ์  ชีววิญญู จำนวน 467 คะแนน (3)
 • หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย น.ส.ชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร จำนวน 641 คะแนน (2)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นายณัฐพล สุธาพจน์ จำนวน 1 คะแนน (5)
ต.คุ้งพยอม
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายวสันต์  เที่ยงตรง จำนวน 1,471 คะแนน (1)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายอุทัย  ทาจันทร์ จำนวน 32 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์  นายยศศักดิ์  ชีววิญญู จำนวน 1,245 คะแนน (3)
 • หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย น.ส.ชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร จำนวน 1,318 คะแนน (2)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นายณัฐพล สุธาพจน์ จำนวน 7 คะแนน (5)
ต.หนองปลาหมอ
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายวสันต์  เที่ยงตรง จำนวน 1,619 คะแนน (2)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายอุทัย  ทาจันทร์ จำนวน 8 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์  นายยศศักดิ์  ชีววิญญู จำนวน 1,166 คะแนน (3)
 • หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย น.ส.ชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร จำนวน 1,696 คะแนน (1)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นายณัฐพล สุธาพจน์ จำนวน 8 คะแนน (4)
ต.เขาขลุง
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายวสันต์  เที่ยงตรง จำนวน 3,039 คะแนน (2)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายอุทัย  ทาจันทร์ จำนวน 9 คะแนน (5)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์  นายยศศักดิ์  ชีววิญญู จำนวน 1,212 คะแนน (3)
 • หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย น.ส.ชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร จำนวน 3,212 คะแนน (1)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นายณัฐพล สุธาพจน์ จำนวน 12 คะแนน (4)
ต.ลาดบัวขาว
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายวสันต์  เที่ยงตรง จำนวน 1,112 คะแนน (2)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายอุทัย  ทาจันทร์ จำนวน 10 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์  นายยศศักดิ์  ชีววิญญู จำนวน 1,101 คะแนน (3)
 • หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย น.ส.ชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร จำนวน 1,376 คะแนน (1)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นายณัฐพล สุธาพจน์ จำนวน 3 คะแนน (5)
ต.เบิกไพร
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายวสันต์  เที่ยงตรง จำนวน 2,653 คะแนน (2)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายอุทัย  ทาจันทร์ จำนวน 24 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์  นายยศศักดิ์  ชีววิญญู จำนวน 2,985 คะแนน (1)
 • หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย น.ส.ชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร จำนวน 2,593 คะแนน (3)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นายณัฐพล สุธาพจน์ จำนวน 13 คะแนน (5)
ต.กรับใหญ่
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายวสันต์  เที่ยงตรง จำนวน 2,367 คะแนน (3)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายอุทัย  ทาจันทร์ จำนวน 4 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์  นายยศศักดิ์  ชีววิญญู จำนวน 2,598 คะแนน (2)
 • หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย น.ส.ชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร จำนวน 2,975 คะแนน (1)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นายณัฐพล สุธาพจน์ จำนวน 3 คะแนน (5)
ต.ท่าผา
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายวสันต์  เที่ยงตรง จำนวน 1,961 คะแนน (3)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายอุทัย  ทาจันทร์ จำนวน 9 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์  นายยศศักดิ์  ชีววิญญู จำนวน 2,140 คะแนน (2)
 • หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย น.ส.ชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร จำนวน 6,950 คะแนน (1)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นายณัฐพล สุธาพจน์ จำนวน 9 คะแนน (4)
เลือกตั้งล่วงหน้า (ในเขต)
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายวสันต์  เที่ยงตรง จำนวน 186 คะแนน (2)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายอุทัย  ทาจันทร์ จำนวน 2 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์  นายยศศักดิ์  ชีววิญญู จำนวน 206 คะแนน (1)
 • หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย น.ส.ชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร จำนวน 168 คะแนน (3)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นายณัฐพล สุธาพจน์ จำนวน 2 คะแนน (4)
เลือกตั้งล่วงหน้า (นอกเขต/นอกราชอาณาจักร)
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายวสันต์  เที่ยงตรง จำนวน 437 คะแนน (2)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายอุทัย  ทาจันทร์ จำนวน 5 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์  นายยศศักดิ์  ชีววิญญู จำนวน 505 คะแนน (1)
 • หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย น.ส.ชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร จำนวน 166 คะแนน (3)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นายณัฐพล สุธาพจน์ จำนวน 5 คะแนน (4)

*********************************************
อ่านเพิ่มเติม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น