วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ผลการเลือกตั้ง ส.ส.ราชบุรี เขต 3 แยกตามเขตการปกครองท้องถิ่น ( 3 ก.ค.2554)

ผลการรวมคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต  จ.ราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฏาคม พ.ศ.2554
(อย่างเป็นทางการ)

(คลิกชมประมวลข่าวและคลิบวีดีโอข่าวการเลือกตั้ง ส.ส.ราชบุรี 2554)

เขตเลือกตั้งที่ 3 
พื้นที่ อ.โพธาราม (ยกเว้น ต.บ้านฆ้อง,ต.บ้านสิงห์,ต.ดอนทราย) อ.จอมบึง
(ดูรายละเอียดประวัติผู้สมัคร)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นางปารีณา ไกรคุปต์ จำนวน 32,702 คะแนน (1)
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายสายัณห์  จังพานิช  จำนวน 31,531 คะแนน (2)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ น.ส.ปรีชญา  ขำเจริญ จำนวน 30,663 คะแนน (3)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายวิเชษฐ์  อินทชยาคม จำนวน 252 คะแนน (4)
 • ไม่ประสงค์ลงคะแนน  -ยังไม่มีข้อมูล-
 • บัตรเสีย  จำนวน 6,841 บัตร คิดเป็นร้อยละ 6.45
 • จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  125,643 คน
 • จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์  105,989 คน คิดเป็นร้อยละ 84.36

แยกตามเขตการปกครองท้องถิ่น
เทศบาลเมืองโพธาราม
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายสายัณห์  จังพานิช  จำนวน 1,851 คะแนน (2)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายวิเชษฐ์  อินทชยาคม จำนวน 11 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ น.ส.ปรีชญา  ขำเจริญ จำนวน 1,915 คะแนน (1)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นางปารีณา ไกรคุปต์ จำนวน 1,568 คะแนน (3)
เทศบาลตำบลหนองโพ
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายสายัณห์  จังพานิช  จำนวน 695 คะแนน (3)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายวิเชษฐ์  อินทชยาคม จำนวน 10 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ น.ส.ปรีชญา  ขำเจริญ จำนวน 898 คะแนน (1)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นางปารีณา ไกรคุปต์ จำนวน 760 คะแนน (2)
เทศบาลตำบลบ้านเลือก
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายสายัณห์  จังพานิช  จำนวน 1,912 คะแนน (2)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายวิเชษฐ์  อินทชยาคม จำนวน 26 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ น.ส.ปรีชญา  ขำเจริญ จำนวน 2,029 คะแนน (1)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นางปารีณา ไกรคุปต์ จำนวน 1,753 คะแนน (3)
เทศบาลตำบลเขาขวาง
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายสายัณห์  จังพานิช  จำนวน 1,476 คะแนน (2)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายวิเชษฐ์  อินทชยาคม จำนวน 11 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ น.ส.ปรีชญา  ขำเจริญ จำนวน 892 คะแนน (3)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นางปารีณา ไกรคุปต์ จำนวน 1,802 คะแนน (1)
เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายสายัณห์  จังพานิช  จำนวน 1,048 คะแนน (2)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายวิเชษฐ์  อินทชยาคม จำนวน 8 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ น.ส.ปรีชญา  ขำเจริญ จำนวน 920 คะแนน (3)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นางปารีณา ไกรคุปต์ จำนวน 1,159 คะแนน (1)
อบต.หนองโพ
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายสายัณห์  จังพานิช  จำนวน 384 คะแนน (3)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายวิเชษฐ์  อินทชยาคม จำนวน 5 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ น.ส.ปรีชญา  ขำเจริญ จำนวน 508 คะแนน (2)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นางปารีณา ไกรคุปต์ จำนวน 752 คะแนน (1)
อบต.ดอนกระเบื้อง
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายสายัณห์  จังพานิช  จำนวน 607 คะแนน (3)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายวิเชษฐ์  อินทชยาคม จำนวน 6 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ น.ส.ปรีชญา  ขำเจริญ จำนวน 1,145 คะแนน (1)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นางปารีณา ไกรคุปต์ จำนวน 623 คะแนน (2)
อบต.ท่าชุมพล
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายสายัณห์  จังพานิช  จำนวน 2,090 คะแนน (1)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายวิเชษฐ์  อินทชยาคม จำนวน 12 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ น.ส.ปรีชญา  ขำเจริญ จำนวน 779 คะแนน (3)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นางปารีณา ไกรคุปต์ จำนวน 1,148 คะแนน (2)
อบต.ชำแระ
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายสายัณห์  จังพานิช  จำนวน 1,275 คะแนน (2)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายวิเชษฐ์  อินทชยาคม จำนวน 4 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ น.ส.ปรีชญา  ขำเจริญ จำนวน 834 คะแนน (3)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นางปารีณา ไกรคุปต์ จำนวน 1,391 คะแนน (1)
อบต.คลองตาคต
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายสายัณห์  จังพานิช  จำนวน 2,092 คะแนน (2)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายวิเชษฐ์  อินทชยาคม จำนวน 14 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ น.ส.ปรีชญา  ขำเจริญ จำนวน 1,810 คะแนน (3)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นางปารีณา ไกรคุปต์ จำนวน 2,546 คะแนน (1)
อบต.ธรรมเสน
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายสายัณห์  จังพานิช  จำนวน 1,380 คะแนน (1)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายวิเชษฐ์  อินทชยาคม จำนวน 8 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ น.ส.ปรีชญา  ขำเจริญ จำนวน 1,216 คะแนน (2)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นางปารีณา ไกรคุปต์ จำนวน 1,051 คะแนน (3)
อบต.เขาชะงุ้ม
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายสายัณห์  จังพานิช  จำนวน 1,800 คะแนน (1)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายวิเชษฐ์  อินทชยาคม จำนวน 7 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ น.ส.ปรีชญา  ขำเจริญ จำนวน 1,770 คะแนน (2)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นางปารีณา ไกรคุปต์ จำนวน 1,624 คะแนน (3)
อบต.หนองกวาง
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายสายัณห์  จังพานิช  จำนวน 798 คะแนน (2)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายวิเชษฐ์  อินทชยาคม จำนวน 2 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ น.ส.ปรีชญา  ขำเจริญ จำนวน 513 คะแนน (3)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นางปารีณา ไกรคุปต์ จำนวน 954 คะแนน (1)
อบต.สร้อยฟ้า
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายสายัณห์  จังพานิช  จำนวน 697 คะแนน (2)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายวิเชษฐ์  อินทชยาคม จำนวน 6 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ น.ส.ปรีชญา  ขำเจริญ จำนวน 452 คะแนน (3)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นางปารีณา ไกรคุปต์ จำนวน 861 คะแนน (1)
อบต.บางโตนด
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายสายัณห์  จังพานิช  จำนวน 1,052 คะแนน (2)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายวิเชษฐ์  อินทชยาคม จำนวน 7 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ น.ส.ปรีชญา  ขำเจริญ จำนวน 410 คะแนน (3)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นางปารีณา ไกรคุปต์ จำนวน 1,504 คะแนน (1)
อบต.เตาปูน
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายสายัณห์  จังพานิช  จำนวน 1,180 คะแนน (2)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายวิเชษฐ์  อินทชยาคม จำนวน 8 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ น.ส.ปรีชญา  ขำเจริญ จำนวน 1,327 คะแนน (1)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นางปารีณา ไกรคุปต์ จำนวน 859 คะแนน (3)
อบต.คลองข่อย
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายสายัณห์  จังพานิช  จำนวน 1,071 คะแนน (2)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายวิเชษฐ์  อินทชยาคม จำนวน 11 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ น.ส.ปรีชญา  ขำเจริญ จำนวน 524 คะแนน (3)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นางปารีณา ไกรคุปต์ จำนวน 1,216 คะแนน (1)
อบต.จอมบึง
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายสายัณห์  จังพานิช  จำนวน 1,645 คะแนน (2)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายวิเชษฐ์  อินทชยาคม จำนวน 15คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ น.ส.ปรีชญา  ขำเจริญ จำนวน 1,529 คะแนน (3)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นางปารีณา ไกรคุปต์ จำนวน 1,653 คะแนน (1)
อบต.ปากช่อง
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายสายัณห์  จังพานิช  จำนวน 1,314 คะแนน (3)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายวิเชษฐ์  อินทชยาคม จำนวน 10 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ น.ส.ปรีชญา  ขำเจริญ จำนวน 1,947 คะแนน (1)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นางปารีณา ไกรคุปต์ จำนวน 1,799 คะแนน (2)
อบต.เบิกไพร
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายสายัณห์  จังพานิช  จำนวน 937 คะแนน (2)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายวิเชษฐ์  อินทชยาคม จำนวน 8 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ น.ส.ปรีชญา  ขำเจริญ จำนวน 1,266 คะแนน (1)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นางปารีณา ไกรคุปต์ จำนวน 775 คะแนน (3)
อบต.ด่านทับตะโก
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายสายัณห์  จังพานิช  จำนวน 1,443 คะแนน (3)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายวิเชษฐ์  อินทชยาคม จำนวน 7 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ น.ส.ปรีชญา  ขำเจริญ จำนวน 2,020 คะแนน (1)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นางปารีณา ไกรคุปต์ จำนวน 1,766 คะแนน (2)
อบต.แก้มอ้น
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายสายัณห์  จังพานิช  จำนวน 1,400 คะแนน (3)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายวิเชษฐ์  อินทชยาคม จำนวน 12 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ .ส.ปรีชญา  ขำเจริญ จำนวน 2,031 คะแนน (1)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นางปารีณา ไกรคุปต์ จำนวน 1,404 คะแนน (2)
อบต.รางบัว
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายสายัณห์  จังพานิช  จำนวน 1,456 คะแนน (2)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายวิเชษฐ์  อินทชยาคม จำนวน 12 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ น.ส.ปรีชญา  ขำเจริญ จำนวน 1,419 คะแนน (3)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นางปารีณา ไกรคุปต์ จำนวน 2,226 คะแนน (1)
อบต.ด่านทับตะโก
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายสายัณห์  จังพานิช  จำนวน 359 คะแนน (2)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายวิเชษฐ์  อินทชยาคม จำนวน 3 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ น.ส.ปรีชญา  ขำเจริญ จำนวน 585 คะแนน (1)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นางปารีณา ไกรคุปต์ จำนวน 354 คะแนน (3)
เทศบาลตำบลจอมบึง
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายสายัณห์  จังพานิช  จำนวน 724 คะแนน (3)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายวิเชษฐ์  อินทชยาคม จำนวน 12 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ น.ส.ปรีชญา  ขำเจริญ จำนวน 950 คะแนน (2)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นางปารีณา ไกรคุปต์ จำนวน 994 คะแนน (1)
เลือกตั้งล่วงหน้า (ในเขต)
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายสายัณห์  จังพานิช  จำนวน 228 คะแนน (1)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายวิเชษฐ์  อินทชยาคม จำนวน 4 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ น.ส.ปรีชญา  ขำเจริญ จำนวน 194 คะแนน (2)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นางปารีณา ไกรคุปต์ จำนวน 49 คะแนน (3)
เลือกตั้งล่วงหน้า (นอกเขต/นอกราชอาณาจักร)
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายสายัณห์  จังพานิช  จำนวน 587 คะแนน (2)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายวิเชษฐ์  อินทชยาคม จำนวน 13 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ น.ส.ปรีชญา  ขำเจริญ จำนวน 729 คะแนน (1)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นางปารีณา ไกรคุปต์ จำนวน 111 คะแนน (3)

************************************
อ่านเพิ่มเติม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น