วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560

จังหวัดราชบุรี มี ส.ส.5 คน

ร่างการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 1 ฉบับ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีหนังสือแจ้งมายัง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัด และกรุงเทพมหานครฯ เพื่อให้เตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับจังหวัดราชบุรี ดังนี้

จ.ราชบุรี มีจำนวนราษฎร 869,823 คน
การคำนวณ ส.ส.

  • ค่าเฉลี่ย 4.617  ( 869,823/188,375.857)
  • จำนวน ส.ส.ก่อนปัดเศษ 4 คน
  • จำนวนเศษที่เหลือ 0.617
  • จำนวน ส.ส.ที่เพิ่มขึ้น 1 คน
จำนวนเขตเลือกตั้งและ ส.ส.ที่จะพึงมี จำนวน 5 คน

หมายเหตุ

  1. จำนวนราษฎร ณ 30 มีนาคม 2560
  2. จำนวนประชากรต่อ ส.ส. 1 คน เท่ากับ 188,375.857 คน
  3. หากจัดให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.ในปี 2561 จะต้องใช้จำนวนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนเขตเลือกตั้ง และจำนวน ส.ส.ที่จะพึงมี

**********************


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น