วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีโดนย้ายด่วน โดย ม.44

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 20/2560 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง 
สั่ง ณ วันที่ 4 เม.ย.2560 ลงชื่อ พลเอก ประยุทธ  จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 

ฯลฯ

ข้อ 5 ให้ นายสุรพล แสวงศักดิ์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ฯลฯ

***********************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น