วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ผลการเลือกตั้ง ส.อบจ.ราชบุรี 30 เขต เมื่อ 5 ส.ค.2555

สรุปผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (ส.อบจ.ราชบุรี) ทั้ง 30 เขตเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2555 เวลา 08:00-15:00 น.

ภาพรวมทั้งจังหวัด
 • จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง    616,895 คน
 • จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง  362,335 คน คิดเป็นร้อยละ 58.74
 • บัตรดี   316,878  ใบ คิดเป็นร้อยละ  87.45
 • บัตรเสีย  14,854 ใบ คิดเป็นร้อยละ  4.10
 • ไม่ประสงค์ลงคะแนน 30,603 ใบ คิดเป็นร้อยละ 8.45

อำเภอเมืองราชบุรี 
เขต 1  ผู้สมัคร จำนวน 1 คน 

 • น.ส.กุลวดี  นพอมรบดี หมายเลข 1  จำนวน 8,418 คะแนน (1)
เขต 2  ผู้สมัคร จำนวน  1  คน
 • นายสมคิด   อโศกสกุล หมายเลข 1  จำนวน 5,666 คะแนน (1) 
เขต 3  ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
 • นายอำนาจ  ทองพิบูลย์  หมายเลข 1  จำนวน 6,417 คะแนน (1)
 • นายสามารถ  ประจวบวัน หมายเลข 2   จำนวน 5,729 คะแนน (2)
เขต 4 ผู้สมัคร จำนวน 1 คน
 • น.ส.วิลาสินี  สุพานิชวรภาชน์  หมายเลข 1 จำนวน 4,860 คะแนน (1)
เขต 5 ผู้สมัคร จำนวน 1 คน
 • นายอรรถพล  พระลักษณ์  หมายเลข 1 จำนวน 10,023 คะแนน (1)
เขต 6 ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
 • นายประภาส   มากสิน  หมายเลข 1  จำนวน 7,316 คะแนน (1)  
 • นายเสริมพงษ์  ว่องรัตนศิริ  หมายเลข 2  จำนวน  5,411 คะแนน (2)
เขต 7 ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
 • นายดุจตะวัน   วิไลวงษ์   หมายเลข 1 จำนวน 5,985 คะแนน (2)
 • นายยุทธศักดิ์   เจริญทรง  หมายเลข 2  จำนวน 6,509 คะแนน (1)

อ.บ้านโป่ง
เขต 1 ผู้สมัคร จำนวน 3 คน

 • นายอรรถกรณ์  โฆษพงศา หมายเลข 1  จำนวน  5,057  คะแนน (2)
 • สิบเอกวิทยา  ตันติวนิชาโกศล  หมายเลข 2  จำนวน  821  คะแนน (3)
 • น..ส.อัญชลีภรณ์  อุดมสุข  หมายเลข 3  จำนวน 7,185 คะะแนน (1)
เขต 2 ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
 • นายวิมล   ธัยยาวัฒน์  หมายเลข 1 จำนวน  4,722  คะแนน (2)
 • นายพรเทพ  จิรวัฒนาพันธ์  หมายเลข 2  จำนวน  6,482 คะแนน (1)
เขต 3 ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
 • น.ส.อ้อยทิพย์   เลิศชุติมากุล   หมายเลข 1  จำนวน  6,450  คะแนน (1)
 • นายชัยทัศน์  ตั้งวรกิจถาวร  หมายเลข 2  จำนวน  4,313 คะแนน (2)
เขต 4 ผู้สมัคร จำนวน 1 คน
 • นายสมนึก  ตาลเจริญ  หมายเลข 1  จำนวน  7,723  คะแนน (1)
เขต 5 ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
 • นายสุวัตน์   ผลอุดม  หมายเลข 1  จำนวน 10,404  คะแนน (1)
 • นายภูเบศ   โสดสงค์  หมายเลข 2  จำนวน  4,201  คะแนน (2)
เขต 6 ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
 • นายสุทัศน์   ฤกษ์สกุลชัย  หมายเลข 1  จำนวน  5,236  คะแนน (2)
 • นายภูดิส  สุวรรณพฤกษ์  หมายเลข 2  จำนวน  6,778 คะแนน (1)

อำเภอโพธาราม
เขต 1 ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
 • นายสายัณห์  มุยเจริญ  หมายเลข 1  จำนวน  5,565  คะแนน (1)
 • นายอุทัย  แป้นกลัด หมายเลข 2  จำนวน 3,603 คะแนน (2)
เขต 2 ผู้สมัคร จำนวน 3 คน
 • นายจตุพร  กมลพันธ์ทิพย์  หมายเลข 1  จำนวน  8,623 คะแนน (1)
 • ว่าที่ ร.อ.อำนาจ   ขำวิเศษ  หมายเลข 2  จำนวน 219 คะแนน (3)
 • างสายทอง  ทรงสุจินต์  หมายเลข 3  จำนวน 5,735  คะแนน (2)
เขต 3  ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
 • น.ส.ศิริพร  เนียมรักษา หมายเลข 1  จำนวน  6,210  คะแนน (1)
 • ว่าที่ ร.ต.ชัยวัฒน์ ทาเวียง  หมายเลข 2  จำนวน  1,524 คะแนน (2)
เขต 4  ผู้สมัคร จำนวน 3 คน
 • นายคมกฤต  โศภาวชิราวัฒน์  หมายเลข 1  จำนวน  859  คะแนน (3)
 • นายสมเกียรติ  ตันติเอมอร  หมายเลข 2  จำนวน 5,803 คะแนน (1)
 • น.ส.ธัญญารัตน์    ศศิสุริยาภูมิ  หมายเลข 3  จำนวน  4,988  คะแนน (2)
เขต 5 ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
 • นายรัตนะ  สนธิสะอาด  หมายเลข 1 จำนวน 6,479 คะแนน (1)
 • ร.ต.ต.นุกูล  จิตมณี  หมายเลข 2  จำนวน 2,811 คะแนน (2)

อำเภอดำเนินสะดวก
เขต 1 ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
 • นายสังข์สุวรรณ  ประเสริฐโสภา  หมายเลข 1  จำนวน  7,636 คะแนน (1)
 • นายสยาม  นิลวัฒน์  หมายเลข 2  จำนวน  5,352  คะแนน (2)
เขต 2 ผู้สมัคร จำนวน 1 คน
  • นายชัยวัฒน์  หงส์ศุภางค์พันธุ์  หมายเลข 1  จำนวน  9,980  คะแนน (1)
  เขต 3 ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
  • นายสรรค์ชัย  ปวุติภัทรพงศ์  หมายเลข 1  จำนวน  8,949  คะแนน (1)
  • นายสุพัฒ  ตันตระกูล หมายเลข 2  จำนวน 4,727  คะแนน (2)

  อำเภอปากท่อ
  เขต 1 ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
  • นายสมศักดิ์  สีนวลสด  หมายเลข 1  จำนวน  8,750  คะแนน (1)
  • นายธีระพงษ์  ชิ้นสกุล  หมายเลข 2  จำนวน  2,627  คะแนน (2)
  เขต 2 ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
  • นางเล็ก  อุดมนพวงศ์  หมายเลข 1  จำนวน  8,272  คะแนน (1)
  • นายกฤษณะ  พลอยชุม  หมายเลข 2  จำนวน 5,665 คะแนน (2)

  อำเภอจอมบึง
  เขต 1 ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
  • นายอุดม  นิธิเศรษฐทรัพย์  หมายเลข 1  จำนวน 5,800  คะแนน (1)
  • นายอนุคม  ศักดิ์อิสระพงศ์   หมายเลข 2  จำนวน 4,115 คะแนน (2)
  เขต 2 ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
  • นายวุฒิ    พนาพรสกุล  หมายเลข 1  จำนวน  5,469  คะแนน (2)
  • นายธนกฤต  วิรุฬห์ภูติ  หมายเลข 2  จำนวน 7,167 คะแนน (1)

  อำเภอบางแพ
  เขต 1 ผู้สมัคร จำนวน 1 คน
  • นายจักรี  รัตนารามิก หมายเลข 1 จำนวน 8,136  คะแนน (1)
  เขต 2 ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
  • นายประทุม   เนียมฉาย  หมายเลข 1  จำนวน  6,845  คะแนน (1)
  • นายสมชาย  บุญชู  หมายเลข 2  จำนวน  5,522  คะแนน (2)

  อำเภอวัดเพลง
  เขต 1 ผู้สมัคร จำนวน 1 คน
  • นายสุธีร์  เล้าศศิวัฒนพงศ์  หมายเลข 1 จำนวน  4,878 คะแนน (1)

  อำเภอสวนผึ้ง
  เขต 1 ผู้สมัคร จำนวน 2 คน
  • นางสุภัสสร  มาบางยาง หมายเลข 1 จำนวน 7,117 คะแนน (1)
  • นายเล็ก  แป้นพิบูลลาภ หมายเลข 2 จำนวน 4,815  คะแนน (2)

  อำเภอบ้านคา
  เขต 1 ผู้สมัคร จำนวน 1 คน
  • นายนิธิวรรธน์  ศิริจรรยาพงษ์  หมายเลข 1 จำนวน 6,931 คะแนน (1)

  *************************************

  1 ความคิดเห็น: