วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

กกต.ราชบุรีในพื้นที่แต่ละเขต และสถานที่ที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้ง 2554

ระดับจังหวัด
 • ศูนย์อำนวยการและประสานงานการเลือกตั้ง สำนักงาน กกต.จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3232-7439-40,0-3232-0105  โทรสาร. 0-3232-5702
 • สถานที่รับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (24-28 พ.ค.2554) ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ อ.เมือง จ.ราชบุรี
 • สถานที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด (26 มิ.ย.2554) บริเวณโดมสนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี  อ.เมือง จ.ราชบุรี
ระดับเขตเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1
 • ที่ตั้งสำนักงาน กกต.เขต  โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร./โทรสาร. 0-3232-5708
 • ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำอำเภอ ที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี โทร./โทรสาร. 0-3233-4837
 • ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง (26 มิ.ย.2554) หอประชุม 2 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อ.เมือง จ.ราชบุรี
เขตเลือกตั้งที่ 2
 • ที่ตั้งสำนักงาน กกต.เขต โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร./โทรสาร. 0-3232-0864
 • ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำอำเภอ
  • อ.ปากท่อ โทร./โทรสาร. 0-3228-1083
  • อ.วัดเพลง โทร./โทรสาร 0-3239-8083
  • อ.สวนผึ้ง โทร./โทรสาร. 0-3239-5015
  • อ.บ้านคา โทร./โทร. 0-3272-1065
 • ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง (26 มิ.ย.2554) โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อ.เมือง จ.ราชบุรี
เขตเลือกตั้งที่ 3
 • ที่ตั้งสำนักงาน กกต.เขต ที่ว่าการอำเภอโพธาราม โทร./โทรสาร. 0-3223-1224
 • ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำอำเภอ
  • อ.โพธาราม โทร./โทรสาร. 0-3223-1279
  • อ.จอมบึง โทร./โทรสาร. 0-3226-1437
 • ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง (26 มิ.ย.2554) หอประชุมเทศบาลเมืองโพธาราม (ริมน้ำ) อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
เขตเลือกตั้งที่ 4
 • ที่ตั้งสำนักงาน กกต.เขต โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โทร./โทรสาร.0-3220-0611
 • ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำอำเภอ อ.บ้านโป่ง โทร./โทรสาร.0-3220-0622
 • ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง (26 มิ.ย.2554) ใต้อาคาร 4 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
เขตเลือกตั้งที่ 5
 • ที่ตั้งสำนักงาน กกต.เขต โรงเรียนสายธรรมจันทร์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี โทร./โทรสาร.0-3225-3951
 • ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำอำเภอ
  • อ.ดำเนินสะดวก โทร./โทรสาร.0-3225-3824
  • อ.บางแพ โทร./โทรสาร.0-3238-3676
 • ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง (26 มิ.ย.2554) โรงเรียนสายธรรมจันทร์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

******************************************************

ที่มาข้อมูล
เอกสารประชาสัมพันธ์ของ กกต.จังหวัดราชบุรี แจกจ่ายในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พ.ค.2554 ณ ห้องประชุมกลปพฤกษ์ อาคาราชบุรีเกมส์ อ.เมือง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น