วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2554

การแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.ราชบุรี พ.ศ.2554

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี ได้ออกประกาศฯ เมื่อ 23 มี.ค.2554 เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดราชบุรี  ออกเป็น 3 รูปแบบ เพื่อให้ประชาชนได้เสนอความเห็นชอบและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละรูปแบบไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี ภายใน 5 วัน คือวันที่ 24-28 มี.ค.2554 โดยมีข้อมูลพื้นฐาน คือ
 1. จำนวนเขตเลือกตั้ง 5 เขต
 2. จำนวน ส.ส.ทั้งจังหวัด 5 คน (เขตเลือกตั้งละ 1 คน)
 3. จำนวนประชากรรวมทั้งจังหวัด 839,075 คน (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2553)
 4. จำนวนประชากรต่อ ส.ส.  1 คน 167,815 คน
โดยในแต่ละรูปแบบการแบ่งเขต มีรายละเอียด ดังนี้


รูปแบบที่ 1 (ใช้รูปแบบนี้)

รูปแบบที่ 1
แบ่งออกเป็น 5 เขตประกอบด้วย
 • เขตเลือกตั้งที่ 1  อ.เมืองราชบุรี (ยกเว้น ต.น้ำพุ, ต.ห้วยไผ่,ต.ดอนแร่,ต.อ่างทอง) มีประชากรรวม 168,361 คน (ชาย 83,171 คน,หญิง 85,190 คน)
 • เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.เมืองราชบุรี (เฉพาะ ต.น้ำพุ, ต.ห้วยไผ่,ต.ดอนแร่, ต.อ่างทอง), อ.ปากท่อ,อ.สวนผึ้ง, อ.วัดเพลง และ อ.บ้านคา มีประชากรรวม 166,341 คน (ชาย 82,980 คน, หญิง 83,361 คน)
 • เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.โพธาราม (ยกเว้น ต.บ้านฆ้อง,ต.บ้านสิงห์,ต.ดอนทราย) อ.จอมบึง มีประชากรรวม 167,095 คน (ชาย 81,506 คน,หญิง 85,589 คน)
 • เขตเลือกตั้งที่ 4 อ.บ้านโป่ง มีประชากรรวม 169,900 คน (ชาย 81,592 คน, หญิง 88,308 คน) 
 • เขตเลือกตั้งที่ 5 อ.ดำเนินสะดวก, อ.บางแพ,อ.โพธาราม (เฉพาะ ต.บ้านฆ้อง, ต.บ้านสิงห์, ต.ดอนทราย) ประชากรรวม 167,378 คน (ชาย 80,350 คน, หญิง 87,028 คน)

รูปแบบที่ 2

รูปแบบที่ 2
แบ่งออกเป็น 5 เขต ประกอบด้วย
 • เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมืองราชบุรี (ยกเว้น ต.น้ำพุ, ต.ห้วยไผ่,ต.ดอนแร่,ต.อ่างทอง) มีประชากรรวม 168,361 คน (ชาย 83,171 คน,หญิง 85,190 คน)
 • เขตเลือกตั้งที่ 2  อ.เมืองราชบุรี (เฉพาะ ต.น้ำพุ, ต.ห่วยไผ่,ต.ดอนแร่,ต.อ่างทอง) อ.ปากท่อ, อ.สวนผึ้ง, อ.วัดเพลง,อ.บ้านคา,อ.จอมบึง (เฉพาะ ต.รางบัว) มีประชากรรวม 175,250 คน (ชาย 87,387 คน,หญิง 87,863 คน)
 • เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.โพธาราม (ยกเว้น ต.บ้านฆ้อง,ต.บ้านสิงห์) อ.จอมบึง (ยกเว้น ต.รางบัว) มีประชากรรวม 165,409 คน (ชาย 80,510 คน,หญิง 84,899 คน)
 • เขตเลือกตั้งที่ 4 อ.บ้านโป่ง มีประชากรรวม 169,900 คน (ชาย 81,593 คน,หญิง 88,308 คน)
 • เขตเลือกตั้งที่ 5 อ.ดำเนินสะดวก, อ.บางแพ, อ.โพธาราม (เฉพาะ ต.บ้านฆ้อง, ต.บ้านสิงห์) มีประชากรรวม 160,155 คน (ชาย 76,939 คน, หญิง 83,216 คน)

รูปแบบที่ 3

รูปแบบที่ 3
แบ่งออกเป็น 5 เขต ประกอบด้วย
 • เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมืองราชบุรี มีประชากรรวม 195,291 คน (ชาย 96,296 คน,หญิง 98,995 คน)
 • เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.ปากท่อ, อ.สวนผึ้ง,อ.วัดเพลง, อ.บ้านคา มีประชากรรวม 139,411 คน (ชาย 69,855 คน, หญิง 69,556 คน)
 • เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.โพธาราม, อ.จอมบึง มีประชากรรวม 194,739 คน (ชาย 94,642 คน, หญิง 100,097 คน)
 • เขตเลือกตั้งที่ 4 อ.บ้านโป่ง มีประชากรรวม 169,900 คน (ชาย 81,592 คน,หญิง 88,308 คน)
 • เขตเลือกตั้งที่ 5 อ.ดำเนินสะดวก, อ.บางแพ มีประชากรรวม 139,734 คน (ชาย 67,214 คน,หญิง 72,520 คน)
ผลการประกาศว่าจะใช้การแบ่งเขตเลือกตั้งใดนั้น ยังไม่ได้ประกาศ
สรุป การแบ่งเขตเลือกตั้งใช้รูปแบบที่ 1

ที่มาข้อมูล
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประกาศ ณ วันที่ 23 มี.ค.2554

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น