วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2553

นโยบายกลุ่มทางเลือกใหม่ในการเลือกตั้ง 26 ก.ย.2553

กลุ่มทางเลือกใหม่เป็นกลุ่มการเมืองในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี ซึ่งกำหนดให้มีการเลือกตั้้งในวันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2553 โดยแบ่งการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลออกเป็น 3 เขต

กลุ่มทางเลือกใหม่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งดังนี้

เป็นนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี ได้แก่ นางนิษา  โพธิเวชสกุล จับสลากลงสมัครได้เบอร์ 4 โดยมี  พ.ต.นรินทร์ พิริยะเกษม ข้าราชการบำนาญทหาร ตำแหน่งอาจารย์โรงเรียนทหารช่าง อดีตสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี ปี 2545-2549 เป็นรองนายกเทศมนตรี


ประวัติผู้สมัครนายกฯ
 • อายุ 49 ปี บุตรชาย 1 คน ชื่อ นายสรปภณ (แชมป์) โพธิเวชกุล อายุ 28 ปี ทำงานที่ร้านนิษาสมุนไพร
 • ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 1/42 ถ.สมบูรณ์กุล อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 08-1657-7921
 • ประกอบอาชีพ แพทย์แผนไทย (รักษาโรคผิวหนัง)/เจ้าของผลิตภัณฑ์นิษาสมุนไพร 
ประวัติการศึกษา
 • ป.1-7 โรงเรียนคลองตาจ่า (คงจีบอุทิศ) จ.สมุทรสงคราม
 • ม.ศ.1-3 โรงเรียนเมธีชุณหวัณวิทยาลัย จ.สมุทรสงคราม
 • ปวช.1-3 โรงเรียนราชบุรีบริหารธุรกิจ จ.ราชบุรี
 • วิชาแพทย์แผนไทย ได้รับใบประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมไทย (บ.ภ.)
 • วิชาแพทย์แผนไทย ได้รับใบประกอบโรคศิลปะสาขาผดุงครรภ์ไทย (บ.ผ.)
 • วิชาแพทย์แผนไทย ได้รับใบประกอบโรคศิลปะสาขาเวชกรรมไทย (บ.ว.)
 • วิชาแพทย์แผนไทย ได้รับใบอนุญาตให้เป็นครูผู้รับมอบตัวศิษย์สาขาเภสัชกรรมไทย
 • ระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์บัญฑิต สาขารัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ภาคพิเศษ รุ่น 3)
ตำแหน่งทางสังคมในปัจจุบัน
 • นายกสมาคมนักเรียนเก่าเมธีชุณะวัณวิทยาลัย
 • อดีตนายกสโมสรโรตารีพลอยราชบุรี ปีบริหาร 2552-2553
 • กรรมการประชาสัมพันธ์หอการค้าจังหวัดราชบุรี กรรมการ 3 สมัย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546-ปัจจุบัน
 • ผู้ประสานงานสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี กลุ่มศรีเมืองราช
 • ประธานรุ่น 8 สถาบันพัฒนาบุคคล กรุงเทพฯ
 • ประธานรุ่นที่ 202 สถาบันพัฒนาบุคลากร กรุงเทพฯ
 • ประธานรุ่นที่ 19 ชมรมนักพูดในที่ชุมชนจังหวัดราชบุรี
ตำแหน่งทางสังคมในอดีต
 • เป็นผู้สื่อข่าวสาธารณสุข (ผสส.) รุ่นแรก ตั้งแต่ปี พ.ศ.2522 แล้วปรับเปลี่ยนเป็น อสม.
 • ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ต.พงสวาย เป็นเลขานุการ อ.เมือง (รวม 10 ปี)
 • เป็นผู้สื่อข่าวพาณิชย์ดูแลพื้นที่ตำบลพงสวาย และหลุมดิน
 • เป็นประธานชมรมนักศึกษามหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดราชบุรี 2 สมัย
 • เป็นกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 2 ต.พงสวาย ดูแลฝ่ายการศึกษา
 • เป็นคณะกรรมการชุมชนสมบูรณ์กุล และฝ่ายตรวจสอบงบประมาณโครงการ SML
 • เป็นประชาสัมพันธ์ และที่ปรึกษาชมรมแพทย์แผนไทย จังหวัดราชบุรี
 • ได้รับการสรรหาเป็น กกต.จังหวัดราชบุรี ติด 1 ใน 15 คน
 • เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดราชบุรี ได้ลำดับที่ 2 (66,258 คะแนน)
 • เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้ลำดับที่ 2 (78,268 คะแนน)

เป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี จำนวน 8 คน ในแต่ละเขตจำนวน 3 เขต ดังนี้

เขต 1
เบอร์ 13 : นายโกมิน  อุดมสินต์
เบอร์ 14 : นายพิชัย  เอกเกษมสุข
เบอร์ 15 : นายธีรวัฒน์ ประกอบมงคล

เขต 2
เบอร์ 13 : นายทัศไนย เล้าพูนพิทยะ
เบอร์ 15 : นายคมกฤช บริสุทธิ์

เขต 3
เบอร์ 14 : นายศุภชัย โพธิ์พุทธประสิทธิ์
เบอร์ 15 : นายวิวัฒน์  ลออจันทร์สว่าง
เบอร์ 16 : น.ส.สมลักษณ์  ดวงแก้ว

นโยบายที่ใช้หาเสียง
 1. นโยบายด้านการพัฒนาการบริหารการจัดการ จะยึดหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีเป็นการบริหารงานที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม พัฒนาองค์กรเทศบาลและข้าราชการประจำด้วยความยุติธรรมไม่ก้าวก่าย เพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
 2. นโยบายด้านส่งเสริมสุขภาพชีวิต จะส่งเสริมในเรื่องสุขภาวะและการบริการสาธารณสุข โดยอาศัยบุคลากรที่สำคัญคือ อาสาสมัครสาธารณสุข ส่งเสริมนันทนาการแก่ ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี ผู้พิการ (จัดทางลาด) ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ช่วยเหลือผู้ที่ถูกทารุณกรรม และไม่ได้รับความเป็นธรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนเพื่อให้ตรงตามความต้องการ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน หาช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าในชุมชน สนับสนุนโครงการป้องกันประชาชนให้ปลอดจากยาเสพติด ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ประเพณีต่างๆ ยกระดับมาตรฐานของสถานบริการสาธารณสุขที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อความรวดเร็วในการเข้าถึงการรักษาของประชาชนในท้องถิ่น
 3. นโยบายด้านการศึกษา จะส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กเล็กและเยาวชน ปลูกจิตสำนึกให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ เน้น "มีความรู้ คู่คุณธรรม" มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
 4. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและรักษาสิ่งแวดล้อม จะบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของโรคต่างๆ เช่น ยุง หนู ฉีดวัคซีนป้องกันโรคสุนัขบ้า และควบคุมกำเนิด ควบรณรงค์ให้ประชาชนมีการแยกขยะอย่างจริงจัง จัดทำธนาคารขยะทุกชุมชน พัฒนาตลาดให้เป็นตลาดน่าซื้อ สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขอนามัย
 5. นโยบายด้านการพัฒนาเมือง จะปรับปรุงและติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะในชุมชนอย่างทั่วถึง เพื่อให้ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปรับปรุงระบบการประปาให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น โดยมีที่พักน้ำดิบให้เพียงพอต่อความต้องการการผลิต ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ทางสาธารณะ ลดฝุ่น ดูแลระบบการระบายน้ำให้ได้มาตรฐานเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังก่อนฤดูฝน ตลอดจนการจัดระบบจราจร พร้อมการทำงานแบบบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่นเมืองราชบุรียังต้องพัฒนาอีกหลายประการ

สโลแกนในการหาเสียง
 • สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ใส่ใจชุมชน
 • เมืองราชบุรีก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต สุจริตโปร่งใส ไร้คอรัปชั่น ตรวจสอบได้
 • มิติใหม่ ของเมืองราชบุรีที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงถ้าเลือกกลุ่มทางเลือกใหม่

ที่มาข้อมูล
กลุ่มทางเลือกใหม่. (2553). แผ่นพับประชาสัมพันธ์. แจกจ่ายเมื่อ 2 ก.ย.2553

3 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ27 กันยายน 2553 08:55

  ตกยกทีม

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ27 กันยายน 2553 14:50

  ถีงจะตกยกทีมแต่คะแนนทุกคะแนนที่ได้มา เป็นคะแนนที่บริสุทธิ์ อย่างน้อยก็ยังมีกลุ่มคนที่รัก ด้วยความจริงใจ มิใช่ เ-ินตรา จงภูมิใจเทอด สู้กันต่อไป อยากเห็นราชบุรี เปลี่ยนแปลงในทางที่ดี มิใช่เล่นละครตบตากันไปวันๆๆ ภาษีทุกบาทที่เสียไป ขอให้ส่งกลับมา สู่เราบ้างเถอะ ไม่ใช่หล่นปลายทางหมด ทำงานมาก็เหนื่อย แถมโดนหักเงินค่าภาษี แต่กลับไม่มีไร เกิดขึ้นในทางที่ดีต่อผู้ที่โดนเก็บเลย ไม่ต้องเสียใจนะ แต่ก็เข้าใจนะ ความจริงใจมันสู้กับ...ไม่ได้หรอก ปีนี้ก็เหมือนเดิมกันไปก่อนนะเพื่อนๆๆ เพราะเค้าลงทุนไปกันเยอะแล้ว

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ28 กันยายน 2553 15:40

  ขอบคุณที่ให้กำลังใจ พวกเรามีจิตอาสาที่จะเข้ามาทำงานเพื่อจังหวัดราชบุรีที่รักยิ่งของพวกเรา เราต้องการทำสิ่งดีๆมอบให้แผ่นดินเมืองราชาและประชาชนในเขตเทศบาลเมือง ขอบคุณคะแนนเสียงที่บริสุทธิ์ของผู้ที่มอบให้ 459 คะแนน ขอให้ทุกท่านที่มีความสุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไป ที่มีทุกข์ก็ขอให้หมดทุกข์น้ำใจอันประเสริฐของท่านพวกเรามิเคยลืมเลือน อีกทีมก็ตกยกทีมเหมือนกัน ขอให้กำลังใจเดินหน้าสู้ต่อไป อย่าท้อแท้ คนที่มีจิตพิสุทธิ์ย่อมมองโลกในแง่ดี กระจกเงา...สะท้อน...ความเป็นจริง
  เรื่องทุกสิ่ง...ชัดเจน...เด่นตรงหน้า
  ไม่มีใคร...หลอกได้...ใต้แววตา
  เลวชั่วช้า...ต่ำทราม...ตามใจตน

  หลอกใคร - ใคร...หลอกได้...หลอกไปเถิด
  อย่าเตลิด...หลอกตัว...มัวหมองหม่น
  หลอกใคร - ใคร...หลอกได้...เว้นใจตน
  เกิดเป็นคน...เลว - ดี...อยู่ที่ใจ

  การกระทำ...เปรียบดั่ง...กระจกเงา
  ฉายสะท้อน...ความเขลา...ของเราได้
  คนคิดดี...ทำดี...ที่จิตใจ
  แสดงออก...บอกได้...ในท่าที

  คนคิดชั่ว...ทำชั่ว...ด้วยตัวเขา
  กระจกเงา...สะท้อน...ตอนวิถี
  คนทำดี...ต้องรับ...กลับผลดี
  คนชั่วไม่ -. อาจหนี...ลี้ผลกรรม

  ใครไม่เสียสละลงมาช่วยบ้านเมืองก็อย่าทับถม ชะตาเมืองราชบุรีฝากไว้กับผู้ชนะเลือกตั้ง ทำให้ดีนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านกำลังจับตาดูการกระทำของท่านอยู่

  ตอบลบ