วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ.ราชบุรี ปี 2555

สรุปผลการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (ส.อบจ.ราชบุรี) ระหว่างวันที่ 2 - 6 กรกฎาคม 2555 มียอดผู้สมัคร 54 คน ทั้ง 30 เขตเลือกตั้ง และกำหนดเลือกตั้งในวันที่ 5 สิงหาคม 2555 เวลา 08:00-15:00 น. โดยมีรายชื่อผู้สมัคร ดังนี้
หมายเหตุ : แต่ละเขตเลือกได้ 1 คน (ดูการแบ่งเขตเลือกตั้ง)


อำเภอเมืองราชบุรี 
เขต 1  ผู้สมัคร จำนวน 1 คน 
 • น.ส.กุลวดี  นพอมรบดี หมายเลข 1 
เขต 2  ผู้สมัคร จำนวน  1  คน
 • นายสมคิด   อโศกสกุล หมายเลข 1
เขต 3  ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
 • นายอำนาจ  ทองพิบูลย์  หมายเลข 1
 • นายสามารถ  ประจวบวัน หมายเลข 2
เขต 4 ผู้สมัคร จำนวน 1 คน
 • น.ส.วิลาสินี  สุพานิชวรภาชน์  หมายเลข 1
เขต 5 ผู้สมัคร จำนวน 1 คน
 • นายอรรถพล  พระลักษณ์  หมายเลข 1
เขต 6 ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
 • นายประภาส   มากสิน  หมายเลข 1
 • นายเสริมพงษ์  ว่องรัตนศิริ  หมายเลข 2
เขต 7 ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
 • นายดุจตะวัน   วิไลวงษ์   หมายเลข 1
 • นายยุทธศักดิ์   เจริญทรง  หมายเลข 2

อ.บ้านโป่ง
เขต 1 ผู้สมัคร จำนวน 3 คน
 • นายอรรถกรณ์  โฆษพงศา หมายเลข 1
 • สิบเอกวิทยา  ตันติวนิชาโกศล  หมายเลข 2
 • น..ส.อัญชลีภรณ์  อุดมสุข  หมายเลข 3
เขต 2 ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
 • นายวิมล   ธัยยาวัฒน์  หมายเลข 1
 • นายพรเทพ  จิรวัฒนาพันธ์  หมายเลข 2
เขต 3 ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
 • น.ส.อ้อยทิพย์   เลิศชุติมากุล   หมายเลข 1
 • นายชัยทัศน์  ตั้งวรกิจถาวร  หมายเลข 2
เขต 4 ผู้สมัคร จำนวน 1 คน
 • นายสมนึก  ตาลเจริญ  หมายเลข 1
เขต 5 ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
 • นายสุวัตน์   ผลอุดม  หมายเลข 1
 • นายภูเบศ   โสดสงค์  หมายเลข 2
เขต 6 ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
 • นายสุทัศน์   ฤกษ์สกุลชัย  หมายเลข 1
 • นายภูดิส  สุวรรณพฤกษ์  หมายเลข 2

อำเภอโพธาราม
เขต 1 ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
 • นายสายัณห์  มุยเจริญ  หมายเลข 1
 • นายอุทัย  แป้นกลัด หมายเลข 2
เขต 2 ผู้สมัคร จำนวน 3 คน
 • นายจตุพร  กมลพันธ์ทิพย์  หมายเลข 1
 • ว่าที่ ร.อ.อำนาจ   ขำวิเศษ  หมายเลข 2
 • างสายทอง  ทรงสุจินต์  หมายเลข 3
เขต 3  ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
 • น.ส.ศิริพร  เนียมรักษา หมายเลข 1
 • ว่าที่ ร.ต.ชัยวัฒน์ ทาเวียง  หมายเลข 2
เขต 4  ผู้สมัคร จำนวน 3 คน
 • นายคมกฤต  โศภาวชิราวัฒน์  หมายเลข 1
 • นายสมเกียรติ  ตันติเอมอร  หมายเลข 2
 • น.ส.ธัญญารัตน์    ศศิสุริยาภูมิ  หมายเลข 3
เขต 5 ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
 • นายรัตนะ  สนธิสะอาด  หมายเลข 1
 • ร.ต.ต.นุกูล  จิตมณี  หมายเลข 2

อำเภอดำเนินสะดวก
เขต 1 ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
 • นายสังข์สุวรรณ  ประเสริฐโสภา  หมายเลข 1
 • นายสยาม  นิลวัฒน์  หมายเลข 2
เขต 2 ผู้สมัคร จำนวน 1 คน
 • นายชัยวัฒน์  หงส์ศุภางค์พันธุ์  หมายเลข 1
เขต 3 ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
 • นายสรรค์ชัย  ปวุติภัทรพงศ์  หมายเลข 1
 • นายสุพัฒ  ตันตระกูล หมายเลข 2

อำเภอปากท่อ
เขต 1 ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
 • นายสมศักดิ์  สีนวลสด  หมายเลข 1
 • นายธีระพงษ์  ชิ้นสกุล  หมายเลข 2
เขต 2 ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
 • นางเล็ก  อุดมนพวงศ์  หมายเลข 1
 • นายกฤษณะ  พลอยชุม  หมายเลข 2

อำเภอจอมบึง
เขต 1 ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
 • นายอุดม  นิธิเศรษฐทรัพย์  หมายเลข 1
 • นายอนุคม  ศักดิ์อิสระพงศ์   หมายเลข 2
เขต 2 ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
 • นายวุฒิ    พนาพรสกุล  หมายเลข 1
 • นายธนกฤต  วิรุฬห์ภูติ  หมายเลข 2

อำเภอบางแพ
เขต 1 ผู้สมัคร จำนวน 1 คน
 • นายจักรี  รัตนารามิก
เขต 2 ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
 • นายประทุม   เนียมฉาย  หมายเลข 1
 • นายสมชาย  บุญชู  หมายเลข 2

อำเภอวัดเพลง
เขต 1 ผู้สมัคร จำนวน 1 คน
 • นายสุธีร์  เล้าศศิวัฒนพงศ์

อำเภอสวนผึ้ง
เขต 1 ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
 • นางสุภัสสร  มาบางยาง หมายเลข 1
 • นายเล็ก  แป้นพิบูลลาภ หมายเลข 2

อำเภอบ้านคา
เขต 1 ผู้สมัคร จำนวน 1 คน
 • นายนิธิวรรธน์  ศิริจรรยาพงษ์  หมายเลข 1

************************
ที่มา : กกต.อบจ.ราชบุรี


อ่านเพิ่มเติม
การแบ่งเขตเลือกตั้ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น