วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2553

ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี และ สท. เมื่อ 26 ก.ย.2553

ฝากข่าวถึงนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีท่านใหม่ โปรดแสดงความคิดเห็นด้านล่างสุด
ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี และ สท.เมืองราชบุรี  เมื่อ 26 กันยายน 2553

ตัวย่อ : ศม. = กลุ่มศมานันท์พัฒนา, หห.= กลุ่มหวงแหนถิ่นกำเนิด, ลม.=กลุ่มทางเลือกใหม่, อส.=ผู้สมัครอิสระ, สด.= กลุ่มสมดุลย์

นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี
อันดับ 1 เบอร์ 1 นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ์ (ศม.)   จำนวน 9,644 คะแนน เป็นนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี 
อันดับ 2 เบอร์ 2 นายพิชัย นันทชัยพร (หห.) จำนวน 6,356 คะแนน
อันดับ 3 เบอร์ 4 นางนิษา โพธิเวชสกุล (ลม.) จำนวน 459 คะแนน
อันดับ 4 เบอร์ 5 นางพจนา ร่มโพธิ์ทอง (อส.) จำนวน 329 คะแนน
อันดับ 5 เบอร์ 3 นายศิริพันธ์ เรืองจินดา (สด.) จำนวน 162 คะแนน

บัตรดี 16,950 ใบ (คิดเป็นร้อยละ 89.71)
บัตรเสีย จำนวน 1,013 ใบ (คิดเป็นร้อยละ 5.36)
ไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 931 ใบ (คิดเป็นร้อยละ 4.93)
ผู้มีสิทธิ์ออกเสียง 26,900 คน
มาใช้สิทธิ์  18,894 คน (คิดเป็นร้อยละ 70.24)

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี เขต 1 
อันดับ 1 เบอร์ 2 นางเสาวณิต นันท์ธนะวานิช (ศม.) จำนวน 2,975 คะแนน เป็น สท.
อันดับ 2 เบอร์ 1 นายไพจิตร บุลทวีนันท์ (ศม.) จำนวน 2,860 คะแนน เป็น สท.
อันดับ 3 เบอร์ 3 นางวิสาสินี อิทธิโสภณพิศาล (ศม.) จำนวน 2,757 คะแนน เป็น สท.
อันดับ 4 เบอร์ 4 นายไพฑูรย์ มลสวสัดิ์ (ศม.) จำนวน 2,697 คะแนน เป็น สท.
อันดับ 5 เบอร์ 5 นายโกศล รุ่งหทัยธรรม (ศม.) จำนวน 2,590 คะแนน เป็น สท.
อันดับ 6 เบอร์ 6 นางวรรณวิมล แซ่ตั้ง (ศม.) จำนวน 2,562 คะแนน เป็น สท.
อันดับ 7 เบอร์ 9 นายปิยะวงศ์ เสริมทรัพย์ (หห.) จำนวน 2,088 คะแนน
อันดับ 8 เบอร์ 7 นายอดิศักดิ์ โอภาสวงศ์ (หห.) จำนวน 2,069 คะแนน
อันดับ 9 เบอร์ 8 นางสุภา สันดุษฎี (หห.) จำนวน 2,031 คะแนน
อันดับ 10 เบอร์ 10 นางเนาวรัตน์ อยู่ภิรมย์ (หห.) จำนวน 1,766 คะแนน
อันดับ 11 เบอร์ 11 นายแก้ว แสงอาทิตย์ (หห.) จำนวน 1,686 คะแนน
อันดับ 12 เบอร์ 12 นายธีรพร ปริญญากร (หห.) จำนวน 1,565 คะแนน
อันดับ 13 เบอร์ 13 นายโกมินทร์ อุดมสินต์ (ลม.) จำนวน 397 คะแนน
อันดับ 14 เบอร์ 14 นายพิชัย เอกเกษมสุข (ลม.) จำนวน 344 คะแนน
อันดับ 15 เบอร์ 15 นายธีรวัฒน์ ประกอบมงคล (ลม.) จำนวน 245 คะแนน

 บัตรดี 5,579 ใบ (คิดเป็นร้อยละ 86.58)
บัตรเสีย จำนวน 409 ใบ (คิดเป็นร้อยละ 6.35)
ไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 456 ใบ (คิดเป็นร้อยละ 7.08)
ผู้มีสิทธิ์ออกเสียง 9,227 คน
มาใช้สิทธิ์  6,444 คน (คิดเป็นร้อยละ 69.84)

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี เขต 2
อันดับ 1 เบอร์ 2 นายสมบัติ ตรรก์ชูวงศ์ (ศม.) จำนวน 2,829 คะแนน เป็น สท.
อันดับ 2 เบอร์ 1 นายวีระ ทรงเจริญ (ศม.) จำนวน 2,695 คะแนน เป็น สท.
อันดับ 3 เบอร์ 3 นายวิชัย เจนนิติธรรม (ศม.) จำนวน 2,536 คะแนน เป็น สท.
อันดับ 4 เบอร์ 4 นายประสิทธิ์ เชาว์ไกร (ศม.) จำนวน 2,491 คะแนน เป็น สท.
อันดับ 5 เบอร์ 5 นายละออง จันทร์แม้น (ศม.) จำนวน 2,337 คะแนน เป็น สท.
อันดับ 6 เบอร์ 6 น.ส.สุนทรี เลิศสุวรรณ (ศม.) จำนวน 2,222 คะแนน เป็น สท.
อันดับ 7 เบอร์ 7 นายพิสัณห์ เรืองเดช (หห.)จำนวน 2,028 คะแนน
อันดับ 8 เบอร์ 8 นายสมพร กิจประเสริฐ (หห.) จำนวน 2,021 คะแนน
อันดับ 9 เบอร์ 9 น.ส.พรรณเพ็ญ ชิ้นแสงชัย (หห.) จำนวน 1,793 คะแนน
อันดับ 10 เบอร์ 10 นายวรวุฒิ บุตรแสนภูมิ (หห.)จำนวน 1,781 คะแนน
อันดับ 11 เบอร์ 11 นายสาโรช แสงมณีเดช (หห.) จำนวน 1,707 คะแนน
อันดับ 12 เบอร์ 12  ร.ต.ต.อุดมศักดิ์ ฝ้ายเครือ (หห.)จำนวน 1,678 คะแนน
อันดับ 13 เบอร์ 15 นายคมกฤช บริสุทธิ์ (ลม.) จำนวน 270 คะแนน
ไม่มีอันดับ เบอร์ 13 นายทัศไนย เล้าพูนพิทยะ (ลม.) ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สท.
ไม่มีอันดับ เบอร์ 14 นายสุขุม  สุขสำราญ (สม.) ไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง สท.

บัตรดี 5,226 ใบ (คิดเป็นร้อยละ 84.47)
บัตรเสีย จำนวน 530 ใบ (คิดเป็นร้อยละ 8.75)
ไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 431 ใบ (คิดเป็นร้อยละ 6.97)
ผู้มีสิทธิ์ออกเสียง 8,774 คน
มาใช้สิทธิ์  6,187 คน (คิดเป็นร้อยละ 70.52)

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี เขต 3
อันดับ 1 เบอร์ 1 นายทวีป เหนือมณีมงคล (ศม.) จำนวน 3,209 คะแนน เป็น สท.
อันดับ 2 เบอร์ 2 นายวิทยา เหล่างาม (ศม.) จำนวน 3,092 คะแนน เป็น สท.
อันดับ 3 เบอร์ 5 นายรัตนา ช้างพลายงาม (ศม.) จำนวน 2,979 คะแนน เป็น สท.
อันดับ 4 เบอร์ 4 นายณรงค์ เกาะแก้ว (ศม.) จำนวน 2,845 คะแนน เป็น สท.
อันดับ 5 เบอร์ 3 นายประกอบ อินทร์เกตุ (ศม.) จำนวน 2,494 คะแนน เป็น สท.
อันดับ 6 เบอร์ 6 นายอุดม อังกุรกวิน (ศม.) จำนวน 2,299 คะแนน เป็น สท.
อันดับ 7 เบอร์ 13 นายดุจตะวัน วิไลวงษ์ (อส.) จำนวน 1,932 คะแนน
อันดับ 8 เบอร์ 8 ด.ต.ไพบูลย์ สุวรรณดารา (หห.) จำนวน 1,668 คะแนน
อันดับ 9 เบอร์ 10 นายพรั้ง โค้วถาวร (หห.)จำนวน 1,540 คะแนน
อันดับ 10 เบอร์ 9 นายธนวรกฤต ศุภรัตนชาติพันธุ์ (หห.) จำนวน 1,452 คะแนน
อันดับ 11 เบอร์ 7 นายสุรเดช สุนทรศานติก (หห.) จำนวน 1,395 คะแนน
อันดับ 12 เบอร์ 11 นายชัยธง ชูช่วย (หห.)จำนวน 1,374 คะแนน
อันดับ 13 เบอร์ 12 นายชัยชนะ พงษ์สุวรรณ (หห.) จำนวน 1,355 คะแนน
อันดับ 14 เบอร์ 15 นายวิวัฒน์ ลออจันทร์สว่าง (ลม.) จำนวน 381 คะแนน
อันดับ 15 เบอร์ 14  นายศุภชัย โพธิ์พุทธประสิทธิ์ (ลม.) จำนวน 292 คะแนน
อันดับ 16 เบอร์ 16 น.ส.สมลักษณ์ ดวงแก้ว (ลม.) จำนวน 165 คะแนน

บัตรดี 5,598 ใบ (คิดเป็นร้อยละ 89.87)
บัตรเสีย จำนวน 286 ใบ (คิดเป็นร้อยละ 4.59)
ไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 345 ใบ (คิดเป็นร้อยละ 5.54)
ผู้มีสิทธิ์ออกเสียง 8,831 คน
มาใช้สิทธิ์  6,229 คน (คิดเป็นร้อยละ 70.54)

 อ่านย้อนหลัง เตือนความจำ กันคนเมืองราชบุรีจะลืม

20 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ28 กันยายน 2553 08:40

  ชนะแล้วอย่างไร แพ้แล้วอย่างไร ถ้าไม่ซื่อสัตย์
  ก็เป็นแค่ชัยชนะอันจอมปลอม......

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ28 กันยายน 2553 10:42

  เมืองราชบุรี อีก 4 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ ไม่มีฝ่ายค้านในสภาเลย..สภาเทศบาลกลายเป็นสภาที่ผูกขาดอำนาจแบบเบ็ดเสร็จ...แบ่งเค๊กกันให้รอบคอบด้วยนะ...ผลประโยชน์ของประชาชนต้องเป็นใหญ่...ไม่ใช่กลุ่มการเมืองเป็นใหญ่

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ28 กันยายน 2553 10:51

  น่ากลัวมาก สภา 18 เสียง
  เพราะ ถ้าผู้นำดี ราชบุรีพัฒนาดีแน่
  แต่หากผู้นำไมดี ราชบุรีย่ำแย่มากเหมือนกัน
  ความเห็นผม น่าจะมีแบบผสม 6/6/6 เพราะจะได้คานอำนาจกันประชาชนราชบุรีได้ประโยชน์ แต่ก็ช่างเหอะ มันเป็นระบอบประชาธิปไตยนี่น่า.....โจ้

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ28 กันยายน 2553 11:09

  เดิมผมหวังว่า สท.ในสภาเทศบาลน่าจะเป็น 6/6/5/1 คือ กลุ่มศมานันนท์/กลุ่มหวงแหน/กลุ่มทางเลือกใหม่/ผู้สมัครอิสระ....แต่แล้วคนเมืองราชบุรีก็ไม่ได้เลือก สท.ตามโครงสร้าง แต่กลับเลือกแบบยกทีม

  ตอบลบ
 5. เสียงในสภาเป็นของกลุ่มคนเดียวกัน ไม่มีฝ่ายค้านในสภา หวังว่า การดำเนินงานการบริหารงานใน เทศบาลจะก้าวหน้าครับ อย่างมากนะครับ คำนึกถึงเสียงของประชาชนที่เลือกเข้ามาเป็นผู้แทนเพื่อบริหารงานด้วยนะครับ

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ28 กันยายน 2553 12:07

  ก็ฝากให้กลุ่มหวงแหนถิ่นกำเนิด กลุ่มทางเลือกใหม่ และกลุ่มสมดุลย์ ดำเนินงานด้านการเมืองต่อ .. ถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับการเลือกตั้งก็ตาม การเมืองภาคประชาชนสามารถทำได้หลายวิธีไม่จำเป็นต้องอยู่ในสภาก็ได้ ขอให้ทั้ง 3 กลุ่มการเมืองทำหน้าที่ด้วยครับ (อย่าตั้งกลุ่มการเมืองเฉพาะในเวลาเลือกตั้งเท่านั้น)

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ28 กันยายน 2553 12:24

  ก่อนอื่นงานแรก ทาสีเส้นจราจรบนถนนก่อนเลยนะครับ เพราะรถหลายคันทะเลาะกันมานานแล้วว่าจะอยู่เลนไหน..เลนไหนตรง เลนไหนเลี้ยวขวา เลนไหนเลี้ยวซ้าย เส้นหยุดรถ ทางม้าลาย ตรงไหนห้ามจอด ตรงไหนจอดได้ งง...ครับ

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ28 กันยายน 2553 13:00

  ช่วยทำถนนด้วยอย่าให้เป็นหลุมเป็นบ่อ ขนาดในเทศบาลแท้ๆ อย่างกะบ้านนอกทางควายเดิน

  ตอบลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ28 กันยายน 2553 13:02

  ไฟฟ้าสาธารณะด้วยแถวๆทิพย์นิเวศน์ มืดน่าดูเลย พวกฉกชิงวิ่งราวเยอะ
  อย่าลืมถ้าทำได้สมัยหน้าเลือกอีก อย่าลืมตอนหาเสียงไว้

  ตอบลบ
 10. ไม่ระบุชื่อ28 กันยายน 2553 13:22

  พวกขายของถาวรบนทางเท้า ช่วยจัดการด้วยครับ (เช่น ร้านข้าวผัดปู หน้า รร.ดรุณา) พวกหาบเร่แผงลอยเย็นเขามาตั้งร้าน แล้วเช้าเขาก็เก็บไป แต่ร้านนี้เล่นกางเต็นท์ถาวร ทางเท้าก็จะเดินไม่ได้อยู่แล้ว ผู้คนต้องมาเดินบนถนนแทน อย่างนี้เขาเรียกว่าเอาเปรียบ หากเป็นอย่างนี้ ต่อไปก็ไม่มีใครเช่าตึกขายของหรอกครับ เล่นสร้างร้านถาวรบนทางเท้าเลยดีกว่า...เสียเงินค่าเช่าให้เทศบาลวันละไม่กี่บาท

  ตอบลบ
 11. ไม่ระบุชื่อ28 กันยายน 2553 20:13

  ������ᴧ�ҧ�¡�͹�����з�..�Դ�����Ժ������������Դ�����..������ͧ������ҹ�����˵�..�ء�����繵�ͧ�ҡ�����Ң�ҧ�ҧ�¡..�������������ͧ��ǹ�˹�����..��ҡ���

  ตอบลบ
 12. ไม่ระบุชื่อ29 กันยายน 2553 01:42

  สนับกีฬาบ้านเราราชบุรีบ้างนะครับ

  ตอบลบ
 13. weerapong_nok@hotmail.com29 กันยายน 2553 13:38

  ขอแสดงความยินดีกับคุณศมานันท์ ด้วยนะครับ ผมมืความเชื่อว่าเมืองราชบุรีจะเจริญ เพราะท่านสมารถดำเนินการได้ตามนโยบายอย่างแน่นอน เพราะสมาชิกส่วนใหญกลุ่มเดียวกัน และต้องขอแสดงความยินดีกับชาวราชบุรี ที่ท่านมีวิสัยทัศน์ ในการเลือกแบบเป็นทีม ขอแสดงความยินดีครับ

  ตอบลบ
 14. ไม่ระบุชื่อ29 กันยายน 2553 15:54

  คุณศมานันท์ ตั้งใจจะพัฒนาคลองฝรั่ง ให้เป็นแหล่งค้าขายใหม่ นับเป็นความคิดริเริ่มที่ดีครับ แต่ก็อย่าลืมส่งเสริมและสนับสนุนตลาดโคยกี๋ และงานราชบุรีไชน่าทาวน์ ด้วยนะครับ...(ไม่ต้องใหญ่โตมากก็ได้..เสียดายเงินที่เอาไปละลายแม่น้ำนะครับ)

  ตอบลบ
 15. ไม่ระบุชื่อ30 กันยายน 2553 13:39

  ไม่มีใครรู้สึกสงสัยกันหรือ กลิ่นผลการเลือกตั้งแปลกๆ ชนะขาดแบบทิ้งห่าง และยกทีม ทั้งๆที่โพลผลโหวต ออกมาตรงข้ามผลจริง อย่างน้อยก็น่าจะใกล้เคียงบ้าง หรือมีหลุดจากกลุ่มอื่นเข้าไปบ้าง ผูกขาดแบบนี้น่าสงสารราชบุรี

  ตอบลบ
 16. ไม่ระบุชื่อ30 กันยายน 2553 15:42

  ระวังอย่าหลงกับชัยชนะมากนะครับ...เห็น ว่าที่ สท.บางคนเริ่มยโสโอหังแล้ว...ชนะก็อย่าไปดูถูกคนที่เขาแพ้...จงเอาศัตรูมาเป็นมิตร..จะดีที่สุด..ยิ่งมิตรของศัตรูด้วยแล้วยิ่งต้องคำนึงถึงใหญ่

  ตอบลบ
 17. ไม่ระบุชื่อ1 ตุลาคม 2553 12:35

  ทำไมคนเลือกนายกกับคนเลือกสมาชิกไม่ตรงกันหล่ะหรือเอาบัตรกลับบ้านได้ ฮิฮิ ... สงสัยใครรู้ช่วยตอบที

  ตอบลบ
 18. ไม่ระบุชื่อ1 ตุลาคม 2553 21:26

  เออ!จิงด้วยหายไปไหน 34คนวะ งง!

  ตอบลบ
 19. ไม่ระบุชื่อ7 ตุลาคม 2553 16:43

  บัตรนายกมีผู้ใช้สิทธิ์ 18,894 ส่วนสมาชิก 18,860 แสดงว่าบัตรนายกเกิน 34 ใบ หรือบัตรสมาชิกขาด 34 ใบเป็นไปได้ไง? มีเด็ดกว่านี้อีกคนตลาดบอกว่าไปใช้สิทธิ์แต่มีคนเอาสิทธิ์ไปใช้แล้วชื่อโดนขีด น่าจะมีการนับใหม่นะ แล้วโปรดเช็คดูว่าต้นขั้วที่ประทับตรากับใบเลือกตั้งเป็นตัวจริงหรือเปล่า ขอแนะนำให้กกต.ท้องถิ่นมีการสับเปลี่ยนอย่าให้ทำโดยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซ้ำกันหลายครั้งจะรู้กลไก การเลือกตั้งจะไม่สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม กกต.ท้องถิ่นจะรู้ล่วงหน้าว่าใครได้ใครตกหมายความว่าอย่างไร?

  ตอบลบ
 20. ไม่ระบุชื่อ22 ตุลาคม 2553 10:34

  บางคนมีสิทธิ์ เลือกนายก แต่ไม่มีสิทธิื์์ เลือกสมาชิก
  เลยบัตรไม่เท่ากันกระมังครับ โจ้

  ตอบลบ