วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2553

ข้อมูลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีและสมาชิกฯ

ข้อมูลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี
ในวันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2553 เวลา 08:00-15:00 น.
แบ่งเขตเลือกกตั้งออกเป็น 3 เขต ดังภาพ


การเลือกตั้ง
 • นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี เลือกได้จำนวน 1 เบอร์
 • สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี เลือกได้ไม่เกิน 6 เบอร์
จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  รวมทั้งสิ้น 26,621 คน แยกเป็น
 • เขต 1 จำนวน  9,159 คน
 • เขต 2 จำนวน  8,704 คน
 • เขต 3 จำนวน  8,758 คน
การจัดหน่วยเลือกตั้ง
แต่ละเขตแบ่งหน่วยเลือกตั้ง ออกเป็น 12 หน่วยเลือกตั้ง รวมทั้ง 3 เขต จะมีทั้งสิ้น 36 หน่วยเลือกตั้ง

การนับคะแนน
 • ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี เขต 1 นับคะแนนรวมที่ โรงเรียนเทศบาล 2  วัดช่องลม
 • ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี เขต 2 นับคะแนนรวมที่ โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี)
 • ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี เขต 3 นับคะแนนรวมที่ โรงเรียนเทศบาล 3 
 • ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี นับคะแนนรวมที่ ศาลาประชาร่วมใจ เทศบาลเมืองราชบุรี
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองราชบุรี
 1. นายสุภัทร์   พัฒนลาภ  ประธานคณะกรรมการ
 2. พ.ต.อ.สุพจน์  กลิ่นมาลี กรรมการ
 3. พ.ต.อ.ปรัชญ์ชัย  ใจชาญสุขกิจ กรรมการ
 4. นายนเรศ  แก้วพร้อมฤกษ์ กรรมการ
 5. นางไพลิน  เขื่อนทา กรรมการ
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองราชบุรี
 • นางไพลิน  เขื่อนทา 
คลิกดูรายละเอียดกลุ่มผู้สมัครรับเลือกตั้ง
หากมีข้อสงสัยต่างๆ สอบถามได้ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองราชบุรี โทร.0-3233-7688 ต่อ 126 หรือ 108

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น