วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2557

การเลือกตั้ง ส.ว.ราชบุรี พ.ศ.2557


วันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
วันอาทิตย์ที่ 30 มี.ค.2557 เวลา 08:00-15:00 น.


เขตเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จ.ราชบุรี ทั้งจังหวัดจำนวนผู้มีสิทธิ
ประชากรทั้งจังหวัดราชบุรี 846,631 คน 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 648,775 คน

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ว.ราชบุรี
นางเพียงเพ็ญ  ศักดิ์สมบูรณ์ หมายเลข 1
ประวัติโดยสังเขป
การศึกษา
 • ปริญญาตรี มหาวิทยาราชภัฎเพชรบุรี
 • กำลังศึกษาปริญญาโท  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ประสบการณ์การทำงาน
 • รองนายก อบจ.ราชบุรี
 • รองประธานสภา อบจ.ราชบุรี
 • สจ.ราชบุรี 3 สมัย
 • คณะกรรมการกองทุนพัฒนาชุมชน จ.ราชบุรี ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
 • พนักงานธนาคารนครหลวงไทยจำกัด
 • ประธานคณะกรรมการสตรีอาสาตำบลท่าราบ
 • ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองราชบุรี
 • ศึกษาดูงาน ประเทศจีน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สวีเดน เดนมาร์ก ฝรั่งเศษ อังกฤษ เยอรมันนี สิงคโปร์ ญี่ปุ่น 
เดิม : ถูกตัดสิทธ์ เนื่องจากลาออกจาก รองนายก อบจ.ราชบุรี ยังไม่ถึง 5 ปี

ต่อมา ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 ขอให้วินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา กรณีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งได้มีคำสั่ง คดีหมายเลขที่ ลต. (สว ) 204/2557 หมายเลขแดงที่ 2937/2557 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 "ให้รับสมัครและประกาศให้ผู้สมัครดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา" และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งจังหวัดราชบุรี ได้ประกาศรับสมัครเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 ดังนั้น นางเพียงเพ็ญ ศักดิ์สมบูรณณ์ จึงได้รับสิทธิ์

"เป็นผู้รับสมัคร ส.ว.ราชบุรี หมายเลข 1 ตามเดิม" 

นายสมบัติ  เรืองกฤษ หมายเลข 2
ประวัติโดยสังเขป
ภรรยา : นางจรรยา เรืองกฤษ ข้าราชการครูเกษียณ ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย
บุตร : นายนวฤกษ์ เรองกฤษ (กิจการส่วนตัว) และนายนวรัฐ เรืองกฤษ (รัฐศาสตร์ (ปกครอง)ปี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
การศึกษา
 • ร.ร.วัดเทพอาวาส
 • ร.ร.พิบูลย์สงครามอุปถัมภ์
 • ร.ร.เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
 • วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง
 • มศว.ประสานมิตร การศึกษาศาสตร์บัณฑิต (กศ.บ.)
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง กฏหมาย (น.บ.)
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เคมีอินทรีย์) (วท.ม.)
การทำงาน
 • อดีตอาจารย์วิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ
 • อดีตอาจารย์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
 • อดีตพนักงาน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • ผ่านการฝึกอบรมและดูงานด้านการซ่อมเครื่องบินจากหลายประเทศ ทั้งทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกา
ปัจจุบัน : ทำงานอยู่ต่างประเทศนายอุดม ฐิตวัฒนะสกุล หมายเลข 3
ประวัติโดยสังเขป
เกิด  วันที่ 16 สิงหาคม 2508
ภรรยา นางดุจฤดี ฐิตวัฒนะสกุล (พลอยเกษม)
ธิดา 2 คน คือ ด.ญ.ณัฐวรีย์ ฐิตวัฒนะสกุล และ ด.ญ.ทรรศิกา ฐิตวัฒนะสกุล
ที่อยู่ 179 หมู่ 3 ต.ดอนคลัง อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130
การศึกษา
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย จาก โรงเรียนปัญญาวรคุณ กรุงเทพมหานคร
 • ปริญญาตรี สาขาศึกษาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาวิทยาศาตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
การทำงาน
 • อดีตพนักงานบริษัทเอกชนด้านเคมีเกษตรและวัสดุภัณฑ์
 • นายกสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย 
 • ผู้จัดการและเจ้าของบริษัทอุดมการ์เด้น
การทำงานและผลงาน
 • นักวิชาการเกษตร จากบริษัทโฟรแดกซ์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศอินเดีย
 • เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาทำสวน พ.ศ.2549
 • อดีตอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการจัดดำเนินการ สภาการเกษตรแห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • อดีตที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช (CITES) (ประกาศคณะรัฐมนตรี)
 • อดีตอนุกรรมการพืชสวนในคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
 • อดีตอนุกรรมการพืชอนุรักษ์ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • อดีตอนุกรรมการเตรียมการและยกร่างกฎหมายลำดับรองเพื่อการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่
 • ที่ปรึกษาศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพ่อหลวง กรมการสื่อสารทหาร กองพันทหารสื่อสาร กองบัญชาการกองทัพไทย
 • คณะทำงานศึกษาการกระจายสินค้าเกษตร ประเภทไม้ดอกไม้ประดับและกล้วยไม้ เข้าสู่ตลาดอินโดนีเซีย แบบมีส่วนร่วม
 • กรรมการที่ปรึกษาสมาคมพืชสวน แห่งประเทศไทย
 • ที่ปรึกษาสมาคมบอนสีแห่งประเทศไทย
 • ที่ปรึกษาพิเศษศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)
 • วิทยากรรายการศึกษาทัศน์สารคดีเพื่อการศึกษาตามพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม วังไกลกังวล
 • ที่ปรึกษาสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
 • ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
 • ประธานคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรและยุวเกษตรกร อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
 • ประธานกรรมการฝ่ายประมูลพันธุ์ไม้งานสีสันพรรณไม้เทิดไท้บรมราชินีนาถ
 • กรรมการจัดงานสีสันพรรณไม้เทิดไท้บรมราชินีนาถ
 • ที่ปรึกษาการจัดงานวังน้ำเขียวฟลอร่าแฟนตาเซีย
 • คณะทำงานจัดการประกวดพืชสวน งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ปี2549
 • คณะกรรมการบริหารการจัดงานราชพฤกษ์ รวมใจภักดิ์ รักพ่อหลวง
 • ประธานคณะกรรมการ งานสีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ มูลนิธิสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
 • ประธานกรรมการประกวดพันธุ์พืชประดับ งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554
 • คณะทำงาน “เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) เกษตรแฟร์ปี2554
 • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการประสานงานและนิเทศสัมพันธ์ มูลนิธิสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
เกียรติยศและรางวัลที่ได้รับ
 • เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาทำสวน พ.ศ.2549
 • นิสิตเก่าดีเด่น สมาคมนิสิตเก่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรม ราชูปถัมภ์ พ.ศ.2550
 • รางวัลผู้ทำดีตามโครงการเมืองไทยเมืองคนดี (ยกย่องเชิดชูคนดี) ปี 2551 โดย กรมการศาสนา
 • รางวัลชนะเลิศการประกวดเกษตรกรดีเด่น อาชีพทำสวน ระดับเขต สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จ.ราชบุรี
 • โล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการเกษตรดีเด่น โดยฯพณฯ ธีระ วงศ์สมุทร รมว.กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์
 • โล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการสอนแบบทวิภาคี โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.นครปฐม
 • เกียรติบัตรมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม วังไกลกังวล
 • โล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการเกษตรดีเด่น จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธีระ วงศ์สมุทร

นายนิมิต  จันทน์วิมล หมายเลข 4
ประวัติโดยสงเขป
สถานที่เกิด ต.คุ้งน้ำวน อ.เมือง จ.ราชบุรี
การศึกษา
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) 2547
 • ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • มัธยมศึกษา 
  • ร.ร.อำนวยศิลป์ กรุงเทพฯ
  • ร.ร.ดรุณานุเคราะห์ สมุทรสงคราม
 • ประถมศึกษา ร.ร.วัดอุบลสรรณาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 
การทำงาน
 • ปลัดอำเภอดำเนินสะดวก
 • ปลัดอำเภอเมืองราชบุรี
 • นายอำเภอเมืองขอนแก่น
 • รองผู้ว่าราชการ จ.กาญจนบุรี
 • รองผู้ว่าราชการ จ.สมุทรปราการ
 • รองผู้ว่าราชการ จ.สระแก้ว
 • รองผู้ว่าราชการ จ.ชัยภูมิ
 • รองผู้ว่าราชการ จ.นครปฐม
 • กรรมการการเลือกตั้ง จ.นครปฐม
 • ผู้ว่าราชการ จ.นครปฐม


นายสุทน ขำเจริญ หมายเลข 5
ประวัติโดยสังเขป
การศึกษา
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
การทำงาน
 • ที่ปรึกษาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ราชบุรี เขต 2
 • ที่ปรึกษา กกตร.สถานีตำรวจภูธรเขาดิน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
ว่าที่ ร.อ.อำนาจ  ขำวิเศษ หมายเลข 6
ประวัติโดยสังเขป
การศึกษา
 • ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
การทำงาน
 • นักวิชาการ สคบ.สำนักนายกรัฐมนตรี
 • อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
 • อาจารย์ ร.ร.สิรินธรราชวิทยาลัย จ.นครปฐม
 • นักวิชาการ - อาจารย์ ร.ร.บ้านรางมะเดื่อ จ.นครปฐม


นายพิทยา  อังกูรจารุชัย หมายเลข 7
ประวัติโดยสังเขป
การศึกษา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
 • ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การทำงาน
 • กรรมการนักศึกษา ร.ร.ดรุณาราชบุรีพาณิชยการ
 • คณะกรรมการองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
 • ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด อั้งจิ้นเฮง


นายกฤตธน  สุนทรเจริญ หมายเลข 8
ประวัติโดยสังเขป
การศึกษา
 • ปริญญาตรี นิติศษสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท MBA Nation University San Diego, CA.USA.
การทำงาน
 • รองนายกสมาคมไทยใน San Diego, CA.USA.
 • รองประธานสมาพันธ์ชุมชนแห่งประเทศไทย (รักษาสิทธิ และเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับประชาชน
 • ธนาคารกรุงศณีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
 • อาจารย์สอนกฏหมาย
 • กรรมการผู้จัดการบริษัท K.winner Limited

ผลการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดราชบุรี ( อย่างไม่เป็นทางการ )เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2557 (ที่มา : กกต.ราชบุรี สืบค้นเมื่อ 1 เม.ย.2557)

หมายเลข
  ชื่อ - ชื่อสกุลผู้สมัคร
รวมคะแนน
1
นางเพียงเพ็ญ  ศักดิ์สมบูรณ์
78,537
2
นายสมบัติ  เรืองกฤษ
19,786
3
นายอุดม  ฐิตวัฒนะสกุล
9,137
4
นายนิมิต  จันทน์วิมล
19,984
5
นายสุทน  ขำเจริญ
47,817
6
ว่าที่ร้อยเอก อำนาจ  ขำวิเศษ
2,283
7
นายพิทยา อังกูรจารุชัย
9,283
8
นายกฤตธน  สุนทรสเจริญ
2,683

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง     
648,775 คน


จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
254,621 คน 
คิดเป็นร้อยละ  39.25
จำนวนบัตรดี   
189,51 บัตร 
คิดเป็นร้อยละ  74.43

จำนวนบัตรเสีย         
15,218 บัตร  
คิดเป็นร้อยละ    5.98

จำนวนบัตรไม่ประสงค์จะลงคะแนน 
49,894 บัตร  
คิดเป็นร้อยละ  19.60
   

ผลการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดราชบุรี ( อย่างไม่เป็นทางการ )เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2557 แยกรายอำเภอ
*******************************************
อ่านต่อ >>