วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ทำเนียบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ราชบุรี (แบบย่อ)


ชุดที่ 1 (แต่งตั้ง 28 มิถุนายน 2475)
-แต่งตั้ง

ชุดที่ 2 (เลือกตั้ง 15 พฤศจิกายน 2476)
(พ.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนา เป็นนายกรัฐมนตรี)
 1. นายกิมเส็ง (โกศล)  สินธุเสก 
ชุดที่ 3 (7 พฤศจิกายน 2480 - 11 กันยายน 2481)
(พ.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนา เป็นนายกรัฐมนตรี)
 1. นายกิมเส็ง (โกศล)  สินธุเสก 
ชุดที่ 4 (12 พฤศจิกายน 2481 - 15 ตุลาคม 2488)
(พ.อ.หลวง พิบูลสงคราม ---> พ.ต.ควง อภัยวงศ์ ---> นายทวี  บุณยเกตุ ---> ม.ร.ว.เสนีย์  ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี)
 1. นายทองดี  จันทรกูล
ชุดที่ 5 (เลือกตั้ง 6 มกราคม 2489 และ 5 สิงหาคม 2489 - 8 พฤศจิกายน 2490)
(พ.ต.ควง อภัยวงศ์ ---> นายปรีดี  พนมยงค์ --->พล.ร.ต.ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี)
 1. นายเทียม ณ สงขลา (เลือกตั้ง 6 ม.ค.2489) 
 2. นายใย  อุลิศ (เทียม ณ สงขลา) (เลือกตั้ง 5 ส.ค.2489) 
ชุดที่ 6 (เลือกตั้ง 29 มกราคม 2491 - 29 พฤศจิกายน 2494)
(พ.ต.ควง อภัยวงศ์ ---> จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี)
 1. นายปฐม  โพธิแก้ว 
ชุดที่ 7 (26 กุมภาพันธ์ 2495 - 25 กุมภาพันธ์ 2500)
(จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี)
 1. นายเทียม ณ สงขลา 
 2. นายสมศักดิ์  สมบูรณ์ทรัพย์ 
ชุดที่ 8 (เลือกตั้ง 26 กุมภาพันธ์ 2500 - 16 กันยายน 2500)
(จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี)
 1. นายเทียม ณ สงขลา
 2. นายปฐม โพธิแก้ว
 3. นายสมศักดิ์  สมบูรณ์ทรัพย์
ชุดที่ 9 (แต่งตั้ง 18 กันยายน 2500 และเลือกตั้ง 15 ธันวาคม 2500 - 20 ตุลาคม 2501)
(นายพจน์  สารสิน --->พล.อ.ถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี)
 1. นายปฐม  โพธิแก้ว
 2. ร.อ.ประลอง  บูชา
 3. นายสมศักดิ์ สมบูรณ์ทรัพย์
ชุดที่ 10 (10 กุมภาพันธ์ 2512 - 17 พฤศจิกายน 2514)
(จอมพลถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี)
 1. นายจรูญ  วัฒนากร พรรคสหประชาไทย 
 2. นายทวิช  กลิ่นประทุม พรรคสหประชาไทย
 3. นายวินิจ  วังตาล ไม่สังกัดพรรค
ชุดที่ 11 (26 มกราคม 2518 - 12 มกราคม 2519)
(ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ----> ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี)
 1. นายจรูญ  วัฒนากร พรรคธรรมสังคม
 2. นายนิพนธ์ ศศิธร พรรคธรรมสังคม
 3. นายวินิจ วังตาล พรรคธรรมสังคม
 4. นายสมศักดิ์  สมบูรณ์ทรัพย์ พรรคเกษตรกร
ชุดที่ 12 (4 เมษายน 2519 - 6 ตุลาคม 2519)
(ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี)
 1. นายจรูญ วัฒนากร พรรคชาติไทย
 2. นายทวิช กลิ่นประทุม พรรคธรรมสังคม
 3. ร.ต.ธรรมนูญ  ตัณฑะเตมีย์ พรรคประชาธิปัตย์
 4. นายนิพนธ์ ศศิธร พรรคธรรมสังคม
ชุดที่ 13 (22 เมษายน 2522 - 19 มีนาคม 2526)
(พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ ---> พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี)
 1. นายจรูญ  วัฒนากร พรรคสยามประชาธิปไตย
 2. นายจิระ มังคลรังษี ไม่สังกัดพรรค
 3. ร.ต.ท.เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ พรรคประชาธิปัตย์ ลาออก 27 ก.พ.2526 ไม่มีการเลือกตั้งซ่อมเนื่องจากยุบสภา 19 มี.ค.2526
 4. นายทวี ไกรคุปต์ ไม่สังกัดพรรค ลาออก 27 ก.พ.2526 ไม่มีการเลือกตั้งซ่อมเนื่องจากยุบสภา 19 มี.ค.2526
ชุดที่ 14 (เลือกตั้ง 18 เมษายน 2526 - 1 พฤษภาคม 2529)
(พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี)
 1. นายจรูญ  วัฒนากร พรรคชาติไทย ถึงแก่กรรมเมื่อ 28 ก.พ.2529 ไม่มีการเลือกตั้งซ่อม เนื่องจากยุบสภา 1 พ.ค.2529
 2. นายจิระ มังคลรังษี พรรคชาติไทย
 3. ร.ต.ท.เชาริน  ลัทธศักดิ์ศิริ พรรคชาติไทย
 4. นายทวี ไกรคุปต์ พรรคชาติไทย
หมายเหตุ ในสมัยนี้ นายทวิช กลิ่นประทุม พรรคชาติไทย เป็น ส.ส.จังหวัดมหาสารคาม

ชุดที่ 15 (27 กรกฎาคม 2529 - 29 เมษายน 2531)
(พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี)
 1. นายจิระ  มังคลรังษี  พรรคชาติไทย
 2. ร.ต.ท.เชาวริน  ลัทธศักดิ์ศิริ พรรคชาติไทย
 3. นายทวิช  กลิ่นประทุม พรรคชาติไทย
 4. นายทวี  ไกรคุปต์  พรรคกิจสังคม
 5. นายสรอรรถ  กลิ่นประทุม พรรคชาติไทย
ชุดที่ 16 (24 กรกฎาคม 2531 - 23 กุมภาพันธ์ 2534)
(พล.อ.ชาติชาย ชุญหวัณ ---> นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรี)
 1. นายจิระ  มังคลรังษี  พรรคชาติไทย
 2. นายทวิช  กลิ่นประทุม พรรคชาติไทย
 3. นายทวี  ไกรคุปต์ พรรคกิจสังคม
 4. พ.อ.วินัย เจริญจันทร์ พรรคปวงชนชาวไทย
 5. นายสรอรรถ  กลิ่นประทุม พรรคชาติไทย
ชุดที่ 17 (22 มีนาคม 2535 - 30 มิถุนายน 2535)
(นายอานันท์  ปันยารชุน ---> พล.อ.สุจินดา  คราประยูร เป็นนายกรัฐมนตรี)
 1. น.ส.กุสุมา  ศรสุวรรณ พรรคพลังธรรม
 2. นายขจรศักดิ์  จินตานนท์  พรรคพลังธรรม
 3. ร.ต.ท.เชาวริน  ลัทธศักดิ์ศิริ พรรคชาติไทย
 4. นายทวิช กลิ่นประทุม พรรคชาติไทย
 5. นายสรอรรถ  กลิ่นประทุม พรรคชาติไทย
ชุดที่ 18 (13 กันยายน 2535 - 19 พฤษภาคม 2538)
(นายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี)
 1. นายจิระ  มังคลรังษี พรรคชาติไทย
 2. ร.ต.ท.เชาวริน  ลัทธศักดิ์ศิริ  พรรคชาติไทย
 3. นายทวิช  กลิ่นประทุม พรรคชาติไทย
 4. นายทวี  ไกรคุปต์ พรรคความหวังใหม่
 5. นายสรอรรถ กลิ่นประทุม พรรคชาติไทย
ชุดที่ 19 (2 กรกฎาคม 2538 - 27 กันยายน 2539)
(นายบรรหาร ศิลปอาชา เป็นนายกรัฐมนตรี)

 1. ร.ต.ท.เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ พรรคชาติไทย
 2. นายทวี  ไกรคุปต์ พรรคประชาธิปัตย์
 3. นายบุญมาก ศิริเนาวกุล  พรรคประชาธิปัตย์
 4. นายวิจัย วัฒนาประสิทธิ์ พรรคนำไทย
 5. นายสรอรรถ กลิ่นประทุม พรรคชาติไทย
ชุดที่ 20 (17 พฤศจิกายน 2539 - 9 พฤศจิกายน 2543)
(พล.อ.ชวลิต  ยงใจยุทธ ---> นายชวน  หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี)
 1. นายทวี  ไกรคุปต์ พรรคประชาธิปัตย์
 2. นายบุญมาก ศิริเนาวกุล พรรคประชาธิปัตย์
 3. นายวิจัย  วัฒนาประสิทธิ์ พรรคประชาธิปัตย์
 4. นายวิเชษฐ์  เกษมทองศรี พรรคชาติพัฒนา
 5. นายสรอรรถ  กลิ่นประทุม พรรคความหวังใหม่
ชุดที่ 21 (6 มกราคม 2544 - 5 มกราคม 2548) 
(พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี)
 1. นางกอบกุล  นพอมรบดี พรรคชาติไทย (ต่อมาไปสังกัดพรรคไทยรักไทย เมื่อ 21 ก.ค.2547)
 2. นายบุญลือ ประเสิรฐโสภา พรรคไทยรักไทย
 3. นางประไพพรรณ  เส็งประเสริฐ พรรคประชาธิปัตย์ (ลาออกเมื่อ 7 ก.ย.2547)
 4. นายวิจัย วัฒนาประสิทธิ์ พรรคประชาธิปัตย์ (ลาออกเมื่อ 11 ส.ค.2547)
 5. นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา พรรคไทยรักไทย
 6. นายอริสมันต์ พงศ์เรืองรอง (บัญชีรายชื่อ) พรรคไทยรักไทย เลื่อนบัยชีรายชื่อขึ้นแทนนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา เนื่องจากไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี เมื่อ 20 มี.ค.2544
 7. นายวิเชษฐ์  เกษมทองศรี (บัญชีรายชื่อ) พรรคไทยรักไทย - ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี เมื่อ 8 พ.ย.2546
 8. นายสรอรรถ กลิ่นประทุม (บัญชีรายชื่อ) พรรคไทยรักไทย - ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี เมื่อ 19 มี.ค.2544
ชุดที่ 22 (6 กุมภาพันธ์ 2548-24 กุมภาพันธ์ 2549)
(พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี)
 1. นางกอบกุล  นพอมรบดี  พรรคไทยรักไทย
 2. นายบุญลือ  ประเสริฐโสภา พรรคไทยรักไทย
 3. น.ส.ปารีณา  ไกรคุปต์ พรรคไทยรักไทย
 4. นายวัฒนา มังคลรังษี พรรคไทยรักไทย
 5. นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา พรรคไทยรกไทย
 6. น.ส.ชะวรลัทธิ์  ชินธรรมมิตร (บัญชีรายชื่อ) พรรคไทยรักไทย
 7. นางประไพพรรณ เส็งประเสริฐ (บัญชีรายชื่อ) พรรคไทยรักไทย
 8. นายวิเชษฐ์  เกษมทองศรี (บัญชีรายชื่อ) พรรคไทยรักไทย
 9. นายอริสมันต์ พงศ์เรืองรอง (บัญชีรายชื่อ) พรรคไทยรักไทย
 10. นายสรอรรถ กลิ่นประทุม (บัญชีรายชื่อ) พรรคไทยรักไทย - ได้เป็นรัฐมนตรี (10 เม.ย.2548)
ชุดที่ 23 (ว่าที่ ส.ส. -เลือกตั้ง 2 เมษายน 2549-การเลือกตั้งเป็นโมฆะ)
(พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี)

 1. นางกอบกุล  นพอมรบดี  พรรคไทยรักไทย
 2. นายบุญลือ  ประเสริฐโสภา พรรคไทยรักไทย
 3. น.ส.ปารีนา  ไกรคุปต์ พรรคไทยรักไทย
 4. นายวัฒนา  มังคลรังษี พรรคไทยรักไทย
 5. นายวิวัฒน์  นิติกาญจนา พรรคไทยรักไทย
 6. นางประไพพรณ  เส็งประเสริฐ (บัญชีรายชื่อ) พรรคไทยรักไทย
 7. น.ส.ชะวรลัทธิ์  ชินธรรมมิตร (บัญชีรายชื่อ) พรรคไทยรักไทย
 8. นายวิเชษฐ์  เกษมทองศรี (บัญชีรายชื่อ) พรรคไทยรักไทย
 9. นายสรอรรถ  กลิ่นประทุม (บัญชีรายชื่อ) พรรคไทยรักไทย
 10. นายอริสมันต์ พงศ์เรืองรอง (บัญชีรายชื่อ) พรรคไทยรักไทย
ชุดที่ 23 (เลือกตั้ง 23 ธันวาคม 2550-10 พฤษภาคม 2554)
(นายสมัคร สุนทรเวช --->นายสมชาย  วงศ์สวัสดิ์ ---> นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี)
 1. นายบุญลือ ประเสริฐโสภา พรรคพลังประชาชน
 2. นางปารีณา ปาจรียางกูร พรรคชาติไทย
 3. นายมานิต  นพอมรบดี พรรคมัชฌิมาธิบไตย
 4. นายสามารถ  พิริยะปัญญาพร พรรคประชาธิปัตย์
 5. น.ส.ปรีชญา  ขำเจริญ พรรคประชาธิปัตย์
 6. ร.ต.ท.เชาวริน  ลัทธศักดิ์ศิริ (แบบสัดส่วน) พรรคพลังประชาชน
ชุดที่ 24 (เลือกตั้ง 3 กรกฎาคม 2554 - ปัจจุบัน)
(ดูผลการเลือกตั้ง)
 1. นางรพิพรรณ พงศ์เรืองรอง ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย
 2. นายนภินทร  ศรีสรรพางค์ ส.ส.ระบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย
 3. น.ส.ขัตติยา  สวสัดิผล ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย
 4. นายมานิต  นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรี เขต 1 พรรคภูมิใจไทย
 5. นางบุญยิ่ง  นิติกาญจนา ส.ส.ราชบุรี เขต 2 พรรคภูมิใจไทย
 6. นางปารีณา  ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี เขต 3 พรรคชาติไทยพัฒนา
 7. น.ส.ชะวรลัทธิ์  ชินธรรมมิตร ส.ส.ราชบุรี เขต 4 พรรคภูมิใจไทย
 8. นายบุญดำรง  ประเสิรฐโสภา ส.ส.ราชบุรี เขต 5 พรรคภูมิใจไทย 

******************************
หมายเหตุ หากต้องการดูแบบประกอบเหตุการณ์ คลิก

ที่มา
ห้องสมุดออนไลน์ My First Info. การเมือง : สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร. [Online]. Available : https://politic.myfirstinfo.com/default.aspx. [2553 ตุลาคม 27 ].

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น