วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

สรุปรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และแบบแบ่งเขต จ.ราชบุรี

สรุปรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และแบบแบ่งเขต จ.ราชบุรี ที่จะทำการเลือกตั้งทั่วไปวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฏาคม พ.ศ.2554
(คลิกชมประมวลข่าวและคลิบวีดีโอข่าวการเลือกตั้ง ส.ส.ราชบุรี 2554)

ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ
(ดูรายละเอียดประวัติผู้สมัคร)

 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย 
  • ลำดับที่ 27 นางรพิพรรณ  พงศ์เรืองรอง
  • ลำดับที่ 34 นายนภินทร  ศรีสรรพางค์
  • ลำดับที่  42  น.ส.ขัตติยา สวัสดิผล
  • ลำดับที่ 100 ร.ต.ท.เชาวรินธร์  ลัทธศักย์ศิริ
  • ลำดับที่ 118 นายไชยรัตน์  ไทยเจียมอารีย์
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์
  • ลำดับที่ 62 ผศ.ดร.สืบแสง พรหมบุญ 
  • ลำดับที่ 94 นายประจักษ์ชัย ณ สงขลา  (ลาออกเนื่องเพราะบุตรชายถูกจับค้ายาไอซ์ เมื่อ 4 มิ.ย.2554)
  • ลำดับที่ 115 พล.อ.ณรงค์   มหาคุณ
 • หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย
  • ลำดับที่ 71 นางชวนพิศ พันธ์เพียร
  • ลำดับที่ 72 นางสาวนิติยา พรหมสวัสดิ์ 
  • ลำดับที่ 73 นางนิยา คงพิบูลย์
 • หมายเลข 20 พรรคการเมืองใหม่ ลำดับที่ 19 นายคมกฤช พงษ์สุวรรณ
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา  ลำดับที่ 18 นายมนัส  บุญจำนงค์
 • หมายเลข 26 พรรคมาตุภูมิ ลำดับที่ 11 น.ส.จิรรัชวัลคุ์ ทรงสุวรรณวิภา


เขตเลือกตั้งที่ 1 
พื้นที่ อ.เมืองราชบุรี (ยกเว้น ต.น้ำพุ, ต.ห้วยไผ่,ต.ดอนแร่,ต.อ่างทอง)
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย พล.อ.ชัยสิทธิ์  ชินวัตร
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายสัญญา  สุทธิประเสริฐ
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ นางกัลยา  ศิริเนาวกุล
 • หมายเลข 12 พรรครักษ์สันติ นายสุจินต์  สังวาลวงศ์
 • หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย นายมานิต  นพอมรบดี
เขตเลือกตั้งที่ 2
พื้นที่ อ.เมืองราชบุรี (เฉพาะ ต.น้ำพุ, ต.ห้วยไผ่,ต.ดอนแร่, ต.อ่างทอง), อ.ปากท่อ,อ.สวนผึ้ง, อ.วัดเพลง และ อ.บ้านคา
(ดูรายละเอียดประวัติผู้สมัคร)
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย  นายพงษ์ศักดิ์  กิจประเสริฐ
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายธีรพงษ์   ชิ้นสกุล
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ นายสามารถ  พิริยปัญญาพร
 • หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย นางบุญยิ่ง  นิติกาญจนา
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นายสรรค์ชัย  นิติกาญจนา
เขตเลือกตั้งที่ 3
พื้นที่ อ.โพธาราม (ยกเว้น ต.บ้านฆ้อง,ต.บ้านสิงห์,ต.ดอนทราย) อ.จอมบึง
(ดูรายละเอียดประวัติผู้สมัคร)
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายสายัณห์  จังพานิช
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายวิเชษฐ์  อินทชยาคม
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ น.ส.ปรีชญา  ขำเจริญ
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นางปารีณา (ไกรคุปต์) ปาจรียางกูร
เขตเลือกตั้งที่ 4
พื้นที่ อ.บ้านโป่ง
(ดูรายละเอียดประวัติผู้สมัคร)
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายวสันต์  เที่ยงตรง
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายอุทัย  ทาจันทร์
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์  นายยศศักดิ์  ชีววิญญู
 • หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย น.ส.ชะวรลัทธิ์  ชินธรรมมิตร
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นายณัฐพล สุธาพจน์
เขตเลือกตั้งที่ 5
พื้นที่ อ.ดำเนินสะดวก, อ.บางแพ,อ.โพธาราม (เฉพาะ ต.บ้านฆ้อง, ต.บ้านสิงห์, ต.ดอนทราย)
(ดูรายละเอียดประวัติผู้สมัคร)
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายอำพร  เพ็ญธำรงรัตน์
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผนดิน นายสุชิน  ทองดี
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ น.ส.ณัชณิชา  ขำเจริญ
 • หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย นายบุญดำรง  ประเสริฐโสภา
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นายสมศักดิ์  รัตนมุง

****************************************************************
คลิกชมประมวลข่าวและคลิบวีดีโอข่าวการเลือกตั้ง ส.ส.ราชบุรี 2554

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น