วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2553

นโยบายผู้สมัครอิสระในการเลือกตั้ง 26 ก.ย.2553

ผู้สมัครอิสระที่ไม่มีกลุ่มการเมือง ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี ซึ่งกำหนดให้มีการเลือกตั้้งในวันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2553 เวลา 08:00-15:00 น.โดยแบ่งการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลออกเป็น 3 เขต

เป็นนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี ได้แก่ นางพจนา ร่มโพธิ์ทอง (รององุ่น) จับสลากลงสมัครได้เบอร์ 5 ไม่มีรองนายก ไม่มีผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี

นโยบายในการหาเสียง
แนวนโยบายในการบริหารงานเทศบาลเมืองราชบุรี
โดยยึดหลักให้มีความสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาของรัฐบาล นโยบายการพัฒนาของจังหวัด และนโยบายการพัฒนาของอำเภอ โดยยุทธศาสตร์และนโยบายต่างๆ ซึ่งมีความมุ่งมั่นและพร้อมที่จะพัฒนาเทศบาลเมืองราชบุรี ให้มีความเจริญในทุกๆ ด้าน โดยการทุ่มเทความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ด้วยความเสียสละ รวมทั้งการระดมสรรพกำลังต่างๆ ที่เป็นประโยชน์เข้ามาช่วยในการพัฒนาเทศบาลเมืองราชบุรี
วิสัยทัศน์ :  ต้องการให้ "เทศบาลเมืองราชบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด ประชาชนมีคุณภาพ คุณธรรมและมีความสมานฉันท์ที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง" โดยยึดหลักในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 6 หลัก คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 1. มุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกของประชาชน ชุมชน ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 2. ปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมให้มีความปลอดภัยจากมลพิษทุกด้าน
 3. พัฒนาและปรับปรุงระบบการบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาอาชีพ การอนุรักษ์และสืบทอดไว้
 2. สนับสนุนการจัดกลุ่มออมทรัพย์เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
 3. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาชาวบ้าน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสังกัดเทศบาลให้มีความทัดเทียมกัน
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ภาษาสากลในการสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา
 3. ส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษทางกีฬา ศิลปะ นาฎศิลป์ และการดนตรี เพื่อยกระดับความสามารถให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันระดับชาติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 1. การบริหารจัดการทำให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลักธรรมมาภิบาล และประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา สามารถตรวจสอบได้
 2. บริหารงบประมาณอย่างเปิดเผย สุจริต เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 3. พัฒนาความรู้ และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากร
 4. สร้างระบบงานบริหารคุณธรรม ส่งเสริมคนดีและพัฒนาความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างทุกคน
สโลแกนในการหาเสียง
 • พัฒนาจริง  ทำจริง เพื่อประชาชน
 • รวมพลังกันอีกครั้ง เพื่อราชบุรีที่ดีกว่า กับ พจนา  ร่มโพธิ์ทอง (รององุ่น)
 • จริงใจ มีคุณธรรม ประชาธิปไตยไม่ผูกขาด ขอโอกาสเป็นนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี
ที่มา
พจนา ร่มโพธิ์ทอง. (2553). แผ่นพับประชาสัมพันธ์. ได้รับเมื่อ 2 ก.ย.2553

---------------------------------------------------------------------------------


ผู้สมัครอิสระเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรีอีกท่านหนึ่ง ชื่อ นายดุจตะวัน วิไลวงษ์ เบอร์ 13 ลงสมัครในเขต 3


ประวัติ
 • บุตร นายสมทัศน์ วิไลวงษ์ (อุบ) นางอมรรัตน์ นาคผจญ (ต้อย)
 • ที่อยู่ ร้านปึงเช็งชิม อะไหล่รถยนต์ เลขที่ 14-16 ถ.อัมรินทร์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
 • อาชีพ วิศวกรโยธา โทรศัพท์ 0-3233-7560 มือถือ 08-9837-7763
 • อีเมล์ duttawan_ce39@hotmail.com
การศึกษา
 • ประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
 • มัธยมศึกษา โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี
 • อุดมศึกษา
  • พ.ศ.2550 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • พ.ศ.2550 ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
  • พ.ศ.2552 ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
  • พ.ศ.2553 ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์)
เกียรติคุณที่เคยได้รับ
 • พ.ศ.2548 ได้รับเหรียญทองเรียนดี จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • พ.ศ.2548-2549 ได้รับทุนเรียนดีประเภทคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ในสาขาวิศวกรรมโยธา สองปีซ้อน จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • พ.ศ.2549-2550 เป็นประธานชุมนุมสาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การศึกษาดูงาน ประเทศออสเตรเลีย, ศษลรัฐธรรมนูญ และอื่นๆ

นโยบายที่ใช้หาเสียงไม่มีข้อมูล

สโลแกนที่ใช้ในการหาเสียง
 • พลังใหม่ พลังแห่งความเป็นจริง
 • รักษาผลประโยชน์ของประชาชน ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ
ที่มา
โฆษณาใน น.ส.พ.ก้าวหน้า ฉบับวันพุธที่ 1 ก.ย.2553  ปีที่ 54 ฉบับที่ 8

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น