วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ผลการเลือกตั้ง ส.อบจ.ราชบุรี 30 เขต เมื่อ 5 ส.ค.2555

สรุปผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (ส.อบจ.ราชบุรี) ทั้ง 30 เขตเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2555 เวลา 08:00-15:00 น.

ภาพรวมทั้งจังหวัด
 • จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง    616,895 คน
 • จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง  362,335 คน คิดเป็นร้อยละ 58.74
 • บัตรดี   316,878  ใบ คิดเป็นร้อยละ  87.45
 • บัตรเสีย  14,854 ใบ คิดเป็นร้อยละ  4.10
 • ไม่ประสงค์ลงคะแนน 30,603 ใบ คิดเป็นร้อยละ 8.45

อำเภอเมืองราชบุรี 
เขต 1  ผู้สมัคร จำนวน 1 คน 

 • น.ส.กุลวดี  นพอมรบดี หมายเลข 1  จำนวน 8,418 คะแนน (1)
เขต 2  ผู้สมัคร จำนวน  1  คน
 • นายสมคิด   อโศกสกุล หมายเลข 1  จำนวน 5,666 คะแนน (1) 
เขต 3  ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
 • นายอำนาจ  ทองพิบูลย์  หมายเลข 1  จำนวน 6,417 คะแนน (1)
 • นายสามารถ  ประจวบวัน หมายเลข 2   จำนวน 5,729 คะแนน (2)
เขต 4 ผู้สมัคร จำนวน 1 คน
 • น.ส.วิลาสินี  สุพานิชวรภาชน์  หมายเลข 1 จำนวน 4,860 คะแนน (1)
เขต 5 ผู้สมัคร จำนวน 1 คน
 • นายอรรถพล  พระลักษณ์  หมายเลข 1 จำนวน 10,023 คะแนน (1)
เขต 6 ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
 • นายประภาส   มากสิน  หมายเลข 1  จำนวน 7,316 คะแนน (1)  
 • นายเสริมพงษ์  ว่องรัตนศิริ  หมายเลข 2  จำนวน  5,411 คะแนน (2)
เขต 7 ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
 • นายดุจตะวัน   วิไลวงษ์   หมายเลข 1 จำนวน 5,985 คะแนน (2)
 • นายยุทธศักดิ์   เจริญทรง  หมายเลข 2  จำนวน 6,509 คะแนน (1)

อ.บ้านโป่ง
เขต 1 ผู้สมัคร จำนวน 3 คน

 • นายอรรถกรณ์  โฆษพงศา หมายเลข 1  จำนวน  5,057  คะแนน (2)
 • สิบเอกวิทยา  ตันติวนิชาโกศล  หมายเลข 2  จำนวน  821  คะแนน (3)
 • น..ส.อัญชลีภรณ์  อุดมสุข  หมายเลข 3  จำนวน 7,185 คะะแนน (1)
เขต 2 ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
 • นายวิมล   ธัยยาวัฒน์  หมายเลข 1 จำนวน  4,722  คะแนน (2)
 • นายพรเทพ  จิรวัฒนาพันธ์  หมายเลข 2  จำนวน  6,482 คะแนน (1)
เขต 3 ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
 • น.ส.อ้อยทิพย์   เลิศชุติมากุล   หมายเลข 1  จำนวน  6,450  คะแนน (1)
 • นายชัยทัศน์  ตั้งวรกิจถาวร  หมายเลข 2  จำนวน  4,313 คะแนน (2)
เขต 4 ผู้สมัคร จำนวน 1 คน
 • นายสมนึก  ตาลเจริญ  หมายเลข 1  จำนวน  7,723  คะแนน (1)
เขต 5 ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
 • นายสุวัตน์   ผลอุดม  หมายเลข 1  จำนวน 10,404  คะแนน (1)
 • นายภูเบศ   โสดสงค์  หมายเลข 2  จำนวน  4,201  คะแนน (2)
เขต 6 ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
 • นายสุทัศน์   ฤกษ์สกุลชัย  หมายเลข 1  จำนวน  5,236  คะแนน (2)
 • นายภูดิส  สุวรรณพฤกษ์  หมายเลข 2  จำนวน  6,778 คะแนน (1)

อำเภอโพธาราม
เขต 1 ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
 • นายสายัณห์  มุยเจริญ  หมายเลข 1  จำนวน  5,565  คะแนน (1)
 • นายอุทัย  แป้นกลัด หมายเลข 2  จำนวน 3,603 คะแนน (2)
เขต 2 ผู้สมัคร จำนวน 3 คน
 • นายจตุพร  กมลพันธ์ทิพย์  หมายเลข 1  จำนวน  8,623 คะแนน (1)
 • ว่าที่ ร.อ.อำนาจ   ขำวิเศษ  หมายเลข 2  จำนวน 219 คะแนน (3)
 • างสายทอง  ทรงสุจินต์  หมายเลข 3  จำนวน 5,735  คะแนน (2)
เขต 3  ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
 • น.ส.ศิริพร  เนียมรักษา หมายเลข 1  จำนวน  6,210  คะแนน (1)
 • ว่าที่ ร.ต.ชัยวัฒน์ ทาเวียง  หมายเลข 2  จำนวน  1,524 คะแนน (2)
เขต 4  ผู้สมัคร จำนวน 3 คน
 • นายคมกฤต  โศภาวชิราวัฒน์  หมายเลข 1  จำนวน  859  คะแนน (3)
 • นายสมเกียรติ  ตันติเอมอร  หมายเลข 2  จำนวน 5,803 คะแนน (1)
 • น.ส.ธัญญารัตน์    ศศิสุริยาภูมิ  หมายเลข 3  จำนวน  4,988  คะแนน (2)
เขต 5 ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
 • นายรัตนะ  สนธิสะอาด  หมายเลข 1 จำนวน 6,479 คะแนน (1)
 • ร.ต.ต.นุกูล  จิตมณี  หมายเลข 2  จำนวน 2,811 คะแนน (2)

อำเภอดำเนินสะดวก
เขต 1 ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
 • นายสังข์สุวรรณ  ประเสริฐโสภา  หมายเลข 1  จำนวน  7,636 คะแนน (1)
 • นายสยาม  นิลวัฒน์  หมายเลข 2  จำนวน  5,352  คะแนน (2)
เขต 2 ผู้สมัคร จำนวน 1 คน
  • นายชัยวัฒน์  หงส์ศุภางค์พันธุ์  หมายเลข 1  จำนวน  9,980  คะแนน (1)
  เขต 3 ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
  • นายสรรค์ชัย  ปวุติภัทรพงศ์  หมายเลข 1  จำนวน  8,949  คะแนน (1)
  • นายสุพัฒ  ตันตระกูล หมายเลข 2  จำนวน 4,727  คะแนน (2)

  อำเภอปากท่อ
  เขต 1 ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
  • นายสมศักดิ์  สีนวลสด  หมายเลข 1  จำนวน  8,750  คะแนน (1)
  • นายธีระพงษ์  ชิ้นสกุล  หมายเลข 2  จำนวน  2,627  คะแนน (2)
  เขต 2 ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
  • นางเล็ก  อุดมนพวงศ์  หมายเลข 1  จำนวน  8,272  คะแนน (1)
  • นายกฤษณะ  พลอยชุม  หมายเลข 2  จำนวน 5,665 คะแนน (2)

  อำเภอจอมบึง
  เขต 1 ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
  • นายอุดม  นิธิเศรษฐทรัพย์  หมายเลข 1  จำนวน 5,800  คะแนน (1)
  • นายอนุคม  ศักดิ์อิสระพงศ์   หมายเลข 2  จำนวน 4,115 คะแนน (2)
  เขต 2 ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
  • นายวุฒิ    พนาพรสกุล  หมายเลข 1  จำนวน  5,469  คะแนน (2)
  • นายธนกฤต  วิรุฬห์ภูติ  หมายเลข 2  จำนวน 7,167 คะแนน (1)

  อำเภอบางแพ
  เขต 1 ผู้สมัคร จำนวน 1 คน
  • นายจักรี  รัตนารามิก หมายเลข 1 จำนวน 8,136  คะแนน (1)
  เขต 2 ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
  • นายประทุม   เนียมฉาย  หมายเลข 1  จำนวน  6,845  คะแนน (1)
  • นายสมชาย  บุญชู  หมายเลข 2  จำนวน  5,522  คะแนน (2)

  อำเภอวัดเพลง
  เขต 1 ผู้สมัคร จำนวน 1 คน
  • นายสุธีร์  เล้าศศิวัฒนพงศ์  หมายเลข 1 จำนวน  4,878 คะแนน (1)

  อำเภอสวนผึ้ง
  เขต 1 ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
  • นางสุภัสสร  มาบางยาง หมายเลข 1 จำนวน 7,117 คะแนน (1)
  • นายเล็ก  แป้นพิบูลลาภ หมายเลข 2 จำนวน 4,815  คะแนน (2)

  อำเภอบ้านคา
  เขต 1 ผู้สมัคร จำนวน 1 คน
  • นายนิธิวรรธน์  ศิริจรรยาพงษ์  หมายเลข 1 จำนวน 6,931 คะแนน (1)

  *************************************
  อ่านต่อ >>

  วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

  การแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.อบจ.ราชบุรี ปี 2555

  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบจ.ราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี  (นายสุพรชัย  จิตตุรงค์อาภรณ์) ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.ราชบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2555 โดยมีสมาชิก 30 คน แบ่งออกเป็น 30 เขตเลือกตั้ง ดังนี้
  (ดูรายชื่อผู้สมัคร ส.อบจ.ราชบุรี ปี 2555)

  อำเภอเมืองราชบุรี 
  จำนวนสมาชิกที่จะมีการเลือกตั้ง 7 คน เขตเลือกตั้งละ 1 คน จำนวน 7 เขตเลือกตั้ง ดังนี้
  • เขตเลือกตั้งที่ 1 เทศบาลตำบลหลักเมือง (เฉพาะ ต.พงสวายทุกหมู่) ต.บางป่า ต.พิกุลทอง ต.สามเรือน ต.ท่าราบ
  • เขตเลือกตั้งที่ 2 เทศบาลตำบลหลักเมือง (เฉพาะ ต.โคกหม้อทุกหมู่) เทศบาล ต.หลุมดิน เทศบาลเมืองราชบุรี (บางส่วน)
  • เขตเลือกตั้งที่ 3 ต.หนองกลางนา ต.เขาแร้ง ต.เกาะพลับพลา เทศบาล ต.เขางู ต.เจดีย์หัก (หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 6)
  • เขตเลือกตั้งที่ 4 เทศบาลเมืองราชบุรี (บางส่วน) ต.เจดีย์หัก (เว้นหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6)
  • เขตเลือกตั้งที่ 5 เทศบาล ต.ห้วยชินสีห์ (ต.อ่างทอง เฉพาะหมู่ที่ 6 ถึงหมู่ที่ 11) ต.ดอนแร่ ต.ห้วยไผ่ ต.น้ำพุ ต.หินกอง
  • เขตเลือกตั้งที่ 6 เทศบาล ต.ห้วยชินสีห์ (ต.อ่างทอง เฉพาะหมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 5) ต.ดอนตะโก (เฉพาะหมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 10)  ต.คูบัว
  • เขตเลือกตั้งที่ 7 ต.คุ้งน้ำวน ต.คุ้งกระถิน ต.บ้านไร่ เทศบาลเมืองราชบุรี (บางส่วน)

  อำเภอบ้านโป่ง 
  จำนวนสมาชิกที่จะมีการเลือกตั้ง 6 คน เขตเลือกตั้งละ 1 คน จำนวน 6 เขตเลือกตั้ง ดังนี้
  • เขตเลือกตั้งที่ 1 เทศบาลเมืองบ้านโป่ง ต.สวนกล้วย (เฉพาะหมู่ที่ 1,2,3,4,10 และหมู่ที่ 13) ต.นครชุมน์ (เฉพาะหมู่ที่ 9,10 และหมู่ที่ 11)
  • เขตเลือกตั้งที่ 2  เทศบาล ต.ท่าผา (เฉพาะหมู่ที่ 1,2,5,6 และหมู่ที่ 4 ต.ปากแรตเฉพาะส่วนที่อยู่ในเขตเทศบาล ต.ท่าผา) ต.ปากแรต  ต.สวนกล้วย (เฉพาะหมู่ที่ 5,6,7,8,9,11 และหมู่ที่ 12) ต.หนองอ้อ (เฉพาะหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2)
  • เขตเลือกตั้งที่ 3 ต.หนองอ้อ (ยกเว้นหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2) เทศบาล ต.กระจับ ต.ดอนกระเบื้อง ต.หนองกบ
  • เขตเลือกตั้งที่ 4 เทศบาล ต.กรับใหญ่ เทศบาล ต.ห้วยกระบอก เทศบาล ต.ท่าผา (ยกเว้น หมู่ที่ 1,2,5 และหมู่ที่ 6 ต.ท่าผา และหมู่ที่ 4 ต.ปากแรต เฉพาะส่วนที่อยู่ในเขตเทศบาล ต.ท่าผา)
  • เขตเลือกตั้งที่ 5 ต.เขาขลุง  ต.หนองปลาหมอ ต.บ้านม่วง ต.นครชุมน์ (ยกเว้น หมู่ที่ 9,10 และหมู่ที่ 11)
  • เขตเลือกตั้งที่ 6 เทศบาล ต.เบิกไพร ต.ลาดบัวขาว ต.คุ้งพยอม

  อำเภอโพธาราม 
  จำนวนสมาชิกที่จะมีการเลือกตั้ง 5 คน เขตเลือกตั้งละ 1 คน จำนวน 5 เขตเลือกตั้ง ดังนี้
  • เขตเลือกตั้งที่ 1 ต.หนองกวาง ต.เตาปูน ต.เขาชะงุ้ม ต.ธรรมเสน เทศบาล ต.เขาขวาง (ต.เตาปูน หมู่ที่ 1,2 ต.เขาชะงุ้ม หมู่ที่ 6 เฉพาะพื้นที่เขตเทศบาล และ ต.ชำแระ หมู่ที่ 5 เฉพาะเขตพื้นที่เทศบาล)
  • เขตเลือกตั้งที่ 2  ต.ชำแระ ต.สร้อยฟ้า ต.ท่าชุมพล ต.บางโตนด เทศบาล ต.เขาขวาง (ต.บางแก้ว หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 9)
  • เขตเลือกตั้งที่ 3 เทศบาลเมืองโพธาราม ต.คลองข่อย เทศบาล ต.เจ็ดเสมียน เทศบาล ต.ดอนทราย
  • เขตเลือกตั้งที่ 4 ต.คลองตาคต เทศบาล ต.บ้านสิงห์ เทศบาล ต.บ้านฆ้อง (เฉพาะหมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8)
  • เขตเลือกตั้งที่ 5 ต.ดอนกระเบื้อง ต.หนองโพ เทศบาล ต.หนองโพ เทศบาล ต.บ้านเลือก เทศบาล ต.บ้านฆ้อง (เฉพาะหมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 10)

  อำเภอดำเนินสะดวก 
  จำนวนสมาชิกที่จะมีการเลือกตั้ง 3 คน เขตเลือกตั้งละ 1 คน จำนวน 3 เขตเลือกตั้ง ดังนี้
  • เขตเลือกตั้งที่ 1 เทศบาล ต.บ้านไร่ ต.แพงพวย ต.สี่หมื่น เทศบาล ต.ดำเนินสะดวก
  • เขตเลือกตั้งที่ 2 ต.ดอนกรวย ต.ดอนคลัง เทศบาล ต.บัวงาม ต.ท่านัด (ทั้งตำบลยกเว้นในเขตเทศบาล ต.ดำเนินสะดวก)
  • เขตเลือกตั้งที่  3 ต.ขุนพิทักษ์ เทศบาล ต.ประสาทสิทธิ์ ต.ดอนไผ่ ต.ตาหลวง (ทั้งตำบลยกเว้นในเขตเทศบาล ต.ดำเนินสะดวก) เทศบาล ต.ศรีดอนไผ่

  อำเภอจอมบึง 
  จำนวนสมาชิกที่จะมีการเลือกตั้ง 2 คน เขตเลือกตั้งละ 1 คน จำนวน 2 เขตเลือกตั้ง ดังนี้
  • เขตเลือกตั้งที่ 1 ต.จอมบึง ต.เบิกไพร ต.ปากช่อง เทศบาล ต.จอมบึง
  • เขตเลือกตั้งที่ 2 ต.ด่านทับตะโก ต.แก้มอ้น ต.รางบัว เทศบาล ต.ด่านทับตะโก

  อำเภอปากท่อ 
  จำนวนสมาชิกที่จะมีการเลือกตั้ง 2 คน เขตเลือกตั้งละ 1 คน จำนวน 2 เขตเลือกตั้ง ดังนี้
  • เขตเลือกตั้งที่ 1 ต.ดอนทราย ต.วังมะนาว ต.ปากท่อ ต.บ่อกระดาน ต.ป่าไก่ ต.วัดยางงาม ต.วันดาว เทศบาล ต.ปากท่อ
  • เขตเลือกตั้งที่ 2 ต.ยางหัก เทศบาล ต.ทุ่งหลวง ต.อ่างหิน ต.หนองกระทุ่ม ต.ห้วยยางโทน

  อำเภอบางแพ 
  จำนวนสมาชิกที่จะมีการเลือกตั้ง 2 คน เขตเลือกตั้งละ 1 คน จำนวน 2 เขตเลือกตั้ง ดังนี้
  • เขตเลือกตั้งที่ 1 ต.วัดแก้ว เทศบาล ต.บางแพ
  • เขตเลือกตั้งที่ 2 ต.หัวโพ ต.ดอนใหญ่ ต.ดอนคา เทศบาล ต.โพหัก

  อำเภอวัดเพลง 
  จำนวนสมาชิกที่จะมีการเลือกตั้ง 1 คน เขตเลือกตั้งละ 1 คน จำนวน 1 เขตเลือกตั้ง ดังนี้
  • เขตเลือกตั้งที่ 1 เทศบาล ต.วัดเพลง ต.วัดเพลง ต.เกาะศาลพระ ต.จอมประทัด

  อำเภอสวนผึ้ง 
  จำนวนสมาชิกที่จะมีการเลือกตั้ง 1 คน เขตเลือกตั้งละ 1 คน จำนวน 1 เขตเลือกตั้ง ดังนี้
  • เขตเลือกตั้งที่ 1 เทศบาล ต.สวนผึ้ง เทศบาล ต.บ้านชัฎป่าหวาย ต.สวนผึ้ง ต.ป่าหวาย ต.ท่าเคย ต.ตะนาวศรี

  อำเภอบ้านคา 
  จำนวนสมาชิกที่จะมีการเลือกตั้ง 1 คน เขตเลือกตั้งละ 1 คน จำนวน 1 เขตเลือกตั้ง ดังนี้
  • เขตเลือกตั้งที่  1 ต.บ้านคา ต.บ้านบึง ต.หนองพันจันทร์

  **********************************
  ที่มาข้อมูล : ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังราชบุรี ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2555

  อ่านเพิ่มเติม

  อ่านต่อ >>

  วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

  รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ.ราชบุรี ปี 2555

  สรุปผลการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (ส.อบจ.ราชบุรี) ระหว่างวันที่ 2 - 6 กรกฎาคม 2555 มียอดผู้สมัคร 54 คน ทั้ง 30 เขตเลือกตั้ง และกำหนดเลือกตั้งในวันที่ 5 สิงหาคม 2555 เวลา 08:00-15:00 น. โดยมีรายชื่อผู้สมัคร ดังนี้
  หมายเหตุ : แต่ละเขตเลือกได้ 1 คน (ดูการแบ่งเขตเลือกตั้ง)


  อำเภอเมืองราชบุรี 
  เขต 1  ผู้สมัคร จำนวน 1 คน 
  • น.ส.กุลวดี  นพอมรบดี หมายเลข 1 
  เขต 2  ผู้สมัคร จำนวน  1  คน
  • นายสมคิด   อโศกสกุล หมายเลข 1
  เขต 3  ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
  • นายอำนาจ  ทองพิบูลย์  หมายเลข 1
  • นายสามารถ  ประจวบวัน หมายเลข 2
  เขต 4 ผู้สมัคร จำนวน 1 คน
  • น.ส.วิลาสินี  สุพานิชวรภาชน์  หมายเลข 1
  เขต 5 ผู้สมัคร จำนวน 1 คน
  • นายอรรถพล  พระลักษณ์  หมายเลข 1
  เขต 6 ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
  • นายประภาส   มากสิน  หมายเลข 1
  • นายเสริมพงษ์  ว่องรัตนศิริ  หมายเลข 2
  เขต 7 ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
  • นายดุจตะวัน   วิไลวงษ์   หมายเลข 1
  • นายยุทธศักดิ์   เจริญทรง  หมายเลข 2

  อ.บ้านโป่ง
  เขต 1 ผู้สมัคร จำนวน 3 คน
  • นายอรรถกรณ์  โฆษพงศา หมายเลข 1
  • สิบเอกวิทยา  ตันติวนิชาโกศล  หมายเลข 2
  • น..ส.อัญชลีภรณ์  อุดมสุข  หมายเลข 3
  เขต 2 ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
  • นายวิมล   ธัยยาวัฒน์  หมายเลข 1
  • นายพรเทพ  จิรวัฒนาพันธ์  หมายเลข 2
  เขต 3 ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
  • น.ส.อ้อยทิพย์   เลิศชุติมากุล   หมายเลข 1
  • นายชัยทัศน์  ตั้งวรกิจถาวร  หมายเลข 2
  เขต 4 ผู้สมัคร จำนวน 1 คน
  • นายสมนึก  ตาลเจริญ  หมายเลข 1
  เขต 5 ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
  • นายสุวัตน์   ผลอุดม  หมายเลข 1
  • นายภูเบศ   โสดสงค์  หมายเลข 2
  เขต 6 ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
  • นายสุทัศน์   ฤกษ์สกุลชัย  หมายเลข 1
  • นายภูดิส  สุวรรณพฤกษ์  หมายเลข 2

  อำเภอโพธาราม
  เขต 1 ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
  • นายสายัณห์  มุยเจริญ  หมายเลข 1
  • นายอุทัย  แป้นกลัด หมายเลข 2
  เขต 2 ผู้สมัคร จำนวน 3 คน
  • นายจตุพร  กมลพันธ์ทิพย์  หมายเลข 1
  • ว่าที่ ร.อ.อำนาจ   ขำวิเศษ  หมายเลข 2
  • างสายทอง  ทรงสุจินต์  หมายเลข 3
  เขต 3  ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
  • น.ส.ศิริพร  เนียมรักษา หมายเลข 1
  • ว่าที่ ร.ต.ชัยวัฒน์ ทาเวียง  หมายเลข 2
  เขต 4  ผู้สมัคร จำนวน 3 คน
  • นายคมกฤต  โศภาวชิราวัฒน์  หมายเลข 1
  • นายสมเกียรติ  ตันติเอมอร  หมายเลข 2
  • น.ส.ธัญญารัตน์    ศศิสุริยาภูมิ  หมายเลข 3
  เขต 5 ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
  • นายรัตนะ  สนธิสะอาด  หมายเลข 1
  • ร.ต.ต.นุกูล  จิตมณี  หมายเลข 2

  อำเภอดำเนินสะดวก
  เขต 1 ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
  • นายสังข์สุวรรณ  ประเสริฐโสภา  หมายเลข 1
  • นายสยาม  นิลวัฒน์  หมายเลข 2
  เขต 2 ผู้สมัคร จำนวน 1 คน
  • นายชัยวัฒน์  หงส์ศุภางค์พันธุ์  หมายเลข 1
  เขต 3 ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
  • นายสรรค์ชัย  ปวุติภัทรพงศ์  หมายเลข 1
  • นายสุพัฒ  ตันตระกูล หมายเลข 2

  อำเภอปากท่อ
  เขต 1 ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
  • นายสมศักดิ์  สีนวลสด  หมายเลข 1
  • นายธีระพงษ์  ชิ้นสกุล  หมายเลข 2
  เขต 2 ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
  • นางเล็ก  อุดมนพวงศ์  หมายเลข 1
  • นายกฤษณะ  พลอยชุม  หมายเลข 2

  อำเภอจอมบึง
  เขต 1 ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
  • นายอุดม  นิธิเศรษฐทรัพย์  หมายเลข 1
  • นายอนุคม  ศักดิ์อิสระพงศ์   หมายเลข 2
  เขต 2 ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
  • นายวุฒิ    พนาพรสกุล  หมายเลข 1
  • นายธนกฤต  วิรุฬห์ภูติ  หมายเลข 2

  อำเภอบางแพ
  เขต 1 ผู้สมัคร จำนวน 1 คน
  • นายจักรี  รัตนารามิก
  เขต 2 ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
  • นายประทุม   เนียมฉาย  หมายเลข 1
  • นายสมชาย  บุญชู  หมายเลข 2

  อำเภอวัดเพลง
  เขต 1 ผู้สมัคร จำนวน 1 คน
  • นายสุธีร์  เล้าศศิวัฒนพงศ์

  อำเภอสวนผึ้ง
  เขต 1 ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
  • นางสุภัสสร  มาบางยาง หมายเลข 1
  • นายเล็ก  แป้นพิบูลลาภ หมายเลข 2

  อำเภอบ้านคา
  เขต 1 ผู้สมัคร จำนวน 1 คน
  • นายนิธิวรรธน์  ศิริจรรยาพงษ์  หมายเลข 1

  ************************
  ที่มา : กกต.อบจ.ราชบุรี


  อ่านเพิ่มเติม
  การแบ่งเขตเลือกตั้ง
  อ่านต่อ >>