วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ข้อมูลว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ราชบุรี ชุดที่ 24 เขต 2

การเลือกตั้งทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฏาคม 2554 ที่จะถึงนี้ จะแบ่งการเลือกตั้ง ส.ส.ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ  แบบบัญชีรายชื่อจำนวน 125 คน และแบบแบ่งเขต เขตเลือกตั้งละ 1 คน จำนวน 375 คน รวมเป็น ส.ส.ทั้งสิ้น 500 คน  

ส่วน ส.ส.แบบแบ่งเขต ของจังหวัดราชบุรี ในการเลือกตั้งครั้งนี้แบ่งออกเป็น 5 เขต เลือก ส.ส.ได้เขตละ 1 คน โดยแต่ละเขตมีว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ดังนี้ (ดูแผนที่การแบ่งเขต)
เขตเลือกตั้งที่ 2
พื้นที่ อ.เมืองราชบุรี (เฉพาะ ต.น้ำพุ, ต.ห้วยไผ่,ต.ดอนแร่, ต.อ่างทอง), อ.ปากท่อ,อ.สวนผึ้ง, อ.วัดเพลง และ อ.บ้านคา มีประชากรรวม 166,341 คน (ชาย 82,980 คน, หญิง 83,361 คน)


นายพงษ์ศักดิ์  กิจประเสริฐ (หมู)
หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย
เกิด  อายุ 50 ปี
ที่อยู่  286/19 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
อาชีพก่อนลงสมัครรับเลือกตั้ง นักการเมือง
การศึกษา
 • ประถมศึกษา โรงเรียนดรุณาราชบุรี
 • มัธยมศึกษา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทำงาน
 • อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
 • อดีตประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
ปัจจุบัน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


***************************************

นายธีระพงษ์   ชิ้นสกุล
หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน
เกิด อายุ 50 ปี
ที่อยู่  549 หมู่ 1 ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
อาชีพก่อนลงสมัครรับเลือกตั้ง เกษตรกร
การศึกษา
 • ปริญญาตรี
การทำงาน

******************************************

นายสามารถ  พิริยะปัญญาพร
หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 65/182 ถนน คฑาธร ตำบล/แขวง หน้าเมือง อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000
เกิด 11 มิถุนายน พ.ศ.2513
อาชีพก่อนได้รับการเลือกตั้ง ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
การศึกษา
 • มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดม กรุงเทพมหานคร
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประสบการณ์ทางการเมือง
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อ พ.ศ.2550
 • สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
การเข้าประชุมสภา
 • การประชุมสภา ปี พ.ศ.2553 เข้า 58 ครั้ง จากจำนวน 59 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 98.31
 • การประชุมสภา ปี พ.ศ.2552 เข้า 59 ครั้ง จากจำนวน 60 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 98.33
 • การประชุมสภา ปี พ.ศ.2551 เข้า 65 ครั้ง จากจำนวน 65 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00
กรรมาธิการ
 • คณะกรรมาธิการการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม
 • คณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม
 • กรรมาธิการวิสามัญ พรบ. สภาเกษตรกรแห่งชาติ
 • กรรมาธิการวิสามัญ พรบ. บริหารจัดการที่ดินสงวนหวงห้ามของรัฐ
 • กรรมาธิการวิสามัญงบประมาณ ปี 2552
***************************************

นางบุญยิ่ง  นิติกาญจนา
นางบุญยิ่ง  นิติกาญจนา
หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย
เกิด 25 พฤษภาคม พ.ศ.2502
คู่สมรส นายวิวัฒน์  นิติกาญจนา (อดีต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จ.ราชบุรี 2 สมัย และอดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
ที่อยู่ 23 หมู่ 4 ต.วังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
อาชีพก่อนลงสมัครรับเลือกตั้ง  ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
การศึกษา ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
การทำงาน
 • ผู้บริหาร บริษัทในเครือกาญจนา 8 บริษัท
 • ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี (อดีต)
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (อดีต)
 • แม่ดีเด่น ประจำปี 2553
 • กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปากท่อพิทยาคม
 • กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
 • กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
**************************************

นายสรรค์ชัย นิติกาญจนา
หมายเลข 21  พรรคชาติไทยพัฒนา
เกิด อายุ 57 ปี
ที่อยู่  1 หมู่ 6 ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
อาชีพก่อนลงสมัครรับเลือกตั้ง ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
การศึกษา
 • มัธยมศึกษา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • กำลังศึกษาต่อ ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ เอกการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปริญญาตรี
การทำงาน
 • อดีตกำนันตำบลดอนทราย อ.เมือง จ.ราชบุรี
 • อดีตประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
 • อดีตประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ภาคกลาง 25 จังหวัด
 • อดีตอุปนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย
 • ประธานศิษย์เก่า ร.ร.ดรุณา รุ่นที่ 14
 • ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ จ.ราชบุรี เขต 2 พรรคชาติไทยพัฒนา


*****************************************************

2 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ18 มิถุนายน 2554 12:10

  ส่งข้อมูลแก้ไขไป ยังไม่เห็นแก้ไขเลยครับ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ22 มิถุนายน 2554 13:47

  สงสัยต้องรบกวนให้ กกต.ส่งข้อมูลไปให้อีกล่ะมั้ง เป็นเว็บสื่อกลางราชบุรี
  ก็ควรจะทำตัวเป็นกลางด้วยสิคะ ต้องแจ้งข้อมูลให้ตรงกับความเป็นจริงค่ะ

  ตอบลบ