วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2553

นโยบายกลุ่มศมานันท์พัฒนาในการเลือกตั้ง 26 ก.ย.2553

กลุ่มศมานันท์พัฒนาเป็นกลุ่มการเมืองในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี ซึ่งกำหนดให้มีการเลือกตั้้งในวันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2553 โดยแบ่งการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลออกเป็น 3 เขต

กลุ่มศมานันท์พัฒนา ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง ดังนี้

เป็นนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี ได้แก่ นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ จับสลากลงสมัครได้เบอร์ 1 โดยมี นายเรืองชัย  เนตรปฐมพร (มรรค) เป็นรองนายกเทศมนตรี
เป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี จำนวน 18 คน โดยใช้ เบอร์ 1-6 ในแต่ละเขตจำนวน 3 เขต ดังนี้

เขต 1
เบอร์ 1 : นายไพจิตร  บุลทวีนันท์ อดีต สท.เมืองราชบุรี
เบอร์ 2 : นางเสาวณิต  นันท์ธนะวานิช อดีต สท.เมืองราชบุรี
เบอร์ 3 : นางวิลาสินี  อิทธิโสภณพิศาล อดีต สท.เมืองราชบุรี
เบอร์ 4 : นายไพฑรย์ มลสวัสดิ์ อดีต สท.เมืองราชบุรี
เบอร์ 5 : นายโกศล  รุ่งหทัยธรรม อดีตเลขานุการนายกเทศมนตรี
เบอร์ 6 : นางวรรณวิมล  แซ่ตั้ง ประธานชุมชนราษฎรยินดี

เขต 2
เบอร์ 1 : นายวีระ  ทรงเจริญ อดีต สท.เมืองราชบุรี

เบอร์ 2 : นายสมบัติ  ตรรกชูวงศ์ อดีต สท.เมืองราชบุรี
เบอร์ 3 : นายวิชัย  เจนนิติธรรม อดีตนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
เบอร์ 4 : นายประสิทธิ์  เชาว์ไกร อดีต สท.เมืองราชบุรี
เบอร์ 5 : นายละออง  จันทร์แม้น อดีต สท.เมืองราชบุรี
เบอร์ 6 : นางสุนทรี  เลิศสุวรรณ คนรุ่นใหม่พร้อมพัฒนา

เขต 3
เบอร์ 1 : นายทวีป  เหนือมณีมงคล อดีต สท.เมืองราชบุรี
เบอร์ 2 : นายวิทยา  เหล่างาม อดีต สท.เมืองราชบุรี
เบอร์ 3 : นายประกอบ  อินทร์เกตุ อดีต สท.เมืองราชบุรี
เบอร์ 4 : นายณรงค์  เกาะแก้ว อดีต สท.เมืองราชบุรี
เบอร์ 5 : นายรัตนา ช้างพลายงาม อดีตประธาน อปพร.รุ่นที่ 4
เบอร์ 6 : นายอุดม  อังกุรกวิน ประธานชุมชนสายฝนร่วมใจ
นโยบายเร่งด่วนที่ใช้หาเสียง
 1. ปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อนรัฐประชาพัฒนาจากเฟส 1 หอนาฬิกาเป็นเฟส 2 จากหอนาฬิกาถึงจวนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และเฟส 3 คือจากเฟส 1 หอนาฬิกาถึงด่านป่าไม้ราชบุรี เพื่อเป็นที่จำหน่ายสินค้าทางการเกษตร มีเรือท่องเที่ยว กีฬาทางน้ำและเป็นที่จอดรถตลอดแนวอย่างเพียงพอ
 2. เพิ่มแหล่งผลิตน้ำประปาที่ ต.หลุมดิน ซึ่งเป็นของเทศบาลอีกแห่งหนึ่งและปรับปรุงการผลิตน้ำประปาภายในเขตเทศบาลให้ทันสมัยเพื่อที่จะให้ประชาชนมีน้ำใช้ที่สะอาดเพียงพอต่อความต้องการและสามารถดื่มได้
 3. ส่งเสริมให้มีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มขึ้นอีก 2 เขต คือ เขต 2 เขาวัง และเขต 3 บ้านไร่
 4. ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองฝรั่งให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยส่งเสริมให้พ่อค้าแม่ค้ามาจำหน่ายสินค้า เป็น ตลาดน้ำเมืองราช
 5. ก่อสร้างปรับปรุงถนน ป้ายบอกทาง สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้ดีและได้มาตรฐาน ดำเนินการให้มีถนนสายใหม่ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการจราจรและนำความเจริญมาสู่ท้องถิ่น เช่น ถนนสาย ข.16 ซึ่งเป็นถนนเชื่อมระหว่างถนนมนตรีสุริยวงศ์กับถนนเลี่ยงเมือง ค.2 (ถนนมนตรีซอย 3-ถนนซอยบาร์สายฝน-ถนนเลี่ยงเมือง)
 6. ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ที่ทันสมัยได้มาตรฐาน สะอาดปลอดภัยเพื่อสุขอนามัยของประชาชน
 7. ส่งเสริมให้เพิ่มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มากขึ้น มีความทันสมัยและเพียงพอ
 8. ปรับปรุงคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น โดยเฉพาะผู้สูงอายุและคนพิการให้ได้รับเบี้ยยังชีพอย่างเหมาะสม
 9. ดำเนินการติดตามระบบบำบัดน้ำเสียและเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำได้สะดวก ไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง รวมถึงการป้องกันน้ำหลากไหลท่วมเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ
 10. สนับสนุนการออกกำลังกาย โดยเพิ่มจุดและอุปกรณ์การออกกำลังกายกลางแจ้งและในร่มอย่างเพียงพอ
 11. สร้างสนามเด็กเล่นที่ทันสมัย แข็งแรงและได้ประโยชน์ กระจายอยู่ทั่วเขตเทศบาล
 12. ส่งเสริมให้โรงเรียนมีบุคลากรครูที่ดีมีประสิทธิภาพ มีจริยธรรมและคุณธรรม
 13. จัดหาทุนการศึกษา เสื้อผ้า หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนและอาหารกลางวัน แก่เด็กที่ยากจนและขาดแคลนอย่างทั่วถึง
 14. สร้างหอสมุดขนาดใหญ่ เพื่อเด็ก เยาวชน และประชาชน
 15. สร้างหอนาฬิกาและสวนหย่อมบริเวณสามแยกปึงถาวร
 16. ปรับปรุงตลาดสดเทศบาลให้เป็นตลาดที่ทันสมัย สะอาด ปลอดภัย จัดให้มีที่จอดรถอย่างเพียงพอ
 17. อุทยานเรียนรู้ขนาดใหญ่ในเขตเทศบาล
 18. ส่งเสริมกลุ่มแม่บ้านให้มีอาชีพเสริม โดยจัดอบรมให้มีความรู้ จัดตั้งกลุ่มอาชีพ มีจำหน่ายจริง มีรายได้จริงและยั่งยืน
 19. สร้างอาคารแก่ผู้สูงอายุ ให้เป็นที่จัดกิจกรรมนันทนาการ ฝึกอาชีพ และออกกำลังกาย
 20. จัดระเบียบวินัยในการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ สะอาด ปราศจากมลพิษ ไม่หมักหมมส่งกลิ่นเหม็น
 21. จัดให้มีการทำแผนล้างท่อระบายน้ำทั่วทั้งเขตเทศบาล
 22. จัดให้มีการทำแผนกำจัดยุงลายร่วมกับสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สโลแกนในการหาเสียง
 • พูดจริง ทำจริง ไม่ทิ้งประชาชน

ที่มาข้อมูล
กลุ่มศมานันท์พัฒนา. (2553). โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์. แจกจ่ายเมื่อ 31 ส.ค.2553

16 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ6 กันยายน 2553 09:21

  ดีคะ
  ชอบ
  ยังไงช่วยกันเลือกเบอร์ 1 กันด้วยนะ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ9 กันยายน 2553 21:22

  อยากเห็นเมืองราชบุรี พัฒนามากกว่านี้..

  4 ปีที่ผ่านมา..
  ยังไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงเล๊ย.ย..

  เอาใจช่วยนะค่ะ

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ13 กันยายน 2553 13:41

  ทำไม เจ๊ คนนี้ ชอบลอก นโยบาย และ ป้ายหาเสียง ของกลุ่มนู้นจัง สร้างสรรค์หน่อยสิ ถึงได้เป็น ก็ไม่ครบเทอม เพราะจะถูก ศาลตัดสิน คดีทุจริตที่ทิ้งขยะ อยู่แล้ว ต้องหาที่อยู่ใหม่แล้วสิเจ๊

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ18 กันยายน 2553 21:05

  นโยบายดีค่ะ อยากเห็นผลงานไว ๆ ค่ะ

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ19 กันยายน 2553 00:30

  เลือก ส.ท.เขต 2 เบอร์ 13 -15 ดีกว่า

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ20 กันยายน 2553 20:52

  ใกล้วันเลือกตั้งแล้วคงจะเหนี่อยน่าดูซิค่ะ รักษาสุขภาพด้วยนะค่ะ

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ23 กันยายน 2553 16:12

  เลือกเบอร์ 1 แน่นอน ทั้งครอบครัวค่ะ รับไม่ไหว กับการบริหารงานกับนายกฯ คนเก่ามากๆๆๆ มีอย่างที่ไหนเอาลูกเขยมาเป็น รองนายกฯ เอา ลูกเอา หลาน มานั่งปัจจิ้มปันเจ้อ กันให้เต็ม เทศบาล ตำแหน่งไหนไม่มี ก็เปิดมันซะอย่างงั้น เพื่อเอาลูก-หลาน วงศาคณาญาติมาเอาเงินเดือนฟรี ๆ แบบ ไม่ต้องทำงาน มาช่วยกันถลุงเงินหลวง จนเงินคงคลังจะหมดแล้ว

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ25 กันยายน 2553 16:21

  ยังไง ๆ ก้ได้รับเลือกตั้งแน่ ๆ ฟันธง

  ตอบลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ27 กันยายน 2553 10:13

  ได้เป็นสมใจแล้วช่วยหาเงินล้านที่หายไปจากชุมชนดอนกระต่ายเข้ามาด้วยเพราะมันหายไปนานเหลือเกิน

  ตอบลบ
 10. ไม่ระบุชื่อ27 กันยายน 2553 20:51

  ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ รักษาสุขภาพด้วยนะค่ะ

  ตอบลบ
 11. ไม่ระบุชื่อ28 กันยายน 2553 11:55

  หีบ หรอน แน่นอน

  ตอบลบ
 12. ไม่ระบุชื่อ29 กันยายน 2553 20:03

  คนเก่งมักจะได้รับการยอมรับจากสังคมอยู่เสมอ

  ตอบลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ30 กันยายน 2553 13:45

  555555555555 ฮาอะชอบๆๆๆๆ หีบหลอน เข้าใจง่าย ชัดเจนดี
  ใครๆก็ดูออก อย่าดูถูกคนราชบุรี

  ตอบลบ
 14. ไม่ระบุชื่อ1 ตุลาคม 2553 17:43

  สวย เก่ง ฉลาด นี่แหละคนราชบุรี

  ตอบลบ
 15. ไม่ระบุชื่อ10 ตุลาคม 2553 08:45

  4ปีต่อไปนี้จะมีการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัดแน่นอนค่ะ

  ตอบลบ
 16. ไม่ระบุชื่อ28 มกราคม 2554 21:17

  ถุย....ไอ้ขี้โกง

  ตอบลบ