วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2557

การเลือกตั้ง ส.ว.ราชบุรี พ.ศ.2557


วันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
วันอาทิตย์ที่ 30 มี.ค.2557 เวลา 08:00-15:00 น.


เขตเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จ.ราชบุรี ทั้งจังหวัดจำนวนผู้มีสิทธิ
ประชากรทั้งจังหวัดราชบุรี 846,631 คน 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 648,775 คน

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ว.ราชบุรี
นางเพียงเพ็ญ  ศักดิ์สมบูรณ์ หมายเลข 1
ประวัติโดยสังเขป
การศึกษา
 • ปริญญาตรี มหาวิทยาราชภัฎเพชรบุรี
 • กำลังศึกษาปริญญาโท  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ประสบการณ์การทำงาน
 • รองนายก อบจ.ราชบุรี
 • รองประธานสภา อบจ.ราชบุรี
 • สจ.ราชบุรี 3 สมัย
 • คณะกรรมการกองทุนพัฒนาชุมชน จ.ราชบุรี ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
 • พนักงานธนาคารนครหลวงไทยจำกัด
 • ประธานคณะกรรมการสตรีอาสาตำบลท่าราบ
 • ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองราชบุรี
 • ศึกษาดูงาน ประเทศจีน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สวีเดน เดนมาร์ก ฝรั่งเศษ อังกฤษ เยอรมันนี สิงคโปร์ ญี่ปุ่น 
เดิม : ถูกตัดสิทธ์ เนื่องจากลาออกจาก รองนายก อบจ.ราชบุรี ยังไม่ถึง 5 ปี

ต่อมา ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 ขอให้วินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา กรณีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งได้มีคำสั่ง คดีหมายเลขที่ ลต. (สว ) 204/2557 หมายเลขแดงที่ 2937/2557 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 "ให้รับสมัครและประกาศให้ผู้สมัครดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา" และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งจังหวัดราชบุรี ได้ประกาศรับสมัครเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 ดังนั้น นางเพียงเพ็ญ ศักดิ์สมบูรณณ์ จึงได้รับสิทธิ์

"เป็นผู้รับสมัคร ส.ว.ราชบุรี หมายเลข 1 ตามเดิม" 

นายสมบัติ  เรืองกฤษ หมายเลข 2
ประวัติโดยสังเขป
ภรรยา : นางจรรยา เรืองกฤษ ข้าราชการครูเกษียณ ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย
บุตร : นายนวฤกษ์ เรองกฤษ (กิจการส่วนตัว) และนายนวรัฐ เรืองกฤษ (รัฐศาสตร์ (ปกครอง)ปี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
การศึกษา
 • ร.ร.วัดเทพอาวาส
 • ร.ร.พิบูลย์สงครามอุปถัมภ์
 • ร.ร.เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
 • วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง
 • มศว.ประสานมิตร การศึกษาศาสตร์บัณฑิต (กศ.บ.)
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง กฏหมาย (น.บ.)
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เคมีอินทรีย์) (วท.ม.)
การทำงาน
 • อดีตอาจารย์วิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ
 • อดีตอาจารย์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
 • อดีตพนักงาน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • ผ่านการฝึกอบรมและดูงานด้านการซ่อมเครื่องบินจากหลายประเทศ ทั้งทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกา
ปัจจุบัน : ทำงานอยู่ต่างประเทศนายอุดม ฐิตวัฒนะสกุล หมายเลข 3
ประวัติโดยสังเขป
เกิด  วันที่ 16 สิงหาคม 2508
ภรรยา นางดุจฤดี ฐิตวัฒนะสกุล (พลอยเกษม)
ธิดา 2 คน คือ ด.ญ.ณัฐวรีย์ ฐิตวัฒนะสกุล และ ด.ญ.ทรรศิกา ฐิตวัฒนะสกุล
ที่อยู่ 179 หมู่ 3 ต.ดอนคลัง อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130
การศึกษา
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย จาก โรงเรียนปัญญาวรคุณ กรุงเทพมหานคร
 • ปริญญาตรี สาขาศึกษาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาวิทยาศาตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
การทำงาน
 • อดีตพนักงานบริษัทเอกชนด้านเคมีเกษตรและวัสดุภัณฑ์
 • นายกสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย 
 • ผู้จัดการและเจ้าของบริษัทอุดมการ์เด้น
การทำงานและผลงาน
 • นักวิชาการเกษตร จากบริษัทโฟรแดกซ์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศอินเดีย
 • เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาทำสวน พ.ศ.2549
 • อดีตอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการจัดดำเนินการ สภาการเกษตรแห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • อดีตที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช (CITES) (ประกาศคณะรัฐมนตรี)
 • อดีตอนุกรรมการพืชสวนในคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
 • อดีตอนุกรรมการพืชอนุรักษ์ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • อดีตอนุกรรมการเตรียมการและยกร่างกฎหมายลำดับรองเพื่อการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่
 • ที่ปรึกษาศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพ่อหลวง กรมการสื่อสารทหาร กองพันทหารสื่อสาร กองบัญชาการกองทัพไทย
 • คณะทำงานศึกษาการกระจายสินค้าเกษตร ประเภทไม้ดอกไม้ประดับและกล้วยไม้ เข้าสู่ตลาดอินโดนีเซีย แบบมีส่วนร่วม
 • กรรมการที่ปรึกษาสมาคมพืชสวน แห่งประเทศไทย
 • ที่ปรึกษาสมาคมบอนสีแห่งประเทศไทย
 • ที่ปรึกษาพิเศษศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)
 • วิทยากรรายการศึกษาทัศน์สารคดีเพื่อการศึกษาตามพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม วังไกลกังวล
 • ที่ปรึกษาสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
 • ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
 • ประธานคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรและยุวเกษตรกร อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
 • ประธานกรรมการฝ่ายประมูลพันธุ์ไม้งานสีสันพรรณไม้เทิดไท้บรมราชินีนาถ
 • กรรมการจัดงานสีสันพรรณไม้เทิดไท้บรมราชินีนาถ
 • ที่ปรึกษาการจัดงานวังน้ำเขียวฟลอร่าแฟนตาเซีย
 • คณะทำงานจัดการประกวดพืชสวน งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ปี2549
 • คณะกรรมการบริหารการจัดงานราชพฤกษ์ รวมใจภักดิ์ รักพ่อหลวง
 • ประธานคณะกรรมการ งานสีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ มูลนิธิสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
 • ประธานกรรมการประกวดพันธุ์พืชประดับ งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554
 • คณะทำงาน “เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) เกษตรแฟร์ปี2554
 • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการประสานงานและนิเทศสัมพันธ์ มูลนิธิสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
เกียรติยศและรางวัลที่ได้รับ
 • เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาทำสวน พ.ศ.2549
 • นิสิตเก่าดีเด่น สมาคมนิสิตเก่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรม ราชูปถัมภ์ พ.ศ.2550
 • รางวัลผู้ทำดีตามโครงการเมืองไทยเมืองคนดี (ยกย่องเชิดชูคนดี) ปี 2551 โดย กรมการศาสนา
 • รางวัลชนะเลิศการประกวดเกษตรกรดีเด่น อาชีพทำสวน ระดับเขต สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จ.ราชบุรี
 • โล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการเกษตรดีเด่น โดยฯพณฯ ธีระ วงศ์สมุทร รมว.กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์
 • โล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการสอนแบบทวิภาคี โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.นครปฐม
 • เกียรติบัตรมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม วังไกลกังวล
 • โล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการเกษตรดีเด่น จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธีระ วงศ์สมุทร

นายนิมิต  จันทน์วิมล หมายเลข 4
ประวัติโดยสงเขป
สถานที่เกิด ต.คุ้งน้ำวน อ.เมือง จ.ราชบุรี
การศึกษา
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) 2547
 • ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • มัธยมศึกษา 
  • ร.ร.อำนวยศิลป์ กรุงเทพฯ
  • ร.ร.ดรุณานุเคราะห์ สมุทรสงคราม
 • ประถมศึกษา ร.ร.วัดอุบลสรรณาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 
การทำงาน
 • ปลัดอำเภอดำเนินสะดวก
 • ปลัดอำเภอเมืองราชบุรี
 • นายอำเภอเมืองขอนแก่น
 • รองผู้ว่าราชการ จ.กาญจนบุรี
 • รองผู้ว่าราชการ จ.สมุทรปราการ
 • รองผู้ว่าราชการ จ.สระแก้ว
 • รองผู้ว่าราชการ จ.ชัยภูมิ
 • รองผู้ว่าราชการ จ.นครปฐม
 • กรรมการการเลือกตั้ง จ.นครปฐม
 • ผู้ว่าราชการ จ.นครปฐม


นายสุทน ขำเจริญ หมายเลข 5
ประวัติโดยสังเขป
การศึกษา
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
การทำงาน
 • ที่ปรึกษาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ราชบุรี เขต 2
 • ที่ปรึกษา กกตร.สถานีตำรวจภูธรเขาดิน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
ว่าที่ ร.อ.อำนาจ  ขำวิเศษ หมายเลข 6
ประวัติโดยสังเขป
การศึกษา
 • ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
การทำงาน
 • นักวิชาการ สคบ.สำนักนายกรัฐมนตรี
 • อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
 • อาจารย์ ร.ร.สิรินธรราชวิทยาลัย จ.นครปฐม
 • นักวิชาการ - อาจารย์ ร.ร.บ้านรางมะเดื่อ จ.นครปฐม


นายพิทยา  อังกูรจารุชัย หมายเลข 7
ประวัติโดยสังเขป
การศึกษา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
 • ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การทำงาน
 • กรรมการนักศึกษา ร.ร.ดรุณาราชบุรีพาณิชยการ
 • คณะกรรมการองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
 • ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด อั้งจิ้นเฮง


นายกฤตธน  สุนทรเจริญ หมายเลข 8
ประวัติโดยสังเขป
การศึกษา
 • ปริญญาตรี นิติศษสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท MBA Nation University San Diego, CA.USA.
การทำงาน
 • รองนายกสมาคมไทยใน San Diego, CA.USA.
 • รองประธานสมาพันธ์ชุมชนแห่งประเทศไทย (รักษาสิทธิ และเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับประชาชน
 • ธนาคารกรุงศณีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
 • อาจารย์สอนกฏหมาย
 • กรรมการผู้จัดการบริษัท K.winner Limited

ผลการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดราชบุรี ( อย่างไม่เป็นทางการ )เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2557 (ที่มา : กกต.ราชบุรี สืบค้นเมื่อ 1 เม.ย.2557)

หมายเลข
  ชื่อ - ชื่อสกุลผู้สมัคร
รวมคะแนน
1
นางเพียงเพ็ญ  ศักดิ์สมบูรณ์
78,537
2
นายสมบัติ  เรืองกฤษ
19,786
3
นายอุดม  ฐิตวัฒนะสกุล
9,137
4
นายนิมิต  จันทน์วิมล
19,984
5
นายสุทน  ขำเจริญ
47,817
6
ว่าที่ร้อยเอก อำนาจ  ขำวิเศษ
2,283
7
นายพิทยา อังกูรจารุชัย
9,283
8
นายกฤตธน  สุนทรสเจริญ
2,683

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง     
648,775 คน


จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
254,621 คน 
คิดเป็นร้อยละ  39.25
จำนวนบัตรดี   
189,51 บัตร 
คิดเป็นร้อยละ  74.43

จำนวนบัตรเสีย         
15,218 บัตร  
คิดเป็นร้อยละ    5.98

จำนวนบัตรไม่ประสงค์จะลงคะแนน 
49,894 บัตร  
คิดเป็นร้อยละ  19.60
   

ผลการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดราชบุรี ( อย่างไม่เป็นทางการ )เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2557 แยกรายอำเภอ
*******************************************
อ่านต่อ >>

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ผลการเลือกตั้ง ส.ส.ราชบุรี 2557

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2557
วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557

(ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ รวบรวมจากเว็บไซต์ และเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆ ไม่สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้ จนกว่าจะมีการประกาศผลจาก กกต. อย่างเป็นทางการ)


เขตเลือกตั้งที่ 1
พื้นที่ อ.เมืองราชบุรี (ยกเว้น ต.น้ำพุ, ต.ห้วยไผ่,ต.ดอนแร่,ต.อ่างทอง)
หมายเลข 1 พรรคชาติพัฒนา นายพงษ์ศักดิ์ กิจประเเสริฐ จำนวน xx,xxx คะแนน (คาดว่าจะชนะ)
หมายเลข 15 พรรคเพื่อไทย นายมานิต นพอมรบดี จำนวน xx,xxx คะแนน

บัตรดี 41,967 ใบ คิดเป็นร้อยละ  65.12
ไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 15,290 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 23.73
บัตรเสีย จำนวน 7,189  บัตร คิดเป็นร้อยละ 11.16

จำนวนประชากร 170,622 คน
จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 130,672 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ 64,446 คน คิดเป็นร้อยละ 49.32

เขตเลือกตั้งที่ 2
พื้นที่ อ.เมืองราชบุรี (เฉพาะ ต.น้ำพุ, ต.ห้วยไผ่,ต.ดอนแร่, ต.อ่างทอง), อ.ปากท่อ,อ.สวนผึ้ง, อ.วัดเพลง และ อ.บ้านคา


หมายเลข 1 พรรคชาติพัฒนา นายกฤษณะ  พลอยชุม จำนวน xx,xxx คะแนน
หมายเลข 15 พรรคเพื่อไทย  นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา จำนวน xx,xxx คะแนน (คาดว่าจะชนะ)
บัตรดี 23,712 ใบ คิดเป็นร้อยละ 50.93
ไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 14,840 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 31.87
บัตรเสีย จำนวน 8,010 บัตร คิดเป็นร้อยละ 17.20

จำนวนประชากร 168,851 คน
จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 122,624 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ 46,562 คน คิดเป็นร้อยละ 37.97

เขตเลือกตั้งที่ 3
พื้นที่ อ.โพธาราม (ยกเว้น ต.บ้านฆ้อง,ต.บ้านสิงห์,ต.ดอนทราย) อ.จอมบึงหมายเลข 1 พรรคชาติพัฒนา นายชัยทิพย์  กมลพันธ์ทิพย์  จำนวน xx,xxx คะแนน 
(คาดว่าจะชนะ)
หมายเลข 15 พรรคเพื่อไทย นางปารีณา ไกรคุปต์ จำนวน xx,xxx คะแนน
บัตรดี 66,368 ใบ คิดเป็นร้อยละ 76.13
ไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 13,217 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 15.16
บัตรเสีย จำนวน 7,597 บัตร คิดเป็นร้อยละ 8.71


จำนวนประชากร 168,821 คน

จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 129,333 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ 87,182 คน คิดเป็นร้อยละ 67.41

เขตเลือกตั้งที่ 4
พื้นที่ อ.บ้านโป่ง

หมายเลข 6 พรรคภูมิใจไทย นายบุญดำรง ประเสริฐโสภา จำนวน xx,xxx คะแนน
หมายเลข 15 พรรคเพื่อไทย นางสาวชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร จำนวน xx,xxx คะแนน 
(คาดว่าจะชนะ)
บัตรดี 25,181 ใบ คิดเป็นร้อยละ 55.36

ไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 13,050 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 28.69
บัตรเสีย จำนวน 7,255 บัตร คิดเป็นร้อยละ 15.29


จำนวนประชากร 171,199 คน
จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 131,755 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ 45,468 คน คิดเป็นร้อยละ 34.52

เขตเลือกตั้งที่ 5
พื้นที่ อ.ดำเนินสะดวก, อ.บางแพ,อ.โพธาราม (เฉพาะ ต.บ้านฆ้อง, ต.บ้านสิงห์, ต.ดอนทราย)หมายเลข 6 พรรคภูมิใจไทย นายบุญลือ ประเสริฐโสภา จำนวน xx,xxx คะแนน 
(คาดว่าจะชนะ)
หมายเลข 15 พรรคเพื่อไทย นายอำพร เพ็ญธำรงรัตน์ จำนวน xx,xxx คะแนน

บัตรดี 16,764 ใบ คิดเป็นร้อยละ 65.96
ไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 5,889 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 23.17

บัตรเสีย จำนวน 2,764 บัตร คิดเป็นร้อยละ 10.87

จำนวนประชากร 167,138 คน
จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 130,277 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ 25,417 คน คิดเป็นร้อยละ 19.51


ภาพรวมทั้งจังหวัดราชบุรี

จำนวนประชากรทั้งหมด 846,631 คน
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 644,661 คน (651,223 คน : ข้อมูล กกต.กลาง)
จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง

 • ข้อมูลจาก กกต.กลาง ผู้มาใช้สิทธิ์จำนวน  293,050 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 (แบบไม่เป็นทางการ)(ที่มา นายภุชงค์ นุตราวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์รังสิต : 3 ก.พ.2557 เว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์)
 • ข้อมูลจากเครือข่ายสังคมออนไลน์ ผู้มาใช้สิทธิ์จำนวน 269,093 คน คิดเป็นร้อยละ 41.74 

จำนวนบัตรดี 173,992 บัตร คิดเป็นร้อยละ 64.66
จำนวนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 62,286 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 23.15
จำนวนบัตรเสีย 32,815 บัตร คิดเป็นร้อยละ 12.19

**********************************
อ่านต่อ >>